154241. lajstromszámú szabadalom • Eljárás akridán-származékok előállítására

154241 antivirális és tumorgátló hatásról azonban nem tesz említést. Az említett vegyületosztályok bizonyos kép­viselőit magunk is megvizsgáltuk és azt talál­tuk, hogy a 10-(3-dimetilamino-propil)-«9,9-dime­til-akridán és a 10^[3r-(N-benzil-metilamino)-pro­pil]-9,9-dimetil-akridán sem antivirális, sem tu­morgátló hatást nem mutat, amivel szemben a találmány szerinti vegyületek az alább közölt módon kifejezett antivirális és tumorgátló ha­tékonyságot tüntetnek fel. A találmányunk szerinti vegyületek kémiai­lag elsősorban abban különböznek az említett brit szabadalmi leírás szerintiektől, hogy az oldallánc nitrogénatomján egy aromás gyök van, míg az ismert vegyületeknél alkilgyök vagy benzilgyök. Olyan vegyületeket,. amelyek­ben R6 kismolekulasúlyú alkilgyököt jelent, el­járásunk második változata szerint a brit sza­badalmi leírás szerinti vegyületekkel analóg módon állítunk elő, míg eljárásunk általánosan alkalmazható első változatával és a további változatokkal analóg eljárásokat a brit szaba­dalmi leírás nem közöl. Az (I) általános képletű vegyületekben, vala­mint a megfelelő, alább ismertetendő kiinduló­anyagokban Rx és R 2 helyén pl. metil-, etil-, n-propil-, izopropil-, n-butil- vagy izobutil-gyök állhat, R2 ezen kívül még hidrogénatomot is képviselhet, vagy pedig Rx és R 2 együtt pl. tet­rametilén-, pentametilén- vagy hexametilén­csoportot képezhet. R3 és R 4 egymástól függetlenül pl. hidrogén-, fluor-, klór- vagy brómatom, trifluormetil-, metil-, etil-, n-propil-, izopropil-, metoxi-, etoxi-, n-propoxi- vagy izopropoxi-gyök lehet. R5 helyén pl. fenil-, o-fluorfenil-, m-fluor­fenil-, p-fluorfenil-, o-klórfenil-, m^klórfenil-, p-klórfenil-, o-brómfenil-, p-brómfenil-, o-jód­fenil-, m-jódfenil-, p-jódfenil-, alfa,alfa,alfa-tri­fluor-o-tolil-, alfa,alfa,alfa-trifluor-m-tolil-, alfa,­alfa,alfa-Jtrifluor-p-tolil-, o-tolil-, m-tolil-, p­-tolil-, o-etilfenil-, p-etilfenil-, p-izopropilfenil-, o-metoxifenil-, m-metoxifenil-, p-metoxifenil-, p-etoxifenil-, p-(n-propoxi)-fenil-, p-izopropoxi­fenil-, o-nitrofenil-, m-nitrofenil-, p-nitrofenil-, o-aminofenil-, m-aminofenil-, p-aminofenil-, o­-acetamidofenil-, m-acetamidofenil-, p-acetami­dofenil-, p-dimetilaminofenil-, p-dietilaminofe­nil-, p-etilaminofenil-, 2,4-difluorfenil-, 2,5-di­fluorfenil-, 2,3-, 2,4-, 2,5-, 3,4-, 3,5- vagy 2,6--diklórfenil-, 2,4-, 2,5- vagy 2',6-dibrómfenil-, 2,3-, 2,4-, 2,5-, 2,6-, 3,4- vagy 3,5-xilil-, 2,4--dietilfenil-, 2,4-, 2,5-, 3,4- vagy 3,5-dimetoxi­fenil-, 2,5-dietoxifenil-, 2,4,5-triklórfenil-, 2,4,5--trimetilfenil-, mezitil-, 3,4,5-trimetoxifenü-, 3--klór-4-fluorfenil-, 4-fluor-o-tolil-, 5-fluor-o-to­lil-, 4-fluor-m-tolil-, 2-fluor-p-itolil-, 3-fluor-p­tolil-, 4-klőr-o-tolil-, 5nklór^o-tolil-, 6-klór-o­-tolil-, 2-klótr-p-tolil-, 2-bróm-p-tolil-, 4-jód-o­-tolil-, 3-jód-p-tolil-, 4,alfa,alfa,alfa-tetrafluor-o­-tolil-, 4,alfa,alfa,alfa-tetrafluor-m-tolil-, 6,alfa,­alfa,alfa-tetrafluor-m-tolil-, 4-klór-alfa,alfa,alfa­-trifluor-o-tolil-, 4-klór-alfa,alfa,alfa-trifluor-m­-tolil-, 6-klór-alfa,alfa,alfa-trifluor-m-tolil-, 4--bróm-alfa,alfa,alfa-trifluor-o-tolil-, 4-bróm-alfa­alfa,alfa-trifluor-m-tolil-, 6-bróm-alfa,alfa,alfa­-trifluor-m-tolil-, 3-klór-6-metoxifenil-, 4-met­oxi-o-tolil-, 4-klór-2-nitrofenil-, 4-klór-3-nitro-5 fenil-, 2-bróm-4-nitrofenil-, 4-nitro-o-tolil-, 5--nitro-o-tolil-, 6-nitro-o-tolil-, 2-nitro-p-tolil-, 3-nitro-p-tolil-, 4-nitro-Halfa,alfa,alfa-trifluor-m­-tolil-, 2-nitro-alfa,alfa,alfa-trifluor-p-tolil-, 2--metoxi-5-nitrofenil-, 2-metoxi-6-nitrofenil-, 4-10 -metoxi-2-nitrofenü-, 2-amino-4-metoxifenil-, 4,5-diklór-o-tolil-, 2,4-diklór-6-nitrofenil-, 2,5-di­klór-4-nitrofenil-, 4,5-diklór-2-nitrofenil-, 5-nit­ro-2,4-xilil-, 4-nitro-2,5-xilil-, 6-nitro-3,4-xilil-r 4-nitro-alfa,alfa,alfa-trifluor-o-tolil-, 2-amino-1^ -4,5-diklórfenil-, 4-amino-3,5-diklórfenil-, 6-ami­no-3,4-xilil-, 4-klór-2,5-dimetoxifenil-, 5-klór­-2,4-dimetoxifenil-, 5-klór-4-nitro-o-tolil-, o-bi­fenilil-, p-bifenilil-, p-fenoxifenil-, o-(p-klórfen­oxi)-fenil-, p-(p-klÓ!rfenoxi)-fenil-, 5-klór-2-(p-20 -klórfenoxi)-fenil-, 2-piridil-, 3-piridil-, 4-piridil-, 5-klór-2-piridil-, 5-bróm-2-piridil-, 6-fluor-3--piridil-, 2-klór-3-piridil-, 4-metil-2-piridil-, 5--metil-2-piridil-, 6-metil-2-piridil-, 6-metoxi-3--piridil-, 6-etoxi-3-piridil-, 6-n-butoxi-3-piridil-„r vagy 4,6-dimetil-2-piridil-gyök állhat. R6 pl. hidrogénatom, metil-, etil-, n-propil-, izopropil-, n-butil-, izobutil-, szek.butil-, n-pen­til-, izopentil- vagy n-hexilgyök lehet. „„ A pl. etilén-, propilén-, etiletilén-, trimetilén-, tetrametilén-, pentametilén- vagy hexametilén­-csoportot képviselhet. Az (I) általános képletű vegyületek előállítása a találmány értelmében oly módon történhet, 35 hogy valamely, a csatolt rajz szerinti (II) álta­lános képletnek megfelelő 10-hidroxialkil-ákri­dán — e képletben Rx, R2, R3, R 4 és A jelentése megegyezik a fenti meghatározás szerintivel — reakcióképes észterét, pl. halogenidjét, előnyö-40 sen kloridját vagy bromidját, vagy pedig aril­szulfonsav- vagy alkánszulfonsavészterét egy (III) általános képletű aminnal — e képletben R5 és R 6 jelentése megegyezik a fenti meghatá­rozás szerintivel — reagáltatjuk savlekötőszer 45 jelenlétében. Ez a reakció valamely erre alkal­mas szerves oldószeres közegben, pl. rövidszén­láncú alkanolban vagy más alifás hidroxivegyü­letben, pl. etanolban, n-butanolban, 2-metoxi­etanolban, valamely éterszerű oldószerben, pl. 50 etilénglikol- vagy dietilénglikol-dimetiléterben, tetrahidrofuránban vagy dioxánban, valamely aromás szénhidrogénben, mint benzolban, toluol­ban vagy xilolban és/vagy a (III) általános kép­letű amin feleslegében folytatható le. Ez utóbbi 55 vegyület feleslege egyúttal savlekötőszerül is szolgálhat; ha azonban e vegyületben R5 helyén egy adott esetben helyettesített fenilgyök áll, akkor előnyös lehet valamely szerves tercier bázis, mint trietilamin, diizopropil-etilamin, 60 piridin vagy s-kollidin savlekötőszerként való alkalmazása. A reakciót általában szobahőfokon vagy kb. 200 C°-ig felemelt hőmérsékleten foly­tathatjuk le. Amennyiben a (II) általános képletű vegyüle-65 tek reakcióképes észtereként halogenidet alkal-2

Next

/
Thumbnails
Contents