154539. lajstromszámú szabadalom • Eljárás főkény nagyobb molekulasúlyú polihidroxi-vegyületek étereinek előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1966. VI. 29. (FI—310) Német Demokratikus Köztársaság-beli elsőbbsége: 1965. X. 13. Közzététel napja: 1967. X. 23. Megjelent: 1963. IX. 30. 154539 Szabadalmi osztály: 12 o 5—10 Nemzetközi osztály: C 07 c3 Decimái osztályozás: Feltalálók: Dr. Pietsch Herward oki. vegyész, Berlin, Stolle Thomas oki. vegyész, Berlin-Köpenick, Német Demokratikus Köztársaság Tulajdonos: VEB Filmfabrik Wolfen, Wolfen, Német Demokratikus Köztársaság Eljárás főként nagyobb molekulasúlyú polihidroxi-vegyületek étereinek előállítására A találmány tárgya eljárás főként nagyobb molekulasúlyú polihidroxir-vegyülétek, mint pl. poliviniíalfedhol és hidroxil tartalmú származé­kainak, hemicellulóz és oukoralkaholok telített vagy telítetlen éteréinek előállítására. 5 A poAidTOxi-vegyüMek éterei csak részben nyerhetők a szokásos éterezési eljárásokkal, mint pl. dialkilszulfátokkal való reakció útján, vagy az alkoholátok alkilíhalogenidekkel való' reak­ciója útján. Főként a nagyobb molekulasúlyú 10 polibidroxi-wegyületek éterei nein állíthatók elő a szokásos módszerekkel, irátvel a kiinduláanya­gok az eddigiekben felhasznált oldószerekben oldhátaltllainok. Az újabb időiklben azonban éppen ezek az éterek használhatók fel egyre nagyobb 15 miértekben lakkipairi alapanyagokként, védőbe­vonatokként és textilipari segédanyagokként. Hasonló vegyületek előállítására közvetett eljá­rás vált ismeretessé, pl. megfelelő momomér-íke­verékek poliimerdzádióját alkalmazzák. Ha az 20 etilénoxidoikkal lefolytatott reakciótól eltekin­tünk, akkor a polihidroxi-vegyületekből paliéter közvetlen előállítása csak oly unódon volt lehet­séges, hogy az alkillhalagenideket folyékony am­móniában fémnátriummal reagáltatták. Ez a 25 módszer azonban ipari méretű alkalmazásra nem megfelelő. A polilhidroxiWegyuletek éterei­nek oly módon való előállítása, 'miszerint dime­tilszulfoxidban a poliihidroxi-vegyületeket nát­riumamiddal vagy nátriumihidráddel ikezelik, 30 szintén költséges és nagyipari iméíretiben nem nyújt kellő biztonságot. A találmány célja a polihidroxi-vegyületek étereinek technikai méretben gazdaságos ráfor­dítással való előállítása. A találmány feladata az éterek előállítására ismeretes eljárások olyan átalakítása, hogy po­lihidiroxi^vegyületék telített és telítetlen étereit elegendően magas éteirezettségi fokkal, nagy mennyiségben nagyipari méretben lehessen elő­állítani. Azt találtuk, hogy a kitűzött feladat 'megold­ható, ha diimetillsz'ulfoxidban oldott polibidroxi­vegyületeket először valamely alkoholáttá, fő­ként valamely alkálifémalkoholáttal, majd vala­mely alkil-, alkenil-, aralkil- vagy aralkenil-ha­logeniddel reakcióba visszük. A találmány sze­rint a polihiidroxi-vegyüleítek éterezését egyszerű módon lehet lefolytatni. A polihidroxi-vegyüle­tek oldhatóságától függően külöinbö'ző éterezett­ségi fokú terméket nyerünk, általában a poli­hidroxi-vegyületek hidroxil-csoportjamak kb. 20-j30%-a éterezihető. Az így nyert polihidroxi-vegyüíletek étereinek szerves oldószerekben, imint pl. alkohol, jégecet, dimetilformamid való oldhatósága az éterezett­ségi fok növekedésével megnövekszik. A rövid­szénláneú alkil- és alkenil-vegyületekkel képzett éterek az előállítás során általában félsziláxd masszaként nyerhetők, míg az aralkil- és arál-154539

Next

/
Thumbnails
Contents