155577. lajstromszámú szabadalom • Önműködő utánállító-szerkezet forgácsoló szerszámokhoz

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1967. II. 07. (HO—1008) Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbsége: 1966. II. 08. Közzététel napja: 1968. VIII. 27. Megjelent: 155577 Szabadalmi osztály: 49 a 20—37 Nemzetközi osztály: B 23 b Decimái osztályozás: Feltaláló: Clashausen Walter főmérnök, Remscheid, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: Gebrüder Honsberg, Maschinen- und Werkzeugfabrik, Remscheid-Hasten, Német Szövetségi Köztársaság Önműködő utánállí tó-szer kezet forgácsoló szerszámokhoz A találmány tárgya önműködő utánállító szerkezet forgácsoló szerszámok, főleg finom­fúrógépekhez, a szer számfej ben eltolhatóan ágyazott szerszámmal. A találmányt a továbbiakban egy finomfúró­berendezéssel kapcsolatban fogjuk leírni és is­mertetni. Magától értetődő azonban, hogy a ta­lálmány lényegesen szélesebb területen is alkal­mazható és alkalmas mindenfajta szerszám be­állítására, elsősorban azonban forgácsoló-szer­számok beállítására. , Munkadarabok finomfúrása során a tényle­ges fúrási idő mellett lényeges mellékidőt for­dítanak arra, hogy a fúrót az egyes fúrási mű­veletek között kézi úton beállítsák vagy után­állítsák. Ezeknek a mellékidőknek a következ­tében a teljes fúrási idő lényegesen hosszabbo­dik, amiből igen komoly gazdasági hátrányok keletkeznek. Mégkísérelték már, hogy a finom­fúró beállítását, ill. utánállítását automatizál­ják. Erre a célra mérőkészülékeket alkalmaz­tak, melyek a megállapított mérési értékeket a fúró beállítása érdekében korrektúra értékek­ké alakították át. Az ilyen típusú ismert beren­dezésnél a fúró utánállítása mechanikus úton történt, aminek során a fúrót erőátviteli ruda­zaton keresztül az üreges fúróorsóban állították át. A finomfúró-orsónak a megmunkálási ol­dallal szembenfekvő végén szervomotorokat al­. kalmaztak, melyek működését a mérőműszerek vezérelték. Ezeknek az ismert megoldásoknak a kivite-5 lezése mechanikailag igen sok ráfordítást kí­ván, mivel a teljes beállító mechanizmust hé­zagmentesen kell az orsóban és a szerszámban elhelyezni. Továbbá a már említett problémá­kon kívül ezeknek a mechanikus megoldások-10 nak még az a hátránya is fennáll, hogy a finom tűréseken belüli beállítás — amint az a jelen esetben szükséges — mechanikus úton kellő pontossággal nem hajtható végre. Ezért javasol­ták már a szerszámok átállítását hőhatás al-15 kalmazásával megoldani. Ennek során azonban a hőt a környezetbe vezetik el és így az nem kívánt helyen is jelentkezhet. Ezenkívül egy ilyen természetű vezérlés a környezet hőmér­sékletétől is függ és így az rendkívül viszony-20 lagos. A fentiekkel szemben a találmány célkitűzése forgácsolószerszámok részére önműködő után­állító szerkezetet kialakítani, melynél a fen-25 tiekben ismertetett hátrányok kiküszöbölhetők és a szerszám utánállítása összehasonlíthatóan kisebb ráfordítással automatikusan megy vég­be. A találmány ezenkívül lehetővé teszi a me­chanikus beállítószerveket kizárólag a szer­.30 számban elhelyezni. 155577

Next

/
Thumbnails
Contents