155218. lajstromszámú szabadalom • Optikai számjelzőberendezéssel ellátott mozgóskálás mérleg

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI; TALÁLMÁNY —.1—~—p———iw~-Ä-—«»^>« Bejelentés napja: 1967. II. 21. (ME—838) Közzététel napja: 1968. IV. 30. Megjelent: 1969. VI. 10. 155218 Szabadalmi osztály: 42 d 2; 42 f Nemzetközi osztály: G OX d; G 01 g Decimái osztályozás: Feltalálók: Ujváry Imre fizikus, Budapest, Szabó János technikus, Hódmezővásárhely, Nyári Ferenc technikus, Hódmezővásárhely Tulajdonos: Mérleggyár, Hódmezővásárhely Optikai számjelzőbei endezéssel ellátott mozgóskálás mérleg 1 A találmány optikai számjelzőberendezéssel ellátott mozgóskálás mérleg. Az irodalomból és a gyakorlatiból ismert mér­legek mért értékei kétféle módon olvashatók le: az egyik változatnál álló számskála előtt el- 5 mozduló jel, pl. mutató segítségével történik a leolvasás; a másik megoldásnál a leolvasás he­lyén a jel rögzített és a számskála, vagy annak nagyított képe mozdul el ahhoz képest. Mind­egyik megoldásnál a számskálán számozott és 10 közöttük számozatlan osztásvonalaik helyezked­nék el. A 'mért értékök a számok leolvasásával, számozatlan osztásvonalak helyértékíhelyes meg­számlálásával és összeadásával, valamint a két szomszédos osztásvonal közötti jel helyzeténeik 15 becslésével, végül pedig a becsült érték újabb hoz­záadásával állapítható meg. Ily módon méré­senként öt különböző tevékenységre vas szük­ség, ami sok hibalehetőséget rejt magában. Az új és korszerű mérlegeknél az a törekvés, 20 hogy a mért értékek ne skálaosztások becslésé­vel, hanem teljes egészében számjegyek leolva­sásával legyenek megállapíthatók. Az egyik ilyen ismert és fejlett optikai elven működő mérlegnél pl. a képernyőn mindig két számo- 25 zott és 12 számozatlan osztásvonal képe mozog egy álló számskála mellett- Ennél a leolvasás­kor a számozott és számozatlan osztásvonalak helyzetétől függően kell kiválasztani a két moz­gó számjegy közül egyet, az álló számskála 20 QQ számjegye közül pedig kettőt, mely utóbbiak sokszor egymástól távol és nem is egy sorban helyezkednek el. Ennek a megoldásnak igen nagy hátránya az, hogy nagyszámú mérés ese­tén kezelése fárasztó, mert a mért értékeknek a szétszórt számjegyekiből való összerakása és a 22 állandóan jól látható számjegy közül az érvényes három számnak kiválasztása rendkí­vüli figyelmet igényel. Találmányunk célja az említett hátrányok kiküszöbölése olyan mérleg" segítségével, amely skálaleolvasás helyett optikai úton minden összeadás és becslés kizárásával, teljesen szám­jegyesen jelzi a mért értéket, amellett a leolva­sás pontossága is az eddig ismert mérlegekével legalábbis megegyező, vagy azoknál kedvezőbb. A kitűzött cél elérésére szolgáló találmány szerinti optikai számjelző berendezéssel ellátott mozgóskálás mérlegnek mozgóskáláján a folya­matosan csökkenő helyi értékkel föltüntetett számok legkisebb helyi értékű számjegye mel­lett fényáteresztő rés van, melynek szélessége nagyobb, mint a számjegyek vonalvastagságá­nak kétszerese, a rés képének szélessége azon­ban előnyösen nem nagyobb, mint az álló szám­skálán elhelyezett két szomszédos számsor kö­zépvonalának egymástól való távolsága; továb­bá a képernyőn a mozgó számskála számai kö­zül takarás nélkül mindig csak egy főleolyasás 155218

Next

/
Thumbnails
Contents