155846. lajstromszámú szabadalom • Berendezés oxigén és peroxidos vagy hidroperoxidos vegyületek folyadékokban való kvantitatív meghatározására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1966. VI. 30. (LE—518) Német Demokratikus Köztársaság-beli elsőbbsége: 1965. XI. 08. Közzététel napja: 1968. IX. 25. Megjelent: 1969. X. 15. 15S846 Szabadalmi osztály: 42 1 3 Nemzetközi osztály: G 01 n Decimái osztályozás: Feltaláló: Köbér Roland oki. vegyész, Leuna, Német Demokratikus Köztársaság Tulajdonos: VEB Leuna Werke „Walter Ulbricht", Leuna, Német Demokratikus Köztársaság Berendezés oxigén és peroxidos vagy hidroperoxidos vegyületek folyadékokban való kvantitatív meghatározására i A találmány tárgya eljárás és berendezés oxi­gén és szervetlen vagy szerves peroxidos vagy hidroperoxidos vegyületek folyadékokban való folytonos vagy szakaszos kvantitatív meghatá­rozására elektrokémiai analitikai módszer alkal- 5 mazása útján. Ismeretes az, hogy a vízben oldott oxigén polarográfiás vagy amperometrikus módszerrel a diffúziós áram alapján megfelelő kalibrálás után meghatározható. Ilyen eljárásnak az az xo előfeltétele, hogy a víznek önmagában elegendő magas elektromos vezetőképességgel kell ren­delkezni, vagy a vízhez elektromos áramot ve­zető sókat kell adagolni. így pl. a kazántápvizek oxigén meghatározását csak elektromos áramot 15 vezető sók hozzáadása után lehet lefolytatni. Az adalékolás során vagy levegőbeszűremlés vagy az elektrolitékben már oldott állapotban levő levegőoxigén behatolhat a vizsgálandó fo­lyadékba és így az oxigéntartalom meghatáro- 20 zása során jelentős mérési hibát okoz. Rendkívül nehéz feladatot jelent amperometrikus analízis módszerével 5-l!u~3 %-nal kisebb mennyiségű oxigént vízben pontosan meghatározni. Polaro­gráfiás analízismódszerrel pedig a szerves folya- 25 dékokban oldott oxigén csak akkor határozható meg, ha a szerves folyadékok kielégítő elektro­mos vezetőképességgel rendelkeznek. Ismeretes az is, hogy valamely folyadék oxi­géntartalma közvetett módon is meghatároz- 30 ható, ha az oxigént valamely oxigénmentes gázzal a folyadékból kiűzzük és a gázban levő oxigént ismert elektrokémiai vagy kémiai ana­lízismódszerrel meghatározzuk. Ismeretes végül az is, hogy a vízben oldott oxigén más oxidálószerek távollétében kémiai módszerrel, pl. króm(II)-klorid-oldattal megha­tározható. Ismeretessé vált továbbá, hogy folyadékban szerves és szervetlen peroxidok és hidroper­oxidok polarográfiás, amperoimetrikus, kémiai és kromatográfiai, főként gázkromatográfiai módszerrel kvantitatíve meghatározhatók. A gázkromatográfiának alkalmazásának az az elő­feltétele, hogy a meghatározandó vegyületet gázhalmazállapotban kell átalakítani. A hidro­génperoxid kvantitatív meghatározása kémiai módszerrel úgy történiik, hogy káliumjodid hoz­záadása után felszabaduló jódot alkálitioszulfát oldattal titráljuk. Ez a meghatározási módszer igen egyszerű, azonban szerves peroxidok és hidroperoxido'k esetében a csekély reakcióse­besség és a részben nem sztöchiometrikus re­akció folytán igen problematikus és/vagy hosszú analízis-időket igényel, vagy hamis mé­rési eredményekhez vezet. Szerves és szervetlen peroxidok és hidroperoxidok polarográfiás és amperometrikus módszerrel való meghatározá-155846

Next

/
Thumbnails
Contents