153876. lajstromszámú szabadalom • Eljárás képerősítőcsövek elválasztórétegének készítésére

MAGYAR .NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL ÄDALMI j 153876 LEÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1965. III. 08. (TA—843) Közzététel napja: 1967. II. 22. Megjelent: 1967. XI. 15. Szabadalmi osztály: 21 g 1—16 Nemzetközi osztály: H ßl j Decimái osztályozás: Feltaláló: Dr. Kardos Ferenc tud. főmunkatárs, Budapest Tulajdonos: Távközlési Kutató Intézet, Budapest Eljárás képerősítőcsövek elválasztórétegének készítésére Lumineszkálá anyagok segítségévél — meg­felelő berendezésiben alkalmazva azokat — a szem számára láthatatlan sugárzásokat látha­tóvá tehetjük energia átalakítás segítségével. Sugárzás mentén energia terjed, melynek nagysága arányos a sugárzás rezgésszámával, illetve fordítottan arányos: a hullámhosszal. Az emberi szem számára a sugárzásoknak csak egy keskeny sávja a „fény" látható, melynek hullámhossz tartománya ca. 0,4 /x és 0,75 p, hul­llámbosszak, mint határok között van,. Ezeken a határokon kívül eső sugárzás láthatóvá tétele elvileg úgy történhetik, hogy a sugárzás ener­giájával olyan lumineszkáló anyagokat ger­jesztünk, melyek az említett látható sávban emittálnak. Tekintve, hogy az energia átalakí­tása mindig veszteséggel jár, a, gerjesztő sugár­zás hullámhosszánaki rövidebbnek (rezgésszá­mának nagyobbnak) kell lenni, mint a fényé. Látható sugárzássá lehet alakítani olyan su­gárzást is, melynek hullámhossza nagyobb mint a fényé, ilyenkor azonban a sugárzás energiá­jához' hozzá kell adni energiát, hogy a lumi­neszkáló anyagot gerjeszthesse. Ez az eset áll fenn pl. az: ún. infravörös képátalakítók mű­ködésénél, míg az energia pótlás nélkül mű­ködő átalakítók egy legközismertebb példája a r önt g en-készül ék. Mindkét esetben előfordulhat, hogy a lumi­neszkáló anyag (= fénypor) gerjesztéséhez ren-10 15 25 30 delkezésre álló energia kevés ahhoz, bogy a fénypor jól világítson. „Jó" világítás alatt itt azt kell értenünk, hogy a, fénypor annyi fényt emittál, mely elegendő egy fényképfelvétel kü­lönösebb nehézségek nélküli elkészítéséhez, vagy még inkább elégséges, ahhoz, hogy az em­beri szem a fényporból készült képernyőn végbemenő ''emisszió változásokat megfigyel­hesse, továbbá, hogy a megfigyelést esetleg vi­lágos (nem elsötétített) helyiségben is el lehes­sen végezni. A fénypor emissziójának növelése több — ismert — módon törtérahetik, melyek közül legkézenfekvőbb a gerjesztő — átalakí­tandó — energia növelése. Konkrét esetben pl. a Röntgen-képernyőn keletkező képet világo­sabbá tehetjük azáltal, hogy a röntgensugárzás energiáját növeljük. Ennek a módszernek ha­tárt szab részben a 'készülékek, anyagok tulaj­donságai, a költségek: ugrásszerű növekedése, és főként a sugárzás erősségévei együtt nö­vekvő veszélyesség is. A kép megfigyelhetősé­gének további javítása céljából tehát más utat kellett keresni. Fényporos képernyőkön keletkező kép erősí­tésére szolgálnak az: ún. képerősítők. Bár a gya­korlati alkalmazásban rendszerint olyan képek erősítéséről van szó, melyek láthatók, elvileg teljesen mindegy az, hogy a képernyőn kelet­kező kép az optikai sugárzásnak melyik tarto­mányába esik. Nézzük meg mi a működési elve 153876

Next

/
Thumbnails
Contents