154017. lajstromszámú szabadalom • Érzékelőberendezés kényszerpályán mozgó fémtestek sebességfüggetlen és/vagy/ irányérzékeny mozgásának érzékelésére, főleg vasúti tengelyszámláló

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1964. IV. 13. (KA—1010) Közzététel napja: 1967. II. 22. Megjelent: 1968. II. 15. 154017 Szabadalmi osztály: 20 i 30—45 Nemzetközi osztály: B 61 1 Decimái osztályozás: Kandikó Endre villamosmérnök, 24%, Kállai Gábor villamosmérnök, 21%, Bartus Imre technikus, 25%, Várszegi József technikus, 18%, Bokody József, technikus, 12%, Budapest Érzékelőberendezés kényszerpályán mozgó fémtestek sebességfüggetlen és/vagy/ irányérzékeny mozgásának érzékelésére, főleg vasúti tengelyszámláló A vasúti biztosítóberendezéseknél a váltók, vágányszakaszok, térközök, jármű által elfoglalt, vagy szabad állapotát, az illető vágányszakasz kiszigetelésével, és a szigetelt vágányszakaszok­ra felépülő jelfogós szigeteitsín áramkörökkel 5 érzékelik. A szigetelt sínmezők létesítése és fenntartása igen nagy beruházási és fenntartási költséget igényel. E költségek összege jelentős mértékben csökkenthetők tengelyszámláló be­rendezések alkalmazásával. A tengelyszámláló 10 berendezések az illető vágányszakasz foglalt­ságát a szakaszba belépő, és onnan kilépő ten­gelyek számlálásával, és a számlálási eredmé­nyek összehasonlításával érzékelik. A jelenlegi, főképp külföldön alkalmazott ten­gelyszámláló berendezés pályamenti tengely­érzékelői mechanikus, vagy induktív rendsze­rűek. A mechanikus tengelyérzékelők mozgó alkatrészei mechanikai hibákat, gyors elhaszná­lódást, tehetetlenségük; sebességfüggő érzéke­lési bizonytalanságot idéznek elő. Az induktív tengelyérzékelők adótekercseiben egy permanens mágnes erővonalterének meg­változása indukál feszültséget, az érzékelendő kerék mozgásának hatására. Hátrányuk; hogy 25 csak meghatározott mozgási sebesség felett in­dukálódik az adótekercsben akkora feszültség, mely a csatlakozó számlálóberendezés biztonsá­gos működtetéséhez szükséges. Az ismertetett tengelyérzékelők közös hibái, 3 o 15 20 hogy biztonságos működésük függ, a jármű haladási sebességétől, és nem érzékelik a jármű mozgási irányát. A találmány a tengelyérzékelőberendezések tökéletesebb megoldását adja. Mozgó alkatrésze­ket nem tartalmaz, ezért mechanikai hiba nem fordulhat elő. Biztos működését sebességhatár nem korlátozza. Irányérzékeny felépítésű. Élet­tartama nagyságrendekkel nagyobb a mecha­nikus felépítésű, vagy permanens mágnest tar­talmazó érzékelőknél. Nemfémes anyagú bur­kolata, valamint a belső szerkezet impregnáló anyaggal való kiönthetősége megfelelő szilárd­ságot, és a külsőtéri korróziós hatásokkal szem­ben nagyfokú ellenállást biztosít. Létesítési és fenntartási költsége alacsony. Az érzékelő bár­milyen fémes anyagú tárgy mozgásának érzé­kelésére alkalmas. A találmány, érzékelőberendezés kényszer­pályán mozgó fémtestek sebességfüggetlen és/ vagy/irányérzékeny mozgásának érzékelésére, főleg vasúti tengelyszámláló, azzal jellemezve, hogy a kényszerpálya mentén egymástól, az érzékelendő fémtesttel egyidőben is zárható mágneses hosszra elhelyezett kettő darab „H" alakú, vagy szomszédos alkotói mentén össze­épített egy darab kettős „H" alakú vasmagon periódusos árammal táplált gerjesztőtekercsek, és összetartozó páronként sorbakapcsolt adó­tekercsek vannak, melyek kivezetései állandó, 154017

Next

/
Thumbnails
Contents