155584. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés fonal, főként nyújtott fonal csévelésére

155584 húzási sebességtől, elsősorban arra van szükség — feltéve, hogy a többi feltételek azonosak — hogy a programot megfelelően rövidebb vagy hosszabb időtartam alatt hajtsuk végre attól füg­gően, hogy a húzási sebesség a programozott hú­zási sebességnél nagyobb vagy kisebb. Igaz, hogy ez a probléma megoldható a programhordozónak megfelelően nagyobb vagy kisebb sebességgel való elmozgatása által, azonban van második és sokkal komolyabb hátrányos jelenség is. Azt ta­láltuk, ha a húzási sebesség részére különböző értékeket alkalmazunk és a program tartamát csupán megfelelően hosszabbítjuk vagy rövidít­jük, a balon feszültségének változásfolyamata el­térő lesz attól a változásfolyamattól, ami a prog­ramozott húzó sebességnél jön létre. Ha például a balon feszültsége leszedés folyamán programo­zott húzó sebességnél állandó, ez módosított húzó sebességnél már nem lesz állandó. Ebből folyik, hogy ha szükség van a V húzási sebesség módo­sítására és ugyanakkor- a balonfeszültség vál­tozáslefolyását változatlannak kell tartani, más programot kell alkalmazni. Ezt a programot ezért specifikusan a kívánt húzási sebességhez és a balonfeszültség kívánt változási folyamatá­hoz kell illeszteni. A húzás közbeni csévélés eljárása nem csak a húzási sebességgel van szabályozva, hanem olyan paraméterekkel is, mint a sodrat, a fonal lineáris tömörsége, a csévében elhelyezett fonal hossza, a fonalcséve alakja és a feldolgozott fonal típusa. Az említett sorozat mennyiségi paraméterei mindegyikének különböző értékszámok felvéte­lére kell alkalmasnak lenni, és lehetségesnek kell lenni annak is, hogy különböző csévealakokat és fonaltípusokat alkalmazzunk. Érthető, hogy ha a húzás közben cérnázó berendezésnek paramé­terei szempontjából széles határok között változó követelményeknek kell eleget tenni, nagyszámú programtároló kártyát kell használni. Tételezzük fel például, hogy az ismert húzás közben cérnázó berendezésnek egy és azonos típusú fonalat kell fonalcsévévé alakítani és hogy a húzási sebesség, sodrat, lineáris tömörség és fonalhossz paraméte­rek mindegyikét öt különböző értékből kell tudni kiválasztani. Ha feltételezzük azt is, hogy a para­métereket minden kombinációban kell tudni használni, akkor a programtároló kártyák szük­séges száma 54 =625. Ebből világosan látható, hogy a fenti példában csak öt különböző húzási sebességből lehet választani, és a programtároló kártyák szükséges száma 53 =125 és 5 4 =625 kö­zött mozog, ami annyit jelent, hogy a program­tároló kártyák száma 500-al növekedett. A nagyszámú programtároló kártyák hátránya nemcsak akkor jelentkezik, ha a leszedés folya­mán a balonfeszültség adott változási folyamatát tartani kívánjuk. Ez a következő esetben is je­lentkezik. Ha a gyűrűs cérnázási eljárásnál — hú­zás közben cérnázó berendezéssel dolgozva — a futógyűrű a csévélő orróhoz viszonyítva ferdén van elhelyezve, a cséve felépítésében ugyanaz a probléma fordul «lő, mint Csévélőgép esetén, ne­vezetesen ugyanabban a fonalrétegben tükör­minta előfordulása. A gyűrűsín vagy orsótartó rúd fő keresztirányú mozgásához egy másik ke­resztirányú mozgás adódik, ami a futógyűrű ferde, illetve hajló helyzetének következménye. A futógyűrű, mivel ez egy forgó keresztszerv, ke-5 resztirányú ütést kelt, amit a futógyűrű átmérője és hajlásszöge szabályoz. A keresztirányú sebes­séget a futógyűrű sebessége szabályozza. Ha a leszedés folyamatának adott pillanatá­ban az időegységben fonalcsévére vezetett hur-10 kok száma az adott pillanatban a futógyű­rű sebességének egész számú többszöröse, ak­kor a fonalhurkok a csévébe szomszédosán, vagy legalább is egymáshoz nagyon közel ve­zetődnek. Csévélő gépnél ezt a jelenséget mint 15 tükörmintaképződést ismerik. Mivel a fő kereszt­mozgás sebessége sok esetben kisebb, mint a já­rulékos keresztmozgásé, a fő keresztmozgásnak csak kevés befolyása van az említett tükörminta kialakulására. Tükörminták alakulnak ki tehát 20 akkor, ha a futógyűrű-sebesség egész számú többszöröse az időegységben bevezetett fonal­hurkok számának. A csévélő orsó n8 sebességének előre meghatá­rozott programozásával a tükörmintaképződést 25 meg lehet akadályozni. Ezek után világos, e cél­ból arra van szükség, hogy leszedés folyamán a csévélő orsó sebessége olyan értékeken haladjon át, hogy sem az 30 ns -n, hányados, sem ennek reciprok értéke ne lehessen egész szám. Ha az ismertként tárgyalt eljárást alkalmaz­zuk tükörmentes fonalcsévék csévélésére, akkor ismét különböző programtároló kártyákat keli 35 használni, mihelyt a húzási sebesség például Va -ról V b -re változik. Amint a húzási sebesség eredménye megváltozik, a tükörmintaképződés lehetősége megvan az ns érték és a fonalcséve d átmérője más kombinációnak esetében is. Más 40 szavakkal az n„ érték egy meghatározott értéké­hez és a húzási sebesség két különböző Va és V b értékéhez a d-nek értékei — amelynél tükörmín­ta képződik — a két esetben eltérők. így ha Vb húzási sebességénél az ns orsósebesség a d cséve-45 átmérő függvényeként ugyanazokon az értéke­ken tud áthaladni, mint Va húzási sebességnél, akkor a tükörminta képződésének lehetősége nincs teljesen kiküszöbölve. Ezért ebben az eset­ben nem elegendő csupán a program tartamát a 50 húzási sebességhez illeszteni. Találmányunk feladata az említett eljárás olyan módosítása, amelynél a programok szük­séges száma csökkenthető. Az új eljárás jellemzője, hogy a programban 55 olyan mennyiség van, amely a változó v függvé­nyeként olyan értékeken halad át, amelyeknek mindegyike arányos a csévélő orsó kívánt no(v) forgási sebességével a csévélő berendezésbe ada­golt fonal változó és különös beadagolás! Vo se-60 bességének megfelelő értékével, és hogy olyan mennyiséget képezünk, ami arányos a fonal alkalmazott V beadagoló sebességével, V-ön(v) és hogy a ——— Összefüggését alakítjuk ki, 65 V 2

Next

/
Thumbnails
Contents