155710. lajstromszámú szabadalom • Berendezés plasztikus és elasztikus makromolekuláris anyagok termooxidációjának vizsgálatára

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1967. IX. 04. (MU—384) Közzététel napja: 1968. VIII. 27. Megjelent: 1970. III. 28. 155710 f .&** • *; Szabadalmi osztály: 42 113—18 Nemzetközi osztály: GOln Decimái osztályozás: Feltalálók: Dr. Wolkóber Zoltán oki. vegyész, Bazsika Gábor gépészmérnök, Miskolczy László gépészmérnök, dr. Wolkóber Zoltánná vegyészmérnök, Budapest Tulajdonos: Műanyagipari Kutató Intézet, Hungária Műanyagfeldolgozó Vállalat, Budapest Berendezés plasztikus és elasztikus makromolekulám anyagok termooxidációjának vizsgálatára A találmány tárgya berendezés plasztikus és elasztikus anyagok termooxidációs stabilitásá­nak vizsgálatára és különböző adalékanyagok termostabilitást befolyásoló hatásának megha­tározására. 5 Ismeretes, hogy a plasztikus és elasztikus rendszerek termomechanikus feldolgozásakor levegő jelenlétében oxidációs és bomlási folya­matok játszódnak le. A fellépett fizikai és ké­miai változások eredményeként a plasztikus és 10 elasztikus anyag elszíneződik, bomlástermékek keletkeznek, a makromolekuláris láncok előbb elszakadnak, majd egymással kapcsolódnak, aminek során részleges térhálósodás lép fel. Ezeket a folyamatokat alapvetően befolyásolják 15 a rendszer egyes komponensei, pl. lágyítók, csúsztatok, töltőanyagok, stabilizátorok, színe­zékek, festékek stb. A termomechanikai igénybevétel során leját­szódó folyamatok ismerete rendkívül fontos, 20 mert — kevés kivételtől eltekintve — a plasz­tikus és elasztikus anyagok termomechanikus úton kerülnek feldolgozásra. A termomechani­kus igénybevétel során lejátszódó kémiai folya­matok nemcsak az előállított termék mechani- 25 kai értékjellemzőit rontják, hanem a termék foto-, illetve termostabilitását is nagymérték­ben csökkentik. Éppen ezért a plasztikus és elasztikus anyagok feldolgozásakor az egyik legfontosabb feladat olyan adalékanyagrendszer 30 kiválasztása, amely a legnagyobbfokú védelmet nyújtja a termomechanikus károsodás ellen. A termomechanikus feldolgozás során leját­szódó folyamatok vizsgálatára legáltalánosab­ban ismert berendezés a Brabender-féle plasz­tográf, amely a termomechanikai igénybevétel közben lehetővé teszi a mechanikus gyúráshoz szükséges erő, illetve ezen erő időben való vál­tozásának meghatározását. Ha csökken a vizs­gált rendszer stabilitása, és dekompozícios, va-: lamint térhálósodási folyamatok lépnek fel, a termomechanikus gyúráshoz szükséges erő nö­vekedik. Ily módon fizikai mérések útján lehet adatokat nyerni a vizsgálati anyag stabilitására vonatkozóan. Nyilvánvaló, hogy a plasztikus, illetve elasz­tikus anyagok termomechanikus igénybevétele­kor fellépő változások kémiai reakciók eredmé­nyei. Ismeretes pl. hogy a poliolefinek feldolgo­zásakor 1 ezrelék oxigén felvétele után a ter­mék mechanikai érték jellemzői igen nagy mér­tékben leromlanak. A PVC alapú rendszerek­nél hasonló a helyzet. Kismennyiségű HCl le­szakadása már elszíneződéshez, a termék me­chanikai érték jellemzőinek romlásához, vala­mint a fotooxidatív stabilitás csökkenéséhez ve­zet. A termomechanikus .feldolgozás során lénye­gében kétirányú reakció játszódik le. Egyrészt a levegő oxigénje reagál a műanyagrendszer-155710

Next

/
Thumbnails
Contents