155732. lajstromszámú szabadalom • Gázelosztó és keverő berendezés filmreaktorokhoz

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1967. VIII. 17. (VE—481) Közzététel napja: 1968. IX. 25. Megjelent: 1970. IV 20. 155732 Szabadalmi osztály: 12 g Nemzetközi osztály: BOlj Decimái osztályozás: Feltalálók: Dr. Medvegyev Vlagyimir műsz. tud. kandidátusa, oki. vegyészmérnök, Szolnok, 40%, Szász Iván oki. gépészmérnök, Budapest, 35%, Ambrus Sándior oki. gépészmérnök, Budapest, 15%, Nagyiványi György oki. vegyészmérnök, Szolnok, 10% Tulajdonos: Vegyiműveket Tervező Vállalat (VEGYTERV), 50%, Budapest, Tiszamenti Vegyiművek (TVM), 50%, Szolnok Gázelosztó és keverő berendezés filmreaktorokhoz í A találmány filmreaktoroknál alkalmazandó gázelosztó és keverő berendezésre vonatkozik, amely gáz, ill. folyadékfázisban végbemenő re­akciók véghezvitelére alkalmas. Ismeretes, hogy folyadékok és gázok közöt- 5 ti reakciók lefolytatása ez ideig főleg torony­szerkezetekben permetezéses, illetve tartályok­ban átbuborékoltatásos módon történt. Töb­bek között Amerikában és Magyarországon folytak kísérletek ilyen típusú reakcióknak 10 filmreaktorokban történő lejátszására. Amerikában egy Sako típusú, fekvő, kúpos, merevlapátos filmreaktorban folytattak kísér­leteket (lásd: J. T. Ryley, Controlled film Pro­cessing, The Industrial Chemistr. June, 1962. 6. 15 n. p 311—319). Magyarországon szűkítő-tányéros keverő be­rendezéssel ellátott rotációs filmbepárlókkal és filmreaktorokkal végeztek kísérleteket. Ezek azonban teljes értékű eredményre nem vezet- 20 tek. A fenti megoldásokkal ugyanis csak bizonyos reakciók esetén biztosítható a készülék gazda­ságos kihasználása, valamint a reakcióban résztvevő gáznak a készülék hossza mentén 25 történő egyenletes elosztása. Az amerikai megoldásnál alkalmazott merev lapátok forgásuk közben ventillációs hatást fejtenek ki, amely nagyban elősegíti a gáznak folyadékkal való érintkezését, de nem biztosít- 30 ja a gáz egyenletes, vagy közel egyenletes el­oszlását. A Magyarországon javasolt megoldásnál bizo­nyos gáz-folyadék reakciók esetén az alkalma­zott szűkítő-tányérok megakadályozzák a gáz­nak az egész hosszon, illetve a felületen való egyenletes eloszlását, és ily módon egy-egy sza­kaszra szűkítik le a reakciót. A szűkítő tányé­roknál átáramló gáz sebessége nagymértékben megnövekszik és ezáltal folyadékcseppeket ra* gad magával, amelyek nagy felületen érintkez­nek és reagálnak a gázzal. Ez bizonyos reakci­óknál ronthatja a termék minőségét és csök­kentheti a készülék teljesítményét. Ugyanakkor egyes feladatoknál a szűkítőtányér alkalmazása előnyös lehet. Ezen hátrányok kiküszöbölésére szolgál a ta­lálmány szerinti gázelosztó és keverő berende­zés, amelynek az a lényege, hogy a reakcióban résztvevő gáz bevezetése és elosztása a keverő lapátozást hordó csőtengelyen keresztül törté­nik. A tengelyen — a reakciónak a készülék hosszában történő eloszlása függvényében — furatok vannak kialakítva, amelyek szabályo­zási célt is megvalósítanak. A találmányt bővebben, annak példaképpeni kiviteli alakjait szemléltető csatolt rajzokkal kap­csolatos alábbi leírása ismerteti. A rajzokon az 1. ábra a gázbevezetéssel ellentétes folyadék-1 RR739.

Next

/
Thumbnails
Contents