156174. lajstromszámú szabadalom • Elágazóelem, különösen keresztidom földbefektetett csővezetékekhez

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1967. VII. 11. Osztrák elsőbbsége: 1966. VII. 14., (A -6753/66—-1) Közzététel napja: 1969. I. 25. Megjelent: 1970. I. 10. (ME—865) 156174 /"• Szabadalmi osztály: 47 g1 19—21 Nemzetközi osztály: F 06 k Decimái fe osztályozás: * Feltaláló: Hawle Engelbert gyáros, Vöeklabruck, Ausztria Tulajdonos: „MIV" Metalna Industrija Varazdin, Varazdin, Jugoszlávia Eíágazóelem, különösen keresztidom földbefektetett csővezetékekhez A földbe fektetett csővezetékek az elágazási helyeken csőidomokkal, azaz T- vagy kereszt­idomokkal és hasonlókkal vannak ellátva. Emel­.lett azonban a legtöibib esetben az ágvezeté­keknek lezárhatóknak kell lenniök és fennáll az a követelmény, hogy a zárószervnek az elága­zási helyhez lehetőleg közel kell feküdnie. Ezért eddig közvetlen a csőidom szára mellett zárótolattyút vagy hasonlót építettek be. Ebből viszont megnövekedett anyag- és időráfordítás adódott, mivel például egy keresztidomnál minid a négy ágvezeték külön-külön lezárható és ezért a keresztidomot négy zárótolattyúval kellett ellátni. A záróítolattyúknak természete­sen hozzáférhetőknek kell lenniök és ebből a célból legtöbbször a keresztidommal együtt kö­zös aknában vannak elrendezve, úgy, hagy az akna építési költsége meglehetősen magas, mert a:z összes szerkezeti rész nagyságának megfelelő mérettel készül. Ismeretesek továbbá már lényegében T-alakú elágazóidomok, amelyek három járatú csap el­vén vannak kiképezve és a zárószervet maguk­ban hordják, amelyeknél tetszés szerint az egyik vagy két ág lezárható. Ez a konstrukció azonban földbefektetett vízfőnyomóvezetékek­hez nem alkalmas, mert egy állítható szeleptá­nyérral, egy süllyeszthető zárócsappantyúval, vagy zárómembránnal van kiképezve, melyek hosszú, tartós üzemre nem alkalmasak, és az áramlási irányváltást nem engedik meg, áram­lási ellenállasuk nagy és elég nagy bennük a lerakódás a belső válaszfalak mentén. A találmány célja a fenti hiányosságok kikü-5 szöbölése és egy olyan elágazóidom, különösen keresztidom létesítése földbefektetett csőveze­tékek számára, amelynél az ágvezetékek min­denféle külön elzárótolattyú vagy hasonló nél­kül csatlakoztathatók, de amellett egyenkint 10 lezárhatók, továbbá amelynek méretei a szoká­sos idomoknak megfelelnek és így lehetővé vá^ Mik a legkisebb belső méretű aknáiba való be­építése. Célja továbbá a találmánynak, hogy az elá-15 gazó idom ne jelentsen áramlási ellenállást, il­letve ne okozzon szennyeződéslerakódást. A találmány szerinti elágazóidomnak fazék­szerű — előnyösen hengeres —• rövid csatlako­zócsonkokkal ellátott háza van, amelynek ten-20 gelye a esőtengelyek metszéspontján átmenő, azokra merőleges egyenes, és minden egyes csatlakozócsonk tartományában egy zárótolaty­tyú-ülék van elrendezve, amely a ház tenge­lyével párhuzamos tolattyúorsóval és a házfe-25 déllel vagy a házra vagy a házifedélre helyez­hető felsőrésszel van forgathatóan, de axiális irányban eltolhatatlanul ágyazva. így itehát egy olyan elágazóidom adódik, amely minden csat­lakozópont részére, azaz minden ágvezeték ré-30 szere külön zárószerwel rendelkezik és ezáltal 156174

Next

/
Thumbnails
Contents