155751. lajstromszámú szabadalom • Eljárás 4,4'-dibróm-benzilsav-izopropilészter, valamint akaricid és inszekticid szer előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1966. XII. 12. (AI—103) Svájci elsőbbsége: 1965. XII. 13. Közzététel napja: 1968. VIII. 27. Megjelent: 1969. IX. 30. 155751 Szabadalmi osztály: 12 o 11—18 Nemzetközi osztály: C 07 c3 Decimal osztályozás: Feltaláló: Dr. Gubler Kurt vegyész, Riehen, Svájc Tulajdonos: AGRIPAT S. A. cég, Basel, Svájc Eljárás 4,4'-dibróm-benzi!sav-iz(>propi! észter, valamint akaricid és inszekticid szer előállítására A találmány az új 4,4'-dibróm^benzilsav-izo­propilészterre, ennek előállítási eljárására, to­vábbá olyan akaricid és inszekticid készítmé­nyekre vonatkozik, melyek hatóanyagként az említett észtert tartalmazzák. Az ilyen készít­mények előállítási eljárása, valamint a rova­rok (Insecta) és pókszabásúak (Araichnoideae) irtására szolgáló olyan eljárás, melynek során az új hatóanyag vagy ezt tartalmazó készít­ményt alkalmazzák, ugyancsak a találmány­hoz tartozik. A 294.599 számú svájci szabadalmi leírásból ismertek már a 4,4'-diklór-benzilsav különféle észterei és ezek felhasználása rovarok és pók­szabásúak irtására. Ezek az észterek azonban melegvérűekre viszonylag toxikusak és a kü­lönböző kultúrnövényekre, így pl. gyümölcs­kultúrákra fitotoxikusak. Emellett hosszabban tartó alkalmazás után különböző pókszabású­aknái jelentős rezisztencia lép fel ezekkel az ismert benzilsavészterekkel szemben. Meglepő módon azt találtuk, hogy a 4,4'-di­brórn-benzilsav-izoproipilészter rovarok és pók­szabásúak, valamint ezek különféle fejlődési fokozatainak az irtására sokkal alkalmasabb az előbbieknél. A;z új hatóanyag toxicitása meleg­vérűekre kisebb: a DL50 patkányokon 5000 mg hatóanyag (testsúly kg felett van, ezzel szem­ben az ismert 4,4'-diklór-benzilsav-etilészter­nél ugyanez az érték 2200 mg) testsúly kg. Az akaricid hatóanyagként ismert 4,4'-diklór­-benzilsav-etil észter és 4,4'-dil klórbenzilsav-izo­propilészter már a szokásos alkalmazási kon-5 centrációkban is fitotoxikus hatásokat idéz elő különböző gyümölcsfákon, így pl. őszibarack-, szilva- és almafákon. Ugyanakkor az új ható­anyag 0,05%-os szuszpenziójával történő négy­szeri kezelésnél ezek a fák semmiféle károso-10 dást nem szenvednek. Az új 4,4'-dibróm-benzilsav-izopropilészter — egyebek mellett — normális érzékenységű és rezisztens növényi és állati atkák (Acarideae) irtására alkalmas. Kiváltképpen hatékony 15 Tetranychidák (tafcácsatkák) ellen, ezeknél nemcsak a mozgási állapotban lévő stádiumok (lárvák, protonimfák, deutonimfák, kifejlettt egyedek), hanem a nyugalmi stádiumok (nim­fotíhrisalis, deutochrisalis, teilei-ochrisalis) és 20 különösen a peték is elpusztíthatok. Az akaricid hatás vizsgálata céljából két kísérletsorozatban a vörös takácsatka (Tetra­nychus urticae) kifejlett egyedeivel, nyugalmi 25 stádiumaival és petéivel megfertőzött bableve­leket a vizsgálandó hatóanyag (25%-os emul­zió-koncentrátumá'ból készített) 0,005%-os vizes emulziójával kezeltünk. Hat nap múlva meg­határoztuk és %-ban kifejeztük valamennyi 30 stádium mortalitását és a petelerakást. 155751

Next

/
Thumbnails
Contents