155089. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kristályos tiszta alumíniumklorid előállítására szennyezett vizes oldatokból

3 155089 4 míniurntartaknú savas anyalúgíból eltávolítha­tó, hogyha a vasat valamely szelektív, vízben nem oldható szerves reagenssel vagy eiválasz­tóiszerrel extrahálják, amelynek oldóképessége az anyalúglban levő vassókra szelektív. Jóillehet az anyalúg vastart almának lényeges része ez­zel az extrakciós {művelettel eltávolítható, azonban az alumíniumtartalmú anyalúg ugyan kisebb .mennyiségben, egyéb káros fémsóikat, pl. krómkloodot is tartalmaz, amely utóbbi az anyalúgból az előbb említett extrakciós művelettel nein távolítható el. Ennek követ­keztéiben az aluimíniumtartaílmú oldatot bizo­nyos módszerekkel tovább kell tisztítani, hogy ebből viszonylag tiszta, egyéb fémsóktól men­tes alumíniuimsóterimóket állítsanak elő, amely előnyösen közvetlenül átalakítható kohósítható minőségű alumíniumoxiddá. A fémsóik keverékeit tartalmazó oldatból vi­szonylag tiszta kristályos sótcnmék állítható elő a jól ismert frakcionáló-kristályosítási el­járással, amellyel a kívánt sókomponenst az oldatból tiszta állapotban lehet kinyerni. Ezen eljárás során a sót tartalmazó oldatot víz el­párologtatósával betöményítik és a kívánt só­kristályokat ily módon kicsapják (rendszerint az oldatban legnagyobb mennyiségben levő só­komponenst). Az így nyert kristályos csapadóik már relatíve kisebb arányban tartalmazza a nem kívánt, egyéb vagy szennyezésként a rendszerben jelenlevő sókat, mint ezeknek a szennyezéseknek a kiinduló sóoldatban való viszonylagos aránya. A kinyert viszonylag tisz­ta kristályos anyagot egyszer- vagy többször ismét feloldják és átkristályosítják. így a kez­detiben nyert anyagot továbbtisztítják. A nö­vekvő tisztaságban kinyert sóikristályok átíkris­tályosítási anyalúgjait elöntik, mivel ezek túl­nyomárészfoen a nem kívánt szennyező só­komponenseiket tartalmazzák. A szokásos frak­cionáló kristályosítási eljárással az alumínium­tartalmú savas anyalúgokban viszonylag tiszta aluminiumsó nyerhető késztermékként, azon­ban ez az eljárás kohósítható minőségű alu­míniumoxid ipari előállítása során nem bizo­nyult gazdaságosnak. Az alumíniumsót ui. ismé­telten átkristályosítják, ez pedig nagymennyi­ségű víz elpárologtatósát, valójában pedig többszörös ismételt elpárologtatósát teszi szük­ségessé. Továibbi gátló oik az is, hogy az anya­lúgokiban jelentős mennyiségű alumíniumsó maiíad vissza, amelyet minden egyes kristályo­sítási műveletiben elöntenek A találmány értelméibein új eljárást dolgoz­tunk ki viszonylag tiszta kristályos, alumínium­sók elválasztására és kinyerésére alumíniumot és kisebb, de szátmottevő mennyiségben más fémsókat is tartalmazó vizes oldatokból. Az új eljárásban az előbbiekben említett frakcionált kristályosítási eljárást jelentősen továbbfejlesz­tettük, nemcsak .műveleti hatásfok, hanem gazdaságosság szempontjából is. Azt találtuk, hogy naigytisztaságú alumí­niumsók, kiváltképp nagytisztaságú alumínium­klorid állítható elő alumíniumot és más fém­sókat tartalmazó vizes oldatból, ha az oldatot (pl. alumíniumot és más íémsóíkat tartalmazó savas feltáró oldatot) víz elpárologtatósával be­töményítjük, amiikoris első anyaiúgot kapunk, amelyből relatíve tiszta alummiiumklorid-hexa­hidrát kristályok válnak ki. A továbbiakban a kapott relatíve tiszta kristályos anyagot az anyalúgtól elválasztjuk és további feldolgozás céljából kinyerjük. Az első anyaiúghoz lénye­gélben folytonos módon továibbi, alumínium­kloridot tartalmazó vizes oldatot adunik a ki­vált aluimíniumíklorid-hexahidrát tartalom kie­gészítésére, majd folytonos módon az első anyalúgról annyi vizet párologtatunk el, hogy a folyadékban az alumíniumklorid koncentrá­cióját az alumíniumklorid telítettségi értékén vagy e felett tartsuk. Egyidejűleg az első anya­lúg egy részét lényegében folytonos módon e lúg főtömegátői elválasztjuk és így az alumí­niumkloridon kívüli egyéb szennyező fémklo­ridoíknak az első anyalúg főtömagóben való mennyiségét azon .koncentrációérték alatt tart­juk, .amelynél a szennyező fémkloridrk jelen­tős mennyiségiben kikritályosodnaik, együtt ki­válásra hajlamosak, vagy más .módon szeny­nyezik az első anyalúg íőtöimegé'ből kivált aíu­iníniumhexakloridhidrát kristályokat. Az első anyalúg főfömegétől lényegében folytonos módon leválasztott oldatmennyiség valamivel nagyobb relatív arányban tartalmaz­za a nem kvání és szennnyezésnek tekintett femk lórid okai... mint az alkalmazott kiinduló oldal. A leválasztott oldatmcnnyjségof további mennyiségű víz elpárologtatósával feldolgozzuk, ami-koris második anyalúgot kapunk. A. máso­dik arryalúgbó1 kevéssé, de már számottevőbb mennyiségben más fémsólklkal szennyezett alu­míniumk'lo.rjd-hexalhidrát kristályeík válnak ki. A második anyalúgíból kivált, szennyezett alu­míniumklorid-lhexahidrát kristályokat elválaszt­juík és hozzákeverjük az első anyalúgba ada­golt, aluimíniijmíkloridtartalrnú vizes oldathoz. Az első anyalúg fctömegétől lényegében foly­tonos módon elválasztott folyiadéfcrnennyiséget ugyancsak folytonosan a második anyaiúghoz keverjük, majd a második anyalúgból folyto­nosan, vizet párologtatunk el, hogy az alumí­nrarmklorid koncentrációt az alumíniumiklorid telítettségi értékén vagy e felett tartsuk. A második anyalúg főtömegótől pedig egyidejű­leg Á « f^ r "tonosan annyi folyadékmennyiséget vá1 "" r " , ""rk le, hogy a második anyalúgban az ah; ""lV i"mklóridtól eltérő szennyező fémlklori­dok mennyiségét azon konoentráedóérték alatt tartsuk, •amelynél a kivált aluimíniumklorid­-Shexabidrátban levő szennyező féimkloridok re­latív részaránya nagyobb, mint az alumínium­kloridtartíalimiú kiinduló oldatban levő szeny­nyező fémlkloridok mennyisége. A második anyalúg főtörnegéből leválasztott folyadékmennyiséget eliöntlhetjülk, vagy a fclo­ridt ártalom kinyerése végett feldolgozhatjuk, vagy adott esetben a második bepárló és kris-10 15 20 25 Íi0 S5 40 45 50 55 60 2

Next

/
Thumbnails
Contents