155019. lajstromszámú szabadalom • Eljárás oxazepin-származékok előállítására

MAGTAR NAPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1966. III. 15. Közzététel napja: 1968. II. 27. Megjelent: 1969. IV. 30. (Cl—621) 155019 Szabadalmi osztály: 12 p 1—5 Nemzetközi osztály: C 07 d4 Decimái osztályozás: Feltaláló: Dr. Schenker Carl vegyész, Binraingen, Svájc Tulajdonos: ÓIBA Aktiengesellschaft, Basel, Svájc Eljárás oxazepin-származékofc előállítására /iilalií»' l A találmány tárgya eljárás új 2,3,4,5-tetra­hidro-Jbenzoxazepin-származékok előállítására. Már ismerteik bizonyos 2,3,4,5-tetrahidro-l,4--benzoxazepínek. így a 2 807 628 sz. USA sza­badalomban 3- és 4-szubsztituált 2,3,4,'5-tetra­hidiro-ibenzoxazepinek vannak leírva. Ezek ad­renerg blokkoló hatásúak, antikolinergikus és adrenolitikus hatásúak, és antihisztamin-hatá­súák. Azt találtuk, hogy az I általános képletű 2,;3,4,!5-tetrahidro-l,:4-4}enzoxazepinek — ahol a benzolgyűrűk rövidszénláncú alkil-gyökökkel, rövidszénlámoú alkoxi^gyölkökkel, halogénato­mokkal és/vagy trif luoirrnetil^csoportokkal egy­szeresen vagy többszörösen szubsztituáltak le­hetnek, RÍ alifás szénhidrogén-gyököt és R2 hidrogénatomot vagy rövidszénlámcú alkil-gyö­köt jelent — a fentiekkel ellentétben a köz­ponti idegrendszerre hatnak, meghosszabbítják a barbiturát-narkózist, és analgetikus hatásúak. Ennek megfelelően a találmány az említett vegyületek előállítására vonatkozik. Az Rt alifás szénhidrogén-gyök mindenekelőtt alikil-gyök, alfcenil-gyök, vagy fenil-alkil-gyök lehet. A fenil-alkil-gyökök különösen fenil-rövid­szénláneú-alMl-gyöikök, így 1- vagy 2jfenil^etil­vagy benzil-gyökök lehetnek. Ezekben a fenil­-alkil-gyöfeökben a fenil-rész szubsztituálatlan, vagy például a fentebb a benzolgyűrűkkel kap-10 csolatban megadott szubsztituensekkel szubszti­tuálva lehet. Alkenil-gyökök például rövidszénlánoú alke­nil-gyökök, így allil- vagy metallil-gyokök le­hetnék.. Az allil^gyöiköik célszerűen rövidszénláneú alkil-gyökök, így metil-, etil-, propil- vágy izopropil-gyökök, vagy egyenes vagy elágazott, tetszés szerinti helyzetben kapcsolódó butil-, pentil-, hexil- vagy heptil-gyökök lehetnek. / A rövidszénláncú aíkoxi-csoportok elsősorban metoxi-, etoxi-, propoxi- vagy biutoxi-csopor-tok lehetnek, és halogénatomokként, például 15 fluor-, klór- vagy brómatomok nevezhetők meg. A tailáknáiny szerinti új ibenzoxiazepm-szárma­zékok értékes farmakológiai tulajdonságokat mutatnak, mindenekelőtt erős hatást gyakorol-20 nak a központi idegrendszerre. így állatkísér­letékben, például patkányok és majmok eseté­x ben agresszivitást csökkentő hatást mutatnak. Ezenkívül lehetővé teszik például patkány ese­tében a barbiturát-narkózis időtartamának 25 meghosszabítását. Az elmondottak mellett anal­getikus hatást is mutatnak, így analgetikum­ként, valamint pszichotrop szerként is felhasz­nálhatók. További előnyük, hogy közbenső ter­mékként is felhasználhatók, például farmako­so lógiailag aktív vegyületek előállítására. 155019

Next

/
Thumbnails
Contents