155691. lajstromszámú szabadalom • Szárítókészülék anyagok nedvességtartalmának gyors meghatározására

£1 AGY AR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1967. VI. 30. (KO—2098) Közzététel napja: 1968. IX. 25. Megjelent: 1970. III. 28. 155691 mini /*• •* >, # 5 | J J 0 *» V; >, Szabadalmi osztály: 4219—12 Nemzetközi osztály:' GOln Decimái osztályozás: Feltalálók: Lázár Lajos elektrotechnikus, Bia, Németh Árpád vili. szaktechnikus és dr. Török Szilveszter oki. vegyészmérnök, Budapest Tulajdonos: Konzerv- és Paprikaipari Kutató Intézet, Budapest Szárítókészülék anyagok nedvességtartalmának gyors meghatározására A találmány célja olyan szárítókészülék létre­hozása, mely alkalmas anyagok nedvességtartal­mának gyors és pontos meghatározására. Anyagok nedvességtartalmának mérésére leg­ismertebb megoldások a szárítószekrények, az 5 infrasugaras szárítók, valamint a kapacitás és e1 ­lenállás mérés elvén működő berendezések. Anyagok nedvességtartalmának meghatározá­sára legelterjedtebben a közvetett fűtésű szárító­szekrényeket alkalmazzák. A szárítószekrények- 10 ben a vizsgálandó anyagokat atmoszferikus nyo­máson vagy vákuumban, általában néhány órá­tól 1—2 napig tartó időtartamig szárítják, majd a szárítás előtti és utáni súlykülönbségből szá­mítják ki a vizsgált anyag nedvességtartalmat. 15 Hátránya ennek a módszernek, hogy a szárító­szekrények belsejében ún. hőmezők alakulnak ki, melyek a nedvességtartalom meghatározását, illetőleg annak pontosságát előnytelenül befolyá­solják, továbbá hogy igen lassú az eljárás és a 20 szárítószekrény villamos fogyasztása is jelentős. Különböző anyagok nedvességtartalmának gyors meghatározására használnak infrasugaras szárítókat is. Ennél a módszernél a mérési körül­mények reprodukálhatósága rendkívül bizonyta- 25 lan. Ennek a megoldásnak alkalmazásánál kér­gésedés, nedves gócok, sőt túlmelegedések (pör­kölődések) következnek be a hálózati feszültség ingadozása, a légáram stb. miatt. Ezen hátrá­nyokra tekintettel ezt a megoldást elterjedten 30 nem alkalmazzák. Szemes anyagok és őrlemé­nyek nedvességtartalmának meghatározására széles körben alkalmazzák a kapacitív elven mű­ködő készülékeket, melyeknél a műszer mérőkü­vettájának fegyverzetei közé helyezik a mérendő terméket. A mérőkondenzátor kapacitását a fegyverzetek közé helyezett nedves termék mennyisége és nedvességtartalma határozza meg. Mivel a víz dielektromos állandója 85, a száraz termék dielektromos állandója kb. 3, ezért a ka­pacitásváltozást döntő mértékben a termék ned­vességtartalma határozza meg. A mérés pontos­ságát hátrányosan befolyásolja az a körülmény, hogy a vizsgálandó termékek többségében a mé­rőkondenzátorok közé helyezett anyag térfogat­súlya az előre meghatározott értéken nem, vagy csak körülményesen biztosítható és ezáltal a mé­rési eredmények nem reprodukálhatók. Hátrá­nyuk még a kapacitív elven működő készülékek­nek, hogy alkalmazásuk az anyagok igen szűk körére korlátozódik. Ismeretesek ellenállásmérésen működő anyag­nedvességmérők is. Ezeknél a mérendő terméke­ket a mérőelektródák közé helyezik és villamos úton mérik az elektródák között lévő ellenállást. A mérőelektródák között lévő ellenállás döntő mértékben az anyag nedvességtartalmától és az elektródák között lévő anyag mennyiségétől függ. Az elektródák közé helyezett anyag térfo­gatsúlya előre meghatározott értékeh ebben az 155691

Next

/
Thumbnails
Contents