153964. lajstromszámú szabadalom • Ellenőrzőberendezés áramellátókészülékhez

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1966. VI. 29. (SA—1727) Német Demokratikus Köztársaság-beli elsőbbsége: 1966. III. 16. Közzététel napja: 1967. III. 22. Megjelent: 1968. I. 15. 153964 Szabadalmi osztály: 21 c 68—72 Nemzetközi osztály: II 02 d Decimal osztályozás: Feltalálók: Schnabel Hans, oki. mérnök, Ilmenau, Német Demokratikus Köztársaság Tulajdonos: VEB Starkstrom-Anlagenbau Erfurt, Erfurt, Német Demokratikus Köztársaság Ellenőrzőberendezés áramellátókészülékekhez í A találmány ellenőr zőberendezésekre vonat­kozik áramellátó készülékekhez, különösen az áramellátásnak a fogyasztótól való galvanikus leválasztására rövidzárlatoknál, vagy túlterhe­lésnél, előnyösen pozitív és negatív feszültség- 5 síkokkal rendelkező rendszereknél való alkal­mazásra. Ismeretesek olyan berendezések, amelyeknél az áramellátókészülékek ellenőrzése bimetallos biztosítókkal vagy olvaidóbiztosítókkal van meg- io oldva. Túlterhelés vagy rövidzárlat esetében ezek a fogyasztónak az áramforrásról való le­választását a hibaeset egyidejű jelzése mellett elvégzik. A továbbiakban ismeretesek elektro­nikus, vagy elektronikus-mechanikai ellenőrző 15 berendezések. Ezek többnyire azon az elven alapulnak, hogy egy soros ellenálláson a ter­helő áram átfolyik és az áramerősségtől függő feszü'ltségesést elektronikus mérőberendezés el­lenőrzi. Egy előre megadott határérték túliépé- 20 sérnél egy kapcsolóként működő tranzisztor, ille­tőleg elektronikus-mechanikai berendezéseknél egy relé megszakítja az áramkört. Az ismert ellenőrző berendezéseknek azonban az a hátránya, hogy általuk csak egyetlen 25 áriamipálya ellenőrizhető. Továbbá a legtöbb be­rendezés a túlfeszültségekkel szemben érzékeny, azaz az ellenőrző tag meghibásodása következ­het be. Kombinált túláramellenőrző védőberen­dezések az eddigi kivitelekben igen költségesek. 3© A legtöbb ismert ellenőrző berendezés egy to­vábbi hátránya a zavaró impulzusokkal szem­ben való érzékenység és résziben a csekély .meg­bízhatóság. A találmány célja e hiányok legteljesebb ki­küszöbölése. A találmány alapja annak a feladatnak a megoldása, hogy oly ellenőrző berendezést léte­sítsünk, amelynél lehetőleg csekély ráfordítással egy tetszésszerinti készüléknek mind a pozitív, mind a negatív feszültségsíkja is rövidzárlat 'és; túlterhelés ellen védve van és amely meghi­básodás esetén jelzést ad. A találmány szerint ezt azáltal -érjük el, hogy egy tranzisztor bázisa egy negatív és pozitív áramvezető közlött elrendezett feszültségosztó középső leágazásával van összekötve. A tran­zisztor kollektora a negatív áramvezetővel van összekötve. A tranzisztor emittiere egyrészt egy Zener-dióda anódjával van összekötve, amely­nek katódja oly érintkezőn át, amely áram­mentes relétekercs esetén zárva van, a relé be­menetére van kapcsolva. A relé másik beme­nete egy stabilizáló ellenállásson át egy áram­forrás pozitív sarkával van összekötve. Más­részt a tranzisztor emittere ellenálláson át egy dióda anódjával, míg ennek katódja a közép­pontvezetővel i(Mp) van összekötve. A tranzisz­tor kollektora közvetlenül a negatív vezetőhöz csatlakozik. A találmány szerinti megoldással 153964

Next

/
Thumbnails
Contents