155465. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolási elrendezés transzformátorok, különösenjárműtranszformátorok folytonos feszültségszabályozására

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1966. VIII. 30. (LO—301) Német Demokratikus Köztársaság-beli elsőbbsége: 1965. VIII. 30. Közzététel napja: 1968. VII. 25. Megjelent: 1969. IX. 01. 155465 / i Szabadalmi osztály: 21 d2 42—44; 21 d2 48—55 Nemzetközi osztály: H 02 j; H 02 1 Decimái osztályozás: ^ * Feltalálók: Lojak Lothar, mérnök, Holfert Werner mérnök, Hennigsdorf, Német Demokratikus Köztársaság Tulajdonos: VEB Lokomotivbau-Elektrotechnische Werke „Hans Beimler", Hennigsdorf, Német Demokratikus Köztársaság Kapcsolási elrendezés transzformátorok, különösen járműtranszformátorok folytonos feszültségszabályozására A találmány transzformátorok, különösen járműtranszformátorok folytonos feszültségsza­bályozására való kapcsolási elrendezés. Különösen villamos motorkocsiknál fenáll a 5 folytonos feszültségszabályozás igénye, mert a legnagyobb vonóerőt csak így lehet kihasz­nálni. Ismeretes már olyan megoldás, amelynél a nagyfeszültség oldalán szabályozott transzfor- io mátor fokozatait választó kapcsolómű mindkét gyűjtősínében párhuzamos ellenkapcsolásban elrendezett tirisztorok segítségével terhelésát­kapcsoló nélkül fényív mentesen tudják átkap­csolni. 15 Ismeretes továbbá olyan megoldás is, amely­nél a feszültséget fokozatok között folyamato­san szabályozzák. Az ilyen szobályozási mód azonban csak bonyolult és érzékeny vezérlő berendezéssel foganatosítható, ezt viszont kü- 20 lönleges biztonsági intézkedésekkel kell védeni, mert kiesése a tranzisztorok azonnali tönkre­menetelét vonná maga után. Különleges nehézségek jelentkeznek, ha ezt a vezérlő berendezést motoros járművek transz- 25 formátorainak nagyfeszültségű oldalán alkal­mazzák, mert biztosítani kell, hogy a tiriszto­rok még kengyeltöréskor és a terhelő áram fá­zisának hirtelen változásakor is kivezérelhetők legyenek. 30 A találmány célja olyan kapcsolási elrende­zés létesítése, amellyel transzformátorok, kü­lönösen járműtranszformátorok folyamatos fe­szültségszabályozását egyszerűen vezérelhetjük. A kapcsolási elrendezésnek nemcsak egyszerű­nek kell lennie, hanem megbízhatóan is kell működnie. Ezt a fentemlített kapcsolási elrendezés olyan kialakításával érjük el, amelynek a vezérelhető egyenirányítókat gyújtó öngyújtást vezérlő áramkörből, a párhuzamos éHenkapesolásban elrendezett vezérelhető, egyenirányítók gyúj­táskésleltetésű vezérlésű csoportját zárófeszült­séggel vezérlő áramkörből, valamint eltolható impulzusokkal vezérlő áramkörből álló kapcso­lása van, amikoris az öngyújtást vezérlő áram­kör a vezérelhető egyenirányítók csoportjának kizárólagos üzemében, a zárófeszültséggel és impulzusokkal közösen vezárlő áramköir pedig átkapcsoláskor van bekapcsolva. A párhuzamos ellenkapcsolásban elrendezett vezérelhető egyen­irányítók mindkét csoportja el van látva ön­gyújtasIT" vezérlő önmagában ismert áramkör­rel. Ez a vezérelhető egyenirányítók záróolda­lát és gyújtóelektródját összekötő villamos ve­zetékből áll, amelybe az egyenirányító számára közös kapcsoló és ellenállás, valamint diódák vannak iktatva. Ezek mindkét ágban a gyújtó­elektróda és az ellenállás előtt úgy vannak el-155465

Next

/
Thumbnails
Contents