154555. lajstromszámú szabadalom • Eljárás 9béta,10alfa-szteroidok előállítására

154555 formamidos - lítiumkloridban végrehajtott de­hidrdhalogénezés követ [vö. Chem. Ber. 94, 1225 (1961)]. A 4-fluor-, 4-klór- vagy 4-bróm-szubsztituens bevezetésiére alkalmas módszer abból áll, hogy 5 a (2) általános képletű vegyületet alkálihidroxid, pl. nátriumhidroxid jelenlétében hidrogénper­oxiddal a 4,5-epoxiddá alakítjuk és ezt fluor-, klór- vagy brómlhidrogénnel kezeljük [vö. J. Chem. Soc. 1955, 3547., J. Org. Chem. 21, 1432 10 (1956), II Farmaco^Ed. Se. 11, 5®6 (1956) és 13, 52 (1958)]. Az epoxidezést szerves oldószerben, pl. aromás vagy alifás szénhidrogénékben, mint benzolban vagy toluolfoan vagy petroléterben vagy alkoholokban, mint metanolban vagy eta- 15 nolban vagy éterekben, mint dioxánban vagy tetrahidrotfuránban vagy ketonokban, mint ace­tonban vagy ezen oldószerek elegyóben hajthat­juk végre. Célszerűbb, ha az epoxidezést ala­csony hőmérsékleten, előnyösen közönséges hő- 20 mérséklet alatt, pl. —10—0 C° között hajtjuk Végre. Az epoxid reakcióját a halogénfoidrogén­nel ugyancsak oldószerben, előnyösen ketonban, mint acetonban, éterben, mint dioxánban vagy tetrahidrofuránban vagy alkoholban, mint me- 25 tanolban vagy etanolban foganatosíthatjuk. A halogénhidrogént célszerűen oldott alakban, pl. tömény vizes vagy alkoholos oldatban használ­juk. A 4-Mór- vagy 4J brÓ!m-szuhsztituens beveze- so tésére szolgáló további előnyös eljárás abbó1 áll, hogy a i(2) általános képletű vegyületet köz­vetlen klórozásnak vagy brómozásnak vetjük alá. Ehhez célszerűen a vegyület protonakcep­tor tulajdonságú, szerves oldószeres oldatát, 35 mint pl. piridines oldatát klór vagy bróm olda­tával, pl. jégecetes vagy propionsavas, kloro­formos vagy széntetrakloridos oldatával, ala­csony, pl. közönséges hőmérsékleten vagy ez alatti hőmérsékleten hozzuk reakcióba (vö. J. 40 Chem. Soc. 1956, 627 és 1184). A 4-Mór-szubsztituens bevezetésére alkalmas továbbá a szulfurilkloriddal végrehajtott reak­ció protonafcceptor tulajdonságú szerves oldó­szerben, mint pl. piridinben vagy dimetilform- 45 amidban. Ehhez a (2) általános képletű vegyü­letet vagy ennek z)6 -dehidroszármazékát vagy /d^-bisz-dehidroHSzármazékát az említett oldó­szerekben célszerűen közönséges hőmérsékleten hozzuk össze a reagenssel. 50 A 4-klór- vagy 4-bróm-szubsztituens beveze­tésére a (3) általános képletű vegyületbe ugyan­csak különösen alkalmas e vegyületek közvet­len klórozása, illetve brómozása N-haloimiddel mint N-klór- vagy N-bróm-szukcinimiddel, po- 55 láros oldószerben, mint vizes dioxánban, amely csekély mennyiségű erős savat, mint perklór­savat tartalmaz. A 4-fluor-szubsztituens bevezetésére különö- 60 sen a 3-enaminozl3' 5 -9/?,10'Gt-szteroidoknak per­kloirilfluoriddal végzett reakciója jön tekintetbe. Alkalmas enamino-vegyületek pl. a ciklusos aminők, mint pl. morfolin vagy pirrolidin ve­gyületei, melyeket a (2) általános képletű ve- 65 gyületből úgy kapunk meg, hogy azokat pl. az aminnal benzolos közegben p-toluolszulfonsav jelenlétében reagáltatjuk. A perklorilfluoridot célszerűen úgy reagáltatjuk, hogy az enamin oldatán pl. éteres/vizes vagy tetrahidrofurános/ vizes oldatán vezetjük át. A 4-thidroxil-szubsztituens bevezetésére pl. az alábbi módszereket használhatjuk: A (2) általános képletű vegyületet, mint le­írtuk, a 4,5-epoxiddá alakítjuk, melyet savak­kal, mint alkoholos, különösen metanolos só­savval vagy kénsawal felhasítunk, amikoris dehidratizálás közben a 4-hidroxi-3-keto-zl4 -9jS,­lOa-szteroid keletkezik [vö. II Farmaco-Ed. Se. 11, 579 (1956)]. A 44iidroxi-csoport bevezetésé­re igen előnyös módszer abban áll, hogy a (2) általános képletű vegyület 4,5-dihidro- vagy 1--dehidro-származékát erős bázissal, mint ká­lium-terc.butiláttal terc.butanolban levegőztet­jük (oxigénhozzávezetés), amidőn a 4-hidroxi-3--keto-zl4.«-, Aé -, illetve /l^^-g^'lOct-szteroidok keletkeznek (Vö. Tetrahedron Lett. 1961, 554). A 4-hidroxi-9/3,i10 ! a-szteiroidokat továbbá a 4-ha­logén-O/^lOa-szteroidok, pl. 4-klór-34teto-zl4 -9/?,­lOa-szteroidok lúgos hidrolízisével [vö. II Far­maco-Ed. Pr. 17, 721 (1962)] a 4-alkoxi-9/S,10a­-szteroidok, pl. 4-metoxi-3'-keto-/|4 -9/?,ilOot~szte­roid brómihidirogénnel ecetsavban végzett "hasí­tásával, vagy a 4-aciloxi-9/S,10a-szteroidok el­szappanosításával [vö. Gazz. dhim. ital. 92, 709 (1962)] kaphatjuk meg. A 4-ihidroxil-csoport bevezetésének további lehetősége abban áll, hogy a 3-keto-zl5-9/?,il0a­-szteroidokat ólomaeetáttal kezeljük, amikor a 3-keto-4-acetoxi-zl5 -9/?,10a-szteroidokon át ju­tunk a 4-ihidroxÍH3-keto-zl4 -9^,10a-szteroidokhoz vagy a 3-keto-zl4 J9/?,10a-szteroidokat jóddal és ezüstacetáttal vagy ozmiumtetroxiddal reagál­tatjuk, amikor a 4,5-dihidroxi-vegyületeken át jutunk a 4-lhidroxi-3->keto-/l4 -9/S,10a-szteroidok­hoz. Az oly (1) általános képletű vegyületek, ame­lyekben R1 éterezett hidroxil-csoportot jelent pl. az alábbi módszerek segítségével állíthatók elő: 4-halogén-J9/?,10ct-szteroidot, pl. 4-klór-3-keto­-/d4 -9/3,10ia-szteroidot alkoholos lúggal, pl. meta­nolos kálilúggal kezelünk, minek során a halo­gén- (klór-)atom helyébe alkoxi- (metoxi-) cso­port lép a molekulába [vö. II Farmaco-Ed. Pr. 17, 721 (1962)]. Egy előnyben részesített módszer abban áll, hogy a 3-ketQ-4,5-epoxi4)/?,10a-szteroidokat al­koholos lúggal, pl. metanolos kálilúggal hozzuk reakcióba, melyet célszerűen úgy hajtunk vég­re, hogy a reakcióelegyet pl. a visszafolyatás hőmérsékletén közömbös gázatmosziférában me­legítjük [vö. Gazz. dhim. ital. 92, 709 (1962)]. E vegyületek egy további előállítási módja ér­telmében a szabad 4Jhidroxil-csoportot éterez­zük, pl. úgy, hogy halogeniddel, mint pl. alkil­halogeniddel kezeljük, bázis, pl. nátriumetilát jelenlétében, megfelelő oldószerben, pl. forró xilolban. 0

Next

/
Thumbnails
Contents