155442. lajstromszámú szabadalom • Főtealátámasztó szerkezet

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1966. IV. 20. (GO—985) Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbsége: 1965. IV. 21. (1—9., 16., 20—29. igénypontok), Nagy-Britanniai elsőbbsége: 1965. VIII. 03. (10., 11., 12., 17. igénypontok). Közzététel napja: 1968. VII. 25. Megjelent: 1969. IX. 01. 155442 -<• \i l dr .sí Jt) \ * J Szabadalmi osztály: 5 c 1—11 Nemzetközi osztály: E 21 d Decimái osztályozás Groetschel Kari Maria oki. bányamérnök, Bochum, Német Szövetségi Köztársaság Főtealáíámasztó szerkezet i A találmány töibb támú főte alátámasztó szerkezet frontfejtések gépi úton előiremozgatott biztosítóberendezéséhez, amelynek a fejtési homlok mögött az őt hordozó alátámasztáson gépi energiával eltolható, előtűző-elemként ki- 5 alakított" tartója van. A biztosítóberendezés előnyösen az isimért biztosítóbako't tartalmazó, úgynevezett egylépé­sű szerkezetként vagy két egymástól függetle­nül előrenyomuló "észszerkezeitbői álló, kétlépé- 10 sű szerkezetként van kiképezve és több olyan hidraulikus támot tartalmaz, amelyek a tárnok által a fotelhez szorítható felső szerkezetet hor­dozzák. A találmány azt a feladatot oldja meg, amely 15 szerint a főtealátámasztó-^szerkiezet úgy képez­hető ki, hogy az előrehaladó fejtési vágatot vagy a széhhomlokoldali kitörése következté­ben szabaddá vált főtét nyomban a sziabaddá­válást követve, nemcsak az azonos követeimé- 20 nyékhez igazodva, hanem differenciáltan a a mindenkori tömedékelési helyek követelmé­nyeihez igazodó módon biztosítja. A biztonság növelése és a jövesztés gazdaságossága iránti követelmény kielégítósére az eddig ismert, tel- 25 jesen gépesített főtébizitosító-szer kezetek a leg­több esetben egyáltalán nem, vagy csak rész­ben voltak alkalmasak. Az utóibibi megállapítás különösen azokra az ismert alátámasztóiszerkezetekre vonatkozik, 30 amelyeknél a szerkezet süveggerendájának bel­sejéből kinyúló merev, vagy rugalmas, viszony­lag gyenge előtűzővas kézzel, vagy hidrauliku­san a szabaddá vált főte alá előre tolható. Egy, a gyakorlat számára bonyolultsága miatt alkal­matlan, ismert megoldás két biztosítókeretből álló hidraulikus íhiztosítószerkezetet javasol. A szerkezet mindkét oldalán, két tám által alá­támasztott tartó peremén elcsúszó, hidrauliku­san mozgatott süveggerendák vannak elhelyezr­ve, amelyek mindegyike az oldalukon elrende­zett, felfelé billenthetően hozzájuk rögzített támimal együtt előretolható. Ismeretesek továb­bá olyan két iáimból álló biztosítókeretek, ame­lyeik különlegesen messzire kinyúló tartóval vannak felszerelve 'és amelyek a velük párhu­zamosan elhelyezett biztosítókerettel vágy biz­tosítófoakfcal működnek együtt. Miután ezek differenciált követelményekhez nem tudnak ki­elégítően hozzáilletszfcedni, viszonylag ritkán al­kalmazhatók. Az utóbibi szempontból megítélve kedvezőbb feltételeket elégít ki az az ismert f őtealátámasztó­-szerkezet, amelynél az egylépéses biztosítóbak vagy kétlépéses biztosítószerkezet esetén annak mellső részszerkezete egy vagy két, fesztelenítés után az alátámasztásán vagy alátámasztásain elcsúsztatható hossztartót tartalmaz. Az emlí­tett tartók ennek ellenére nem alkalmasak arra, hogy az új fejtési mezőbe helyezett szállító-155442

Next

/
Thumbnails
Contents