155184. lajstromszámú szabadalom • Eljárás 1-etil-2,4-dinitrobenzol előállítására o-nitro-etilbenzolból

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1966. XII. 29. Közzététel napja: 1968. IV. 30. Megjelent: 1969. VI. 10. (EA—55) 155184 Szabadalmi osztály: 12 o 1—4 Nemzetközi, osztály C 07 c4 Decimal osztály ozás: Feltaláló: Dr. Haraszti József oki. vegyészmérnök, Miskolc Tulajdonos: Északmagyarországi Vegyiművek, Sajóbábany Eljárás l-etil-2,4-dinitrobenzol előállítására o-nitro-etilbenzolból A találmány tárgya: eljárás iparilag tiszta, diizocianát gyártására alkalmas l^etil-2i,4-dinit­robenzol gazdaságos előállítására, o-nitro-etil­benzolníak kündulóanyagként való hasznosítása útján. A kloromicetin szintéziséhez szükséges p-nit­ro-etilbenzol gyártása során kb. azonos mennyi­ségben o-nitro-etilbenzol is. keletkezik. E mellék­termékként jelentkező OHnitro-etilbenzol ipari értékesítésére számos próbálkozás történt, ezek azonban nem vezettek eredményre, s így az o­-nitro-etilbenzol ipari hasznosításának kérdése ma sem tekinthető megoldottnak. Az o-nitro­-etilbenzol felhasználására irányuló kísérleteink során azt találtuk, hogy az iparilag tiszta, jó mi­nőségű l-etil-2,i 4^dinitrobenzol a poliuretán­-lágyhab gyártásához kündulóanyagként előnyö­sen felhasználható. Az l-etil-l2,4-dinitröbenzol o-nitroetilbenzol­ból nitrálással állítható elő, a kívánt nagytiszta­ságú termék elérése érdekében azonban a di­nitrálás folyamán olyan feltételeket kell bizto­sítanunk, hogy a felhasználásra kerülő 1-etil­-2,4-dinitrobenzol sem változatlan o-nitro-etil­benzolt, sem szennyező izomereket (2,3- és 2,5-•^dinitro~etilbenzolt), sem oxidációs melléktermé­keket, valamint trinitro-etilbenzolt ne tartal­mazzoin. Az iparilag tiszta, jóminőségű l-etil-2,4-di-10 15 20 25 SO nitrobenzol gyártásával kapcsolatos műszaki ne­hézségek azzal szemléltethetők, hogy az o-nitro­-etilbenzol tovább riitrálása során az előállítani kívánt 2,4-izomeren kívül 2,6-, 2,3-, és 2,5-di­nitro-etilbenzol izomerek, továbbá trinitro-etil­benzol, s egyéb oxidációs melléktermékek kép­ződésének a lehetősége is fennáll. A technika állása szerint az o-nitro-etilbenzol tovább nitrá­lása folyamán — szterikus akadály miatt — fő­ként 2,4-izomer keletkezik, az ezzel egyidejűleg képződött 2,6-, 2,3- és 2,5-dinitro-etilbenzol mennyisége viszonylag csekély. A 2,6-izomer jelenléte a felhasználásra kerülő végtermékben nem jelent hátrányt, a 2,3- és 2,5-dinitro-etilbenzol-izomerek eltávolítása azon­ban a további felhasználás szempontjából kívá­natos és szükséges. Az o-nitro-etilbenzolnak kívánt tisztaságú 1--etil-2,,4-dinitrobenzollá történő feldolgozására alkalmas és iparilag megvalósítható eljárásmód a szakirodalomból nem vált ismeretessé. A di­nitrálásra (például dinitrotoluol gyártásra) vo­natkozó szokványos nitrálási feltételek alkalma­zásával, például a 980'7I6I9 sz. angol szabadalmi leírásban közöltek szerint, az o-nitro-etilbenzol nitrálása esetén nem állítható elő olyan tiszta és jóminőségű dinitro-etilbenzol végtermék, amely etilbenzol-diizocianát gyártására alkalmas, illetve felhasználható lenne. 155184

Next

/
Thumbnails
Contents