155419. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolási elrendezés színuszos jelek frekvenciasokszorozására

MAGTAB N&PKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1967. I. 25. (Cl—694) Közzététel napja: 1968. VII. 25. Megjelent: 1969. VIII. 15. 155419 \ A, K rj líii Szabadalmi osztály: 21 a4 1—13 Nemzetközi osztály: H 03 b Decimái osztályozás: Czine József oki. villamosmérnök 50%, Ivanyos Lajos oki. villamosmérnök 50%, Budapest Kapcsolási elrendezés szinuszos jelek frekvenciasokszorozására Az irodalomban és a gyakorlatban ismert frekvenciasokszorozó berendezések a nem szi­nuszossá alakított (eltorzított) jelből a szüksé­ges harmonikust hangolt szűrők segítségével választják ki. Például a C-osztályú beállításban dolgozó elektroncsöves és tranzisztoros kapcsolásokban a bemeneti jelet az elektroncső, ül. tranzisztor nemlineáris karakterisztikája, a telített vas­magos frekveneiasokszorozókfoan pedig a telí­tésbe vezérelt vasmagos tekercs nemlineáris ka­rakterisztikája torzítja el. A kívánt harmonikus kiválasztása mindegyik esetben a kiválasztott frekvenciára hangolt szelektív szűrő, az ese­tek többségében rezgőkör segítségével történik. Ezen berendezések hátránya, hogy váltakozó frekvenciájú jelek sokszorozására nem alkalma­sak, mivel a szűrőkört a frekvencia változá­sának megfelelően át kell hangolni. Jelen találmány a fent említett hátrány ki­küszöbölését, tehát azt biztosítja, hogy ugyanaz a berendezés, hangolás nélkül 'különböző frek­venciájú jelek frekvenciájának 2n -3 m alakú té­nyezővel történő sokszorozására legyen alkal­mas. A berendezés frekvencia kétszerező és há­romszorozó egységekből, ill, ezek egymáshoz kapcsolt sorozatából áll. 10 15 20 25 A frekvencia sokszorozok működésének az az alapelve, hogy a bemeneti jelet erősen eltor­zítják és az így keletkezett megfelelő harmo­nikust valamilyen szűrő segítségével választják ki, itt a szokásos megoldásokkal szemben ab­ban nyilvánul meg, hogy a) a bemeneti szinuszos jel torzítása célirá­nyosan úgy történik, hogy a torzított jel két­szerezőnél a második, háromszorozónál a har­madik harmonikusnál magasabbrendű össze­tevőt csak a kimeneti jelre előírt torzítás mér­tékének megfelelően tartalmazzon; b) a bemeneti jel torzítását két félvezető dió­dából és ellenállásokból álló hálózat végzi, ezért az eltorzított jel alakja az alkalmazott elemek által meghatározott frekvenciatartományban, szinuszos bemeneti jel esetén nem függ a frek­venciától ; c) az alkalmazott szűrő nem tartalmaz han­golt, vagy kérdéses frekvenciatartományban frekvenciaífüggő elemeket, a kimeneti jel frek­venciájánál alacsonyabb rendű harmonikusukat a kérdéses frekvenoatartományiban frekvencia­íüggetlermek tekinthető elektronikus áramkör választja le. Az alapáramkörök működésének lényege, hogy a félvezető diódáknak azt a tartományát használják ki, ahol a dióda árama a rákapcsolt 30 szinuszos feszültség alap, második és harmadik 155419

Next

/
Thumbnails
Contents