155256. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolási elrendezés bunkerberendezések automatikus töltésére reverzálható és elmozgatható szállítószalagok útján

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI L E ÍR Á S ,v^>':vv ""•}/ / ii! 2 i i t a Bejelentés napja: 1966. I. 14. (SA—1689) Német Demokratikus Köztársaság-beli elsőbbsége: 1965. II. 19. Közzététel napja: 1968. V. 29. Megjelent: 1969. VI. 10. 155256 Szabadalmi osztály: 42 e 27—29 Nemzetközi osztály: G 01 f Decimal osztályozás: Feltalálók: Tihieie Joachim oki. mérnök, Schulze Alfred szerkesztő, Roitsch Hans-Günther részletszerkesztő, Cottbus, Német Demokratikus Köztársaság Tulajdonos: VEB Starkstrom-Anlagentoau Cottbus, Cottbus, Német Demokratikus Köztársaság Kapcsolási elrendezés bunkerberendezések automatikus töltésére reverzálható és elmozgatható szállítószalagok útján A találmány tárgya elrendezés bunkerberen­dezések automatikus töltésére reverzálható és elmozgatható szállítószalagok útján, különösen szénifeldolgozó és -nemesítő berendezéseknél, va­lamint erőműveknél, amely elrendezés segítsé­gével ömlesztett anyagok, különösen szén, előre meghatározott vagy változtatható sorrendben, önműködően elosztható egy bunker berendezés egyes töltőhelyeire, hogy ezen anyagok tárolá­sával az egyes bunkerokból ezen anyagokkal táplált aggregátok számára a folyamatos el­látást biztosítsuk. Ismeretesek külöaböző elrendezések bunker­berendezésék automatikus töltésére, amelyek a bunkerberendezések számára megadott techno­lógiai követelményeknek megfelelően az öm­lesztett anyag automatikus odaszállítását ve­zérlik. Emellett azáltal, hogy az anyagot az egyes bunkerokból előre meghatározott sorrendben veszik ki, az ömlesztett anyag odaszállítására program határozható meg. Egy töltőhely töltése akkor van befejezve, amikor egy maximális töltési szintet elértek. Ezeknél az elrendezések­nél a reverzálható és elmozgatható szállító­szalagra ható relés, forgóválasztógépes vagy védő léptető láncokat alkalmaznak, amelyeket a szint-kapcsolótagok működtetnek és a telep­hely-kapcsolótag megállapítja, hogy a bunker­berendezés melyik helyén van a reverzálható és elmozgatható töltő szállító szalag. Ismeretesek továbbá olyan elrendezések is, amelyek előírt rögzített program nélküli bun-5 kerberendezésekaél mindenkor azt a töltőhelyet töltik, amelynek töltési szintje a legkisebb, míg az egyes töltőihelyek számára egy szintkapcsoló­tagon kívül tetszőleges számú további szint­kapcsolótag is lehet, más töltési szintek szá-10 mára. Az ismert töltőberendezéseknél, amelyek a legkisebb töltési áilás alapján dolgoznak, a reverzálható és elmozgatható szállítószalagra ható relés számláló berendezéseket, elektro-15 nikus számláló láncokat, vagy forgó vezérlő t tengelyeket alkalmaznak alapelemekként a ve­zérlés céljára. Ezen túlmenően ismertek vezérlő berendezé­sek elosztóraűvek számára, amelyek építőkocka-20 szerűen és bővíthetően vannak felépítve. Az ismert berendezéseknek az a hátrányuk, hogy meghatározott revérzállható és elmozgat­ható szállítószalagra és ezáltal a technológiai követelményektől függően, meghatározott szá-25 mú töltési helyre vonatkoznak. Az elrendezések további hátránya, hogy az elektronikus számláló elrendezések és forgó vezérlőtengelyek nagy számú vézérlőtag alkal­mazását követelik. Kontaktusokkal rendelkező 30 vezérlőtagos elrendezéseknél ezenkívül hátrá-155256

Next

/
Thumbnails
Contents