154413. lajstromszámú szabadalom • Eljárás bázisos savhidrazidok előállítására

MAGTAR NÉPKÖZTARS ASAG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADAIMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1966. VI. 29. (DEr—555) Német Demokratikus Köztársaság-beli elsőbbsége: 1966. IV. 29. Közzététel napja: 1967. IX. 22. Megjelent: 1968. VII. 31. 154413 Szabadalmi osztály: 12 q 1—13 Nemzetközi osztály: C 07 cA Decimal osztályozás: Feltalálók: Zschiedrich Johannes vegyész, Rosslau, Dr. Füller Heinz biológus, Rodleben, Német Demokratikus Köztársaság Tulajdonos: VEB Deutsches Hydrierwerk Rodleben cég, Rosslau (Elbe), Német Demokratikus Köztársaság Eljárás bázisos savhidrazidok előállítására A találmány táirgya eljárás az (I) általános képletnek megfelelő helyettesített savhídrazi­dok, valamint ezek addíciós sói és tavaternér vegyületei előállítására. Az (I) képletben Rí és R3 primer vagy szekundér alitfás, aromás vagy ciklusos, adott esetiben további heteroatomokat, mint oxigént, nitrogént, ként tartalmazá, nitro­géniatomjával a szénlánchoz kapcsolódó amino­csoportot, R2 1—8 szénatomszámú alifás, faid­roaromás, laromás, onalifáis vagy heterociklusos csoportolt és A 21—& szénatomsziámú agyenes­vagy elágazó szénláneu alkiléncsoportot kép­visel. A saviban levő metáléncsoportok száma n = 1—<8. Az (I) általános képletű, bázisosan helyettesített sawhidirazidok előállítása a ren­delkezésire áUó irodialoimhól ezidáig nem volt ismeretes. A fenti (I) képletnek megfelelő bázisosan helyefitesífeítt savhidrazidok olymódon nyerhe­tők, ihogy a (II) képletű helyettesített savhid­razidokat — ahol Rí, R2 és n jelentése a fen­tiek szerinti — ia (III) általános képletű, reak­cióképes észitancsoportfel rendelkező helyettesí­tett 'aminoalkdhoHal — ahol R3 és A jelentése a fenitódk szerinti, X pedig reakcióképes cso­portot, például halogén- vagy szulfonsavcso­portolt képvisel — ibázisos kondenzálószter je­lenlétében reakcióiba viszünk. Az Rí és R3 bázisos csoportok például me­tillamiino-, etilamino-, izopropilanaino-, anilimo-, diimetilamino-, diertiiaimino-, etilanilino-, piperi­dino-, pimrolidino-, hexamétiléniandno-, pipera­zino- vagy hidroxietilpiperaziino^csoportot kép­viselnek, niimelleitt Rj, általában nem egyenlő 5 R3 -al. A reakciót előnyösen szerves Oíldószerbein, pl. szénihiójrogéniben, éteriben, alkoholban, észter­ben vagy (bizonyos esetekben víziben hajtjuk végire. A realkcióhőmérséklet 20—180 C°. Bázi-10 sos kondenzálószerlkénít előnyösen Ibázisos alká­li- vagy föMalkáÜvegyületék, példának okáért NaH, NaMH2 , IiH, NaOH, KOH, OaH 2 hasz­nálíhatók. A kiindulási anyagiként alkaftmazotft savhid-15 raziddk önnaagálban isnaert módon nyerhetők, hogyha a megfelelő hidrazonokat hidiráljuk, vagy oniegaMhelyettesített karbonsavakat mo­noszulbsztitaált Mdraziffioklkal viszünk reakció­ba. Ezeknek a kámdulási anyagoknak az előá'l-20 lítása nein tartozik a találmány oltalmi kö­rébe. Az (I) általános képletnek megfelelő vegyü­letek olymódon is előállíthatók, hogy a (IV) általános, képletű hdärazonokait — ahol R4 1—8 25 szénatoimszámú elágazó vagy- egyen>esláin>eú al­kuidén- vagy airalkilidéncsoportot képvisel, Rí és n jelentése megegyezik a fenti meghatáro­zás szerintiivel — a '(II) általános képletű, reakcióképes észteresoporttbal rendelkező ami-30 noalfadhollal bázisos kondenízálószerek jelenlé-154413

Next

/
Thumbnails
Contents