153895. lajstromszámú szabadalom • Készülék váltakozóáramú villamos energiavételezés önműködő szabályozására

MAGYAK NÉPKÖZTÁRSASÁG 0KSZÄGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Pótszabadalom a 151.789 lajstromszámú törzsszabadalo'mhoz Bejelenté« napja: 1985. IX. 20. (BE—861) Közzététel napja: 1967. III. 22. Megjelent: 1968. I. 15. 153895 Szabadalmi OSZ' aly 21 d2 42--44 Nemzetközi osz aly H 02 j Decimal osztályozás Beké Gyula oki. gépészmérnök, Stofián János oki. gépészmérnök, Budapest Készülék váltakozóáramú villamos energiavételezés önműködő szabályozására A termelt villamosenergia tervszerrű és gaz­daságos elosztása a villamosenergia hálózatra kapcsolt fogyasztók hatásos- és meddőterhelé­sének a szabályozását is igényli. Ennek a feladatnak a megoldására szolgál a 146.770 lajstromszámú magyar szabadalom szerinti műkapcsolású Ferraris-rendszerű telje­sítménykorlátozóval ellátott egyfokozatú hatá­sos- vagy meddőteljesítmény-szabályozó készü­lék, valamint a 150.224 lajstromszámú magyar szabadalom szerinti műkapcsolású fázisszög­szabályozó felhasználásával szerkesztett 151.789 lajstromszámú magyar szabadalom (továbbiak­ban: törzsszabadalom) szerinti sokfokozatú szabályozó készülék. A törzsszabadalom szerinti készülék — amely két darab 148.770 lajstromszámú magyar sza­badalom szerinti egyfokozatú A és B szabá­lyozókészülékből, továbbá egy rövid feszültség­impulzusokkal működtethető ún. léptető-jel­fogó rendszert tartalmazó C készülékből áll — a teljesítményérzékelő és -korlátozó szervek számának növelése nélkül elvileg és gyakorla­tilag tetszőleges fokozatszámú szabályozó elő­állítására nyújt lehetőséget, azonban komoly igényeket támaszt egyrészt az A és B készü­lékben levő segédrelés impulzusadó, valamint a C készülékben alkalmazott segédrelék műkö­dési önideje tekintetében. Mivel rövid műkö­dési önidejű segédrelék . előállítása és beszer­zése általában nehézségbe ütközik és ez a sok­fokozatú szabályozó készülék gyártási önköltsé­gét sem befolyásolja kedvezően; szükségessé vált a törzsszabadalom szerinti sokfokozatú 5 szabályozó-készülék néhány alkatrészének olyan értelmű megváltoztatása, ül. egyszerűsítése, amelynek révén az új készülék a törzsszabada­lom szerinti sokfokozatú szabályozó minden elő­nyét, alkalmazási területét, működési alapel-10 vét változatlanul megtartja. A találmány szerinti kiviteli változat lényege abban áll, hogy a szabályozandó hálózatra kap­csolt, törzsszabadalom szerinti A és B készülék teljesítményérzékelő- és teljesítménykorlátozó 15 mérőrendszerét továbbra is változatlanul egy­mással ellentétes forgatónyomatékot biztosító kapcsolásban egymással sorbakapcsoljuk, azon­ban mindkét készülékben az impulzusadóra szolgáló segédkapcsoló elhagyása révén a telje-20 sítményérzékelő — ill. teljesítménykorlátozó mérőrendszerek feszültségtekercseinek az előbbi segédkapcsoló segédérintkezőire való kapcso­lása, valamint ugyanezen segédkapcsoló feszült­ségtekercsének a saját munka- és nyugvóáramú 25 segédérintkezőire való kapcsolása helyett —• a szisztémtengely és a hajtómű forgását egyirá­nyúlag folyamatossá téve a hajtóművön olyan visszaforgásgátlóval ellátott impulzusadót alkal­mazunk, amely mindkét készülékben mindig SO csak azonos (bekapcsolási, ill. kikapcsolási) ér-

Next

/
Thumbnails
Contents