155319. lajstromszámú szabadalom • Eljárás karbosztiril-származékok előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1967. I. 25. (FA—888) Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbsége: 1966. I. 26. Közzététel napja: 1968. V. 29. Megjelent: 1969. VII. 10. 155319 Szabadalmi osztály: 12 p 1—5 Nemzetközi osztály: C 07 d. Decimái osztályozás: Feltalálók: Hörlein Ulrich vegyész, Wuppertal-Vohwinkel, Meng Karl vegyész, "Wuppertal-Elberfeld, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: Farbenfabriken Bayer AG. cég, Leverkusen-Bayer werk, Német Szövetségi Köztársaság Eljárás karbosztiril-származékok előállítására i Eddig nem voltak ismeretesek a 4-hidroxi­-karbosztirilből levezethető vegyületeket tar­talmazó gyógyszerek. Azt találtuk, hogy a csatolt rajz szerinti (I) általános képletnek megfelelő vegyületek — e 5 képletben Rí egy vagy több egyvegyértékű helyettesítőt, pl. halogénatomot, legfeljebb 4 szénatomos alkilgyököt, nitro-, amino-, acilamino-, nit­ril-, alkoxi-, hidroxil-, aciloxi-, acil- vagy io alkilmerkapto-csoportot, R2 egy adott esetiben gyűrűben helyettesített cikloalkil-, aralkil- vagy árucsoportot, vagy pedig egy adott esetben bázisosan helyette­sített alkil-, alkoxialkil- vagy alkilmerkapto- 15 -alkil-gyöfcöt, R3 kar'boxialkil-, karibalkoxialkil-, ciánalkil­vagy ciáncsoportöt, R4 hidrogénatomot, alkil- vagy aeilgyököt kép­visel — 20 értékes farmakológiai tulajdonságot mutatnak. Ezek az új anyagok ugyanis a diuretikumok hatásának fokozására képesek. Az i(I) általános képletű új vegyületek előál­lítása a találmány értelmében oly módon tör- 25 ténik, hogy valamely, a csatolt rajz szerinti {II) általános képletnek megfelelő vegyületet vala­mely ,(111) általános képletű savszármazékkal — e képletben R^ R2 és R3 jíelentése megegye­zik a fenti maghatározás szerintivel, X halo- 30 génatomot, al'fcoxi- vagy hidroxilcsoportot, R5 pedig alkil- vagy fenilgyököt képvisel — rea­gáltatunk és az így kapott '(IV) általános kép­letű vegyületet önmagában ismert smódon [vö. W. Dieckmann, Ber. 27, (1894), 102, 965] gyűrű­zárásnak vetjük alá. Eljárhatunk azonban a találmány értelmében oly módon is az :(I) általános képletű vegyüle­tek előállítása során, hogy valamely (V) általá­nos képletű anilinszármazékot önmagában is­mert módon, foszforoxiklorid jelenlétében [vö. E. Ziegler és mtsai, M. 90 (1959), 8:22] valamely (VI) általános képletű helyettesített maionsav­származékkai — e képletben Rí, R2 és R 3 je­lentése megegyezik a fenti 'meg'határozás sze­rintivel — reagáltatunk. Előállíthatók továbbá az (I) általános képletű termékek a találmány értelmében oly módon is, hagy valamely (VII) általános képletű halogén­származékot — e képletben Rx és R 2 jelentése megegyezik a fenti meghatározás szerintivel — valamely fémcianiddal hozunk reakcióba. Az oly (I) általános képletű vegyületek, ame­lyekben RÍ helyén halogénatom vagy nitrilcso­port áll, előállíthatók a találmány értelmében oly módon is, hogy valamely (VIII) általános képletű aminovegyületet — e képletben R2, Rs és R4 jelentése megegyezik a fenti meghatáro­zás szerintivel — Sandmeyer-reakciónak vetünk alá. 155319

Next

/
Thumbnails
Contents