155508. lajstromszámú szabadalom • Mérőfej szilárd testek - különösen öntöttvas - sajátfeszültségének megállapítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1967. III. 23. (VA—1214) Közzététel napja: 1968. VII. 25. Megjelent: 1969. IX. 01. 155508 Szabadalmi osztály: 42 k 32—34 Nemzetközi osztály: G 01 1 Decimal osztályozás: Feltaláló: Hauer Alfréd oki. kohómérnök, Budapest Tulajdonos: Vasipari Kutató Intézet, Budapest Mérőfej szilárd testek különösen öntöttvas — sajátfeszültségének megállapítására A találmány szilárd testek — különösen ön­töttvas — sajátfeszültségéneik megállapítására való mérőfej. Mint ismeretes, az ipari termelésnek számos ágazata van, amelyben a korszerű műszaki 5 színvonal megköveteli a termelt áru tartós mé­retpontosságát és alakállóságát, a fokozott élet­tartamot, és általában azt, hogy a termelt áru az átvételkor szavatolt tulajdonságokat minél hosszabb időn át megtartsa. Jellegzetes példa 10 erre a nagypontosságú szerszámgép, a hegesz­tett vasszerkezet, az edzett szerszám. Bár ke­vésbé jellegzetes, de gazdasági szempontból idetartozik a tűzálló korundkő, stb. Ismeretes az is, hogy a fémtechnológiai műveletek, ami- 15 lyen a forgácsolás, öntés, hideg- és melegala­kítás, edzés, hegesztés, a munkadarabban saját­feszültséget hagy, ami az eseteik túlnyomó ré­szében nem kívánatos. Ezért az ipar egyre növekvő igénye, hogy a sajátfeszültség főleg 20 fémtestek esetében megállapítható legyen. A szilárd testeik sajátfeszültségének illetőleg feszültségi állapotának megállapítása azonban igen bonyolult és nehéz feladat. Ennek oka 25 egyrészt a feszültségállapot statikus jellege, másrészt az, hogy a feszültségeloszlás még vi­szonylag egyszerű esetekben is két vagy három dimenzióban jelentkezik. Meghatározására mindezideig röntgendiffrafetometriát, az erők 30 fölszabadításának elvén alapuló módszereket, feszültségoptikát és fizikai eljárásokat alkal­maztak. Az ismert módszerek közös sajátos­sága azonban, hogy lényegükben laboratóriumi eljárások, amelyek egyrészt igen körülménye­sek és költségesek, másrészt durván heterogén szövetű fémek mint például öntöttvas esetén a gyakorlati igényeknek nem felelnek meg. De még ilyen körülmények között sein alkal­masak arra, hogy velük valamilyen nagyobb tömegű és heterogén szövetű kész alkatrész sajátfeszültségét üzemi köürlmények között roncsolásimentesen megállapíthassák. A találmány célja e hiányosság kiküszöbölése és olyan eszköz létesítése, amellyel szilárd tes­tek sajátfeszültségét üzemi körülmények között magán a darabon roncsolásmentesen és a hely­színen lehessen megállapítani. A találmány alapja az a felismerés, hogy az anyagban elő­idézhetünk olyan alakváltozást,' amelynek nagy­sága függ az anyag feszültségállapotától és így lehetővé teszi, hogy az alakváltozásból a fe­szültségállapotra következtessünlk, anélkül azon­ban, hogy akár roncsolnunk kellene, akár kü­lönleges laboratóriumi viszonyokat kellene biz­tosítanunk. Ezt az alakváltozást gátolt alakvál­tozásnak nevezhetjük, mert lényege, hogy a vizsgált szilárd testet felületének jól definiált kis részén hirtelen energiaközléssel (termosok-155508

Next

/
Thumbnails
Contents