156096. lajstromszámú szabadalom • Felületi szigetelőképesség leromlását regisztráló műszer

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1966. XI. 30. Közzététel napja: 1968. XII. 23. Megjelent: 1969. XI. 29. (VI—526) 156096 Szabadalmi osztá'y: 21 e 37 Nemzetközi osztály: G 01 r Decimái osztályozás: Feltalálók: Dr. Bán Gábor gépészmérnök és Sándor Györgyné villamosmérnök, Budapest Tulajdonos: Viillamosenergiaipari Kutató Intézet, (VEIKI), Budapest Felületi szigetelőképesség leromlását regisztráló műszer Nagyfeszültségű szigetelők felületének szeny­nyeződése esetén a szigetelőfelület egyes ré­szein vezetőréteg alakul ki. A hatásos szigetelő­felületnek ilyen lecsökkenése szigetelőátívelé­sekre vezethet, amelyek súlyos üzemzavarok 5 okaivá •vállhatnak. Az üzemzavarok megelőzésének módszerei: a szigeteiőfonma előnyös kialakítása, a kúszóút növelése, a szigetelők időnkénti tisztítása, vagy felületi hidrofobizálása, félvezető mázzal való io bevonása. A mind műszaki, mind gazdaságossági szem­pontból optimális megoldás kutatásiánál a kü­lönböző módszerekkel kezelt különböző alakú, vagy hosszú szigetelőket üzemi vagy laborató- 15 riumi kísérletek keretében hasonlítják össze. Az összehasonlítás alapja általában az, hogy a kísérleti szigetelőkön egy adott feszültség, vagy szennyeződési fok mellett bekövetkezik-e az át­ívelés. 20 A szigetelők átívelése bonyolult vegyi, ter­mikus és elektromos folyamatok eredménye­képpen jön létre. Ezért az átíveléshez több kö­rülmény véletlenszerű időbeli egybeesése szük­séges. Természetes szennyeződés! viszonyok kö- 25 zött végzett kísérletnél ennek folytán a megfi­gyelt szigetelők általában ritkán ívelnek át, vagyis a megalapozott összehasonlításhoz szük­séges idő hosszú lehet. Hasonló okok következ­tében a laboratóriumi próbák időtartama is 30 meglehetősen hosszú, valamint a kiadódó ered­ményekből nem mindig lehet egyértelmű kö­vetkeztetéseket levonni. A leírt okok alapján jött létre az a törekvés, hogy a szigetelők, ill. szennyezések összehason­lításánál ne kizárólag az átívelés bekövetkezésé­nek tényét vegyék alapul, hanem a szigetelő ve­szélyeztetettségi fokát a szigetelőfelületen meg­jelenő részívekkiel hozzak kapcsolatiba, így ala­kult ki az a vizsgálati módszer, amelynél a szi­getelő föltíelővezetékébe mérőellenállást iktat­tak és a mérőellenálláson fellépő feszültséglö­késeket — amelyek a részívek okozta áramlö­késekkel aranyosiak — érzékelő áramkörbe jut­tatták, amelyek a hozzájuk kapcsolt számláló vagy regisztráló műszer segítségével rögzítették a különböző csúcsértékű áramlökések számát. A szigetelőik állapotónak jellemzésére ezen re­gisztrátumokat használták fel. Az áramimipulzus-számlálóJkkal néhány éven keresztül több országban lefolytatott kísérle­tek áltáléban negatív eredménnyel zárultak, vagyis a vizsgálatok során kiderült, hogy' az áramlökések száma nem jellemzi egyértelműen a szigetelő állapotát. E negatív eredmény okát vizsgálva miegállajpítható volt, hogy a szigetelő­felületen keletkező, közel azonos csúcsértékű áramlökéseket eredményező részívek szerepe erősen különböző lehet a részívek fennállásá-156096

Next

/
Thumbnails
Contents