155001. lajstromszámú szabadalom • Hanggátlásmérő berendezés

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGALATI TALÄLMÄNY Bejelentés -napja: 1967. II. 23. (SCHE—-162) Közzététel napja: 1968. II. 27. Megjelent: 1969. IV. 30. 155001 Szabadalmi osztály: 42 g 1 Nemzetközi osztály: G 01 h Decimái osztályozás: Feltalálóik:: Scheidl Antal oki. elektromérnök, Antal István oki. elektromérnök, Budapest Tulajdonos: Magyar Rádió és Televízió, Budapest Hanggátlásmérő berendezés * ilV ' : 1 . Ha szerkezeti elemek (pl. falak, födémek, nyílászáró szerkezetek) Iéghanggátlási tulajdon­ságait kívánjuk leírni, erre a oélra a szerke­zet hanggátlóképességét adjuk meg, amelyet a szerkezetre beeső és a rajta átjutó energia aránya határoz meg, az üO lg Pi + C összefüggés szerint ahol a hanggátlóképesség, Pi a beeső hangteljesítmény, P2 'az átjutó hang­teljesítmény, C pedig egy korrekciós tényező. . ' A hanggátlóképességet {továbbiakban hang­gátlást) vagy laboratóriumban — két mérőhe­lyiség közötti falba, vagy födémbe illesztve —, vagy a felhasználás helyén már beépített szer­kezeten vizsgálják. Az egyik (továbbiakban pri­mer) helyiségben alkalmas i(kellő intenzitású, dilffuzitású) hangteret hoznak létre. Mindkét helyiségben érzékelő elemeket, pl. mikrofono­kat, helyeznek el és ezek segítségével mérik a szerkezetre beeső és azon átjutó hangener­giát. Az irodalomban és a gyakorlatiban töWb mé­rési módszer ismeretes. A legelterjedtebb mód­szer szerint a hangehergia mérését, hangnyo­más mérésre vezetik vissza és a hanggátMst az 10 15 R = 20 Pi Pa + Cp összefüggés alapján számítják, ahol px a pri­mer oldali hangnyomás, p2 a szekunder oldali hangnyomás, Cp pedig a vizsgált anyag mére­teitől és a szekunder helyiség csillapításától függő korrekciós tényező. (Egy másik módszer szerinti mérésnél a nyö­másgradtienseket (ill. a részeeskesebességeke't) mérik és az 20 lg Vi V, + Cv összefüggés álapján számítják a hanggátlásit. A * képletben vx ül. v 2 a primer ill. sekunder ol-20 dali részecskesebesség, Cv pedig csak a frek­venciától függő korrekciós tényező. Tekintettel arra, hogy a hanggátlás a frekven­cia függvényében változik, a szerkezetek jellem­zésére a hanggátlás-értékeket a frekvencia 25 függvényében, célszerűen hanggátlásgörbe alak­jában szokták megadni. Az eddig elmondot­tak értelmében minden egyes hanggátlásérték Mszámitásához tehát meg kell határozni a primer és szekunder mikrofonok kimenőfe'-30 szüttségének decibelben kifejezett értékét, fee-155001

Next

/
Thumbnails
Contents