154787. lajstromszámú szabadalom • Eljárás oxidatív úton térhálósodó poliuretánok előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1967. I. 24. Közzététel napja: 1967. XII. 22. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL I Megjelent: 1968. XII. 31. (LA—636) Feltaláló: Dr. Kovács Lajos vegyész, Budapest 154787 Szabadalmi osztály: 39 c Nemzetközi osztály: C 08 g1 Decimái osztályozás: Tulajdonos: BUDALAKK Festék- és Műgyantagyár, Budapest Eljárás oxidatív úton térhálósodé poliuretánok előállítására Ismert, hogy az alliléter csoportokat tartal­mazó többfunkciós vegyületek pl. hexametilol­-melamin-alliléter a levegő oxigénjének hatá­sára különösen oxigén átvitelt elősegítő szer­ves fémvegyületek (Co, Mn, PB, Zr.) jelenlé- 5 tében polimerizálódnak. Ismert továbbá, hogy többfunkciós alliléter csoportokat tartalmazó vegyületek állíthatók elő polialkoholok részle­ges ariilétereinek polikarbonsavakkal, ill. an­hidnidjeiíkkel történő polikondenzációja. után. 10 E módszer hátránya, hogy polikondenzációhoz még a legkíméletesebb módszer mellett is (pl. azeotróp úton) 180—200 C° feletti hőmérsék­letre van szükség. A tapasztalat szerint ezen a hőmérsékleten még indiferens gáz áram je- 15 lenléte sem akadályozza meg a jelenlevő oxi­gén okozta polimerizációt, ami gyakran az anyag nemkívánt zselatinálódásához vezet. Jelen találmányunk tárgya eljárás autooxi­datív úton térhálósodé, alliléter-csoportokat 20 tartalmazó poliuretán előállítására oly módon, hogy poliizocianátot polialkohol reaktív hidr­oxilosoportot tartalmazó (részleges) alliléteré­vel, melynél az OH-<3soportok és alliléter cso­portok lehetséges aránya 10:2—8 és adott 25 esetben polialkoholokkal reagáltatunk. Kiindulási anyagként poliizocianátként elő­nyösen alkalmazhatunk aromás vagy alifás poliizocianátot, előnyösen diizocianátokat, vagy ezek keverékeit. így alkalmazhatunk toluilén-, 30 naftilén-, hexametilén-didzocianátot, ill. ezek izomerjeit, vagy szubsztituált származékait. Polialkoholként előnyösen alkalmazhatunk alifás polialkoholokat, mint például glikolokat (etilén-glikolt, diglikolt, 1,2-propilénglikolt stb.) glicerint, pentaeritritet, hexantriolt, trimetilil­propánt stb. Alliléter komponensként előnyösen alifás po­lialikoholok olyan allilétereit alkalmazhatjuk, melyek az uretán reakció szeimpontjából aktív OH-csoportot tartalmaznak. Ilyenek pl. etilén­glikol, monoalliléter, dietilénglikol nionoallil­éter, 1,2 propilénglikol monoalliléter, glicerin dialliléter, glicerin monoalliléter, trimetilolpro­pán dialliléter, trimetilolpropán mono alliléter stb. A poliaddiciós reakció szobahőmérsékleten is végbemegy, azonban üzemi körülmények kö­zött a reakció gyorsabban is végrehajtható. Ál­talában 20—100 C°~on célszerű a reakciót le­folytatni. A hőmérséklet szabályozás, ill. e folyamat kézbentartása céljából célszerű 5—40 % hidroxil-csoport mentes oldószert is alkal-A poliaddició befejezése után az esetleges izocianát csoportok a reakcióelegyhez célszerű 1—10% alifás vagy aromás egyértékű alkoholt adni. Ily módon lekötjük az esetleges izocia­nát-csoportokat, ezzel stabilizáljuk a kialakult 154787

Next

/
Thumbnails
Contents