154614. lajstromszámú szabadalom • Kapcsoló-választó készülék

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1965. VII. 02. (SA—1637) Franciaországi elsőbbsége: 1964. VII. 02. Közzététel napja: 1967. X. 23. Megjelent: 1968. IX. 30. 154614 Szabadalmi osztály: 21 a3 16—80 Nemzetközi osztály: H 04 m Decimái osztályozás: Feltaláló: Vazquez Charles mérnök, Párizs, Franciaország Tulajdonos: International Standard Electric Corporation, New York, Amerikai Egyesült Államok Kapcsoló-választó készülék Automata telefonrendszerekben villamos áramkörök kiválasztására és kapcsolására hasz­nálnak keresztrudas (crossbar) elektromechani­'kus kapcsoló egységeket. Ennek minden egyes működtetésénél működésbe hoznak egy választó 5 rudat, egy összekötő rudat, egy közdarabot vagy választó ujjat, egy készlet mozgó érint­kező rugót, amelyek szigetelő vezetőtag útján egymással mechanikusan össze vannak építve, valamint egy készlet álló érintkezőt. Hogy egy 10 készlet mozgó érintkező rugónak egy készlet álló érintkezővel való kapcsolatát létrehozzák, először egy választó rudat működtetnek. Ennek a műveletnek az a hatása, hogy a hozzárendelt választó ujjakat, a megfelelő szint mozgó érint- 15 kezőrugó készleteinek szigetelő vezetőtagjaival szemben helyezi el. Ekkor az összekötő rúd mű­ködtetése útján a két rúd kerszteződésénél a mozgó érintkező rugókat az álló árintkezőkre szorítják és ezekkel az érintkezés létrejön. En- 20 nek az eltolásnak előfeltétele a választó ujjak megfelelő helyzetbe hozása a választó rúd útján, az összekötő rúd és a kiválasztott rugókészlet szigetelő vezetőfogai között. A találmány célja olyan kapcsoló-választó ké- 25 szülék kialakítása, amelynél nincs szükség köz­darabra az érintkezés létrehozására a mozgó érintkezők egy készlete és az állóérintkezők egy készlete között. Voltak már kísérletek olyan kapcsoló-választó 3 Q készülék kialakítására, amelynél nincs meg ez a közdarab és amelyikben mindegyik mozgó érintkező elemet egy álló érintkezővel oly mó­don hoznak érintkezésbe, hogy egymásután két egymásra derékszögben elhelyezett rudat tol­nak el. Mindazonáltal, ezek a készülékek nem teték lehetővé olyan kapcsolat megvalósítását, amely teljesen független minden más, már lét­rehozott kapcsolattól. Ezen túlmenően olyan mozgó érintkezők használata, amelyek köralakú teli keresztmetszetű huzalból készültek, azzal a jólismert hátránnyal jártak, hogy káros vissza­pattanások jöttek létre, vagy pedig a huzal nem maradt állandóan egyenes. Továbbá az ilyen huzalok viszonylagos merevsége következ­tében nem volt lehetőség a helyszükséglet csök­kentésére a hagyományos készülékekkel szem­ben. A találmány további célja, hogy előnyösen kihasználja azokat a lehetőségeket, amelyeket a mozgó érintkező rugók rugalmas deformációja nyújt, amint azt a CGCT által „Érintkező ele­mek" címmel 1964. május 26-án benyújtott 975.865 sz. francia bejelentés ismerteti. Minden egyes ilyen érintkező elem egyik végén rögzí­tett és. azonos rugalmassági állandóval rendel­kezik a hossztengelyén átfektetett síkokban minden irányban. A találmány egyik jellemzője olyan kapcsoló­választó készülékre vonatkozik, amelyet két 154614

Next

/
Thumbnails
Contents