155506. lajstromszámú szabadalom • Elemekből összeépíthető térelhatároló szerkezet

MAGTÁR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIV VT AL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1965. VII. 02. Közzététel napja: 1968. II. 27. Megjelent: 1969. IX. 01. (TO—669) 155506 Szabadalmi osztály: 34 i 23—29 Nemzetközi osztály: A 47 b Decimái osztályozás: Török József, Budapest Elemekből összeépíthető térelhatároló szerkezet 1 A találmány elemekből összeépíthető térel­határoló szerkezet, amelyhez semmiféle hagyo­mányos kötőelemre nincs szükség, illetve, amely az alkotó elemekből önzáróan állítható össze. 5 Mint ismeretes a technika számos területén van szükség könnyű és szétszedhető térelhatá­roló szerkezetekre. Ilyen igény pl. műszeripar­nál a műszerdobozok előállításánál, laboratóri­umi bútorok és egyéb lemezből készült búto- 10 rok készítésénél. Az ismert lemezből készült térelhatároló szer­kezetek általában hagyományos kötőelemekkel, szegecseléssel, csavarozással, hegesztéssel stb. 15 vannak összeállítva. Ezeknek az isimert megol­dásoknak a hátránya abban van, hogy szétsze­désük és újra összeállításuk hosszadalmas és munkaigényes. Azonkívül ismert szerkezetek külön vázrendszer készítését igénylik, a meg- 20 felelő szilárdság biztosítására. Ebből kifolyólag a hagyományos térelhatároló szerkezetekhez igen sokféle elemre, illetve alkatrészre van. szükség. Előállításuk tehát komoly felszerszá­mozást igényel. Szerelésüknél pedig pontos il- 25 lesztést igényel, továbbá az ismert szerkezetek nem teszik lehetővé a mindjobban igényelt variációs lehetőségek kielégítését. A találmány célja a fenti hiányosságok ki­küszöbölése és olyan térelhatároló szerkezet lé- 30 tesítése, amely elemeiből egyszerű módon ál­lítható össze, minden kötőelem nélkül, továbbá amely külön vázszerkezet nélkül megfelelő szilárdsággal rendelkezik. A találmány azon a felismerésen alapszik, hogy a fenti célnak ele­get tehetünk, ha a térelhatároló szerkezetet ilyan elemekből építjük össze, amelyek szélei­ken megfelelő merevítő és egyúttal az egy­máshoz történő önzáró kapcsolást biztosító ré­szeikkel rendelkeznek. A fentiek értelmében a találmány szerinti térelhatároló szerkezetnek két szembenfekvő ol­dalán kétszeresen felfelé hajlított és rá derék­szögben kétszeresen befelé hajlított szélű, az utolsó derékszögben hajlított szakasz két szé­lén kiképzett hasítékokkal ellátott alap- és fe­dőeleme, továbbá két szembenfekvő oldalán derékszögben felhasított szélű, másik két szembenfekvő oldalán derékszögben felhasított és rá derékszögben behajlított szélű oldaléle­méi vannak, mi mellett az oldalelemek fel- és befelé hajlított szélei csupán az elem közép­részén vannak kiképezve, az elem szélétől az alap és fedőelem első derékszögben hajlított szakaszának lemezvastagsággal csökkentett ma­gassági méretével azonos távolságban kezdődő­en, míg az oldalelemek derékszögben felhaj­tott és behajtott széleinek az oldalelem síkjára merőleges mérete az alap- és fedőelem hasí­tékainak az alap és fedőelem szélétől mért tá-155506

Next

/
Thumbnails
Contents