155728. lajstromszámú szabadalom • Vezérlőszerkezet traktorokhoz szerelt talajművelő eszközök önműködő mélységszabályozására

MAGTÁR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TMAlMAmi HTVAfAIi SZABADALMI LEÍR Á S Bejelentés napja: 1967. VI. 09. (TA—935) Német Demokratikus Köztársaság-beli elsőbbsége: 1966. VI. 09. (118.033) Közzététel napja: 1968. IX. 25. Megjelent: 1970. III. 28. 155728 í* watt ^ Szabaáailflt "osztály: 45 a, 63/00 Nemzetközi osztály: A 01 b, 63/00 Decimái osztályozás: 631.312.021.82 Feltalálók: Schneider Walter oki. mérnök, Schönebeck (Elbe), Reincke Joachim mérnök, Schönebeck (Elbe), Blumenthal Reinhard mérnök, Schönebeck (Elbe), Tschatzki Lothar mérnök, Schönebeck (Elbe), Kagelmann Manfred mérnök, Olvenstedt, Német Demokratikus Köztársaság Tulajdonos: VEB Traktorenwerk Schönebeck Schönebeck (Elbe), Német Demokratikus Köztársaság Vezérlőszerkezet traktorokhoz szerelt talajművelő eszközök önműködő mélységszabályozására A találmány vezérlőszerkezet traktorokho? szerelt talajművelő eszközök, főként ekék ön­működő mélységszabályozására, amely vezérlő­szerkezetnél a húzóerők mérését az emelőhen­ger nyomásával végezzük. 5 Ismert olyan húzóerőszabályozásra szolgáló hidraulikus szabályozó rendszer, amelynél a ta­laj ellenállásától függő húzóerőt mechanikus ru­gó vagy az emelő emelőhengerében levő nyo­máskülönbségek révén mérik, és a mérő im- 10 pulzus a megművelési mélység szabályozására szolgál. Ez a rendszer a traktor bólintó mozgá­sait korrigálja, azonban a talajművelő eszköz művelő mélységét a talajellenállással fordított arányban változtatja, úgyhogy különböző, me- 15 zőgazdasági szempontból kedvezőtlen talajmű­velési mélység áll elő. A reakciósebességek beállításával működő húzóerőszabályozóknál a rövid intervallumú mélységi ingadozásokat ki kell küszöbölni. Ez a 20 rendszer azonban csak hátrányosan hat a bólin­tó mozgások korrigálására. Az egyszerű helyzetszabályozásból és húzó­erőszabályozásból álló kombinációként ismert vegyes szabályozások csak a húzóerő szabályo- 25 zás területére korlátozódnak anélkül, hogy a talajművelő eszközök önállóan, szabályozás nél­kül beálló munkamélysége hátrányos tulajdon­ságai egészen kiküszöbölhetők lennének, és eh­hez kapcsolódnak a merev helyzetszabályozás 30 hátrányai, speciálisan a bólintó mozgások hiá­nyos kiküszöbölése, illetve kiegyenlítése is. Másik szabályozórendszerként ismertek a ta­pintó szabályozók, amelyeknél megfelelő tapin­tóelem, mint tapintókerék vagy saru segítségé­vel a talaj felületét letapintják, és ä tapintó­elem impulzusát az emelő szabályozószelepére viszik át. A tapintóelemek azonban csak kis fe­lületet tapintanak le, minek eredményeként hosszú bólintó mozgásoknál és nagyon lapos ekéknél jelentős mélységingadazás áll elő. Ezek­nek a szabályozó rendszereknek hatásossá téte­le és az említett hátrányos tulajdonságok kikü­szöbölése csak jelentős műszaki erőfeszítések árán érhető el. A traktorokhoz szerelt talajművelő eszközök­höz egyik ismert mélységszabályozó szerkezet húzóerőszabályozóból és járulékos, ezzel szem­be állítható, késleltetve és ellenkezően ható, a talajművelő eszköz és traktor közötti helyzettől függő helyzetszabályozóból áll. Ez az önműködő mélységszabályozás azon a felismerésen nyug­szik, hogy a kiegyenlíteni kívánt bólintó moz­gások a rövid, kb. 0,5—2 m-es mérendő talaj­hullámokból jönnek létre, ezzel szemben a ta­lajellenállás kb. 10—30 m-es mért útszakaszon változik, minek eredményeként a húzóerősza­bályozó utánállása viszonylag lassan és önmű­ködően, külön szabályozószerkezettel végezhető el akkor, amikor a traktor és a hozzá szerelt ta-155728

Next

/
Thumbnails
Contents