155742. lajstromszámú szabadalom • Kézzel kisegítő gépi erővel működtethető kormányszerkezet főképpen gépjárművekhez

MAG¥AB NÉPKÖZTÁRSASÁG jßr^.. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1967. X. 18. Közzététel napja: 1968. IX. 25. Megjelent: 1970. III. 28. (ZA—288) 155742 i Szabadalmi osztály: 63 c 47—50 Nemzetközi osztály: B62d Decimái osztályozás: Feltalálók: Liebert Karl-Heinz mérnök, Schwäbisch Gmünd-Wetzgau, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: Zahnradfabrik Friedrichshafen Aktiengesellschaft cég, Friedrichshafen, Német Szövetségi Köztársaság Kézzel vagy kisegítő gépi erővel működtethető kormányszerkezet főképpen gépjárművekhez 1 A találmány kézzel vagy kisegítő gépi erővel működtetett kormányszerkezet főképpen gép­járművekhez, amelynél a kormányorsó elfordu­lásának a kormányzandó járműkerekekre való átvitelére hidrosztatikus átvivőszerkezet van el- 5 rendezve, amely szerkezet a kormányorsó által működtethető, nyomóközeget szállító szivattyú­ból és egy vagy több, nyomóközegkörfolyamon át a nyomóközeget szállító szivattyúhoz hidro­sztatikusán csatlakoztatott, a kormányzandó jár- 10 műkerekekre ható beállítómotorból, valamint a nyomóközeget szállító szivattyú elé kapcsolt haj­tóműáttételből áll. Az ismert, ilyen fajtájú kormányszerkezetek­nél kézzel működtethető kiszorítószivattyu gya- 15 nánt a kormánykerékről viszonylag kis működ­tető fordulatszám következtében azért, hogy kor­mánykerékfordulatonkint kielégítő szállítómeny­nyiséget kapjunk, egyrészt nagy méretek, más­részt rossz volumetrikus hatásfok hátránya adó- 20 dik. Ismeretesek továbbá olyan kéziszivattyúk, melyeknél két, különleges módon fogazott rotor elrendezésével a szivattyúban belső áttétel léte­sül, miáltal a külméretek csökkenthetők és a vo­lumetrikus hatásfok növelhető. Ezeknek a rotor- 25 szivattyúknak viszont az a hátránya, hogy külön a szivattyúrotorral együttforgó, a nyomóközeg hozzá- és elvezetésére való vezérlőszervet igé­nyelnek. A találmány célja az ismert berendezések hát- 30 rányainak kiküszöbölése, ami lényegileg azzal érhető el, hogy a hajtóműáttétel a kormányor­sóval rögzített módon összekötött belső fogazá­sú fogkoszorúból és ezzel állandó kapcsolatban álló külső fogazású fogaskerékből áll, amely a szállítószivattyú hajtótengelyét képező körha­gyótengely excentrikus részén van forgathatóan ágyazva, továbbá a fogaskereket elfordulásmen­tesen a fogkoszorú tengelye körüli körpályára kényszerítő berendezéssel bír. A találmány továbbá abban van, hogy körpá­lyán, forgatókerék tengelye körül forgó kerék körhagyótengely excentrikus részén van elren­dezve és vezetőtagokkal forgással szemben rög­zítve, de az excentricitás síkjában mozgathatóan van a helytálló házon vezetve. A találmány továbbá abban van, hogy a veze­tőberendezés kerületi irányban korlátozott mó­don beállíthatóan közvetlenül vagy pedig átve­zérlőtagok útján szervotelep nyomóközegvezérlé­séhez való kormánytolattyúhoz csatlakozik. A találmány szerint kialakított kormányberen­dezéssel — különleges szerkezettel — kis helyen aránylag nagy áttételt és magas volumetrikus hatásfokot érhetünk el. A kézzel működtetett nyomóközeget szállító szivattyú kormányzáskor hidraulikus támogatással a nagynyomású szi­vattyúról a betáplált nyomóközeg részére adago­lóberendezésként kézikormányzás esetén és a 155742

Next

/
Thumbnails
Contents