155914. lajstromszámú szabadalom • Függőleges tengelyű levegőztető szerkezet

MAGYAR SZABADALMI 155914 NÉPKÖZTÁRSASÁG LEÍRÁS - _ / . • . i ,. r r * llmß&fll fSlk Szabadalmi osztá'y: 85 c Bejelentés napja: 1966. IV". 03. (AA—555) Nemzetközi osztály C 02 c ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Közzététel napja: 1967. IX. 22. Megjelent: 1969. X. 30. Decimái osztályozás: Feltalálók: Ábrahám Endre mérnök, 60%, Tasfi László mérnök, 40%, Budapest Tulajdonos: Vízgazdálkodási Tudományos Kutatóintézet, Budapest Függőleges tengelyű levegőztető szerkezet A találmány tárgya függőleges tengelyű le­vegőztető szerkezet, mely forgáskor axiális irányban felülről levegőt szív be, alulról fo­lyadékfelszívást hoz létre, míg lapátszárnyai a beszívott levegő és a folyadék intenzív keve­rését végzik, mimellett a szerkezet előidézi egyrészt az intenzív felszíni vízmozgást és por­lasztást, másrészt az erőteljes turbulenciát is. Mindezen hatásokat a levegőztető szerkezetnek (turbinakeréknek) a találmányunk szerinti ki­alakítása teszi lehetővé. A házi és ipari szennyvíztisztítás terén álta­lában követelmény egyrészt a berendezésbe tör­ténő megfelelő oxigénbevitel, másrészt a foko­zott turbulencia biztosítása. A házi és ipari szennyvíztisztító telepeknél, ha fokozott tisztítási követelményt írtak elő, eleveniszapos tisztítási eljárást kell alkalmazni. Az ilyen rendszerben levegőztető medence (reaktor) alkalmazására van szükség, melyben a szennyvíztisztítás biológiai folyamata megy végbe. A levegőztető medencében nagymértékű oxigénbevitelt kell biztosítani, mely a szenny­víz-iszapelegyben lévő, s a biológiai tisztítást végző baktériumok működéséhez szükséges. Ezen kívül a levegőztető medencének üze­meltetési feltétele a teljes medeneetérfogat intenzív keverésének biztosítása, hogy ezáltal az iszaplerakódás kiküszöbölhető, továbbá a tökéletes elegy létrehozása és fenntartása biz­tosítható legyen. A levegőztető medencék telje­sítőképességét a medencébe az időegység alatt bevihető oxigén mennyisége és a megfelelő turbulencia létesítése határozza meg. Végső fo­kon tehát úgy mondhatjuk, hogy a levegőztető medence kapacitásának adott esetben az alkal­mazott levegőztető-és keverőszerkezet kialakí­tása, ill. fentiekre vonatkozó teljesítőképessége szab határt. A levegőztető medencék össz-be­ruházási költségében ezen fentemlített szerke­zetek költségei kb. 50—60%-os részarányt kép­viselnek, az üzemeltetési költségek pedig szinte teljes egészében ezen szerkezetek, ill. berende­zések hatásfokától függenek. Ezek után érthető, hogy a szennyvíztechno­lógusok a légbevitelt és a megfelelő turbu­lenciát biztosító szerkezetek gazdaságos és üzembiztos kialakításával világszerte foglalkoz­nak. Az e célra kialakult és általában használt szerkezeteket három főcsoportba sorolhatjuk: 1. Stabil rendszerű levegőztető berendezések (INKA, stb.) túlnyomásos légbevitellel (ventillá-25 tor, kompresszor) 2. Dinamikus vízszintes tengelyű felületi le­vegőztető rotorok (Kessener, Rocylaktív, stb.), a vízfelszín erős mozgatásával. 3. Dinamikus függőleges tengelyű felületi 30 rotorok (aerátorok). 10 15 20 155914

Next

/
Thumbnails
Contents