153841. lajstromszámú szabadalom • Forgómozgást egyenesvonalú váltakozó irányú mozgássá átalakító szerkezet

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1966. I. 07. (KU—389) Közzététel napja: 1967. II. 22. Megjelent: 1967. XI. 15. 153841 Szabadalmi osztály: 47 h 1—3 Nemzetközi osztály: F 06 h Decimái osztályozás: Kuthy Károly oki. villamosmérnök, 70%, Cegléd, Fekete Mihály oki. gépésztechnikus, 30%, Abony Forgómozgást egyenesvonalú váltakozóirányú mozgássá átalakító szerkezet 1 A találmány szerkezet forgómozgásnak egye­nesvonalú váltakozóirányú mozgássá történő át­alakítására. Mint ismeretes, a kézi hántoló-, reszelő-, fűrész-, lemezvágó- stb. gépek szerszámai egyc­nesvonaiú váltaikozóirényú mozgást végeznek. Ezeknél a gépeknél a meghajtómotor forgómoz­gását általában excenter csaphoz vagy tárcsá­hoz, vagy valamilyen henger palástfelületén ki­képzett ún. löketpályához kapcsolódó lökőcsap alakítja át egyenesvonalú alternáló mozgássá, azaz löketté. Az ismert, erre a célra szolgáló szerkezetek hátránya, hogy a velük létesített löket kicsi és nem állítható. Ezen túlmenően ezek a szerkezetek kiegészítve löketállító szer­kezettel igen bonyolultak és nehezek, éhből ki­folyólag kézi szerszámgtépe'khez nem alkalmaz­hatok. Ismeretesek továbbá olyan mozgásátalakító szerkezetek is, amelyekben az egycnesvonaiú váltakozó irányú mozgást egy gömbcsukló­szerű szerkezetben lengő könyökemelőhöz kap­csolt lökőcsap állítja elő. Ezek a szerkezetek rendelkeznek ugyan lökethossz állítási lehető­séggel, azonban igen bonyolultak, fokozott megmunkálási pontosságot igénylő alkatrészek­ből állanak és igen kényesek. A lökethossz be­ül, átállítása körülményes. A találmány célja a fenti hiányosságok ki­küszöbölése és egy olyan szerkezet kialakí-10 tása, amely forgómozgást egyenesvonalú alter­náló mozgássá alakít át és egyszerű igénytelen és könnyű alkatrészekből áll. A találmány sze­rinti szerkezetnek olyannak kell lennie, hogy kézi szerszámon alkalmazható legyen és keze­lőjének különösebb fizikai megterhelést ne okozzon. A találmány azon a felismerésen alap­szik, hogy a fenti célnak eleget tehetünk, ha a meghajtó motor tengelyével egy a tengelyen elcsúsztatható dobot forgatunk, amely valami­lyen kényszer hatására a tengelyen alternáló mozgást végez és továbbító szerv révén a szük­séges megmunkáló szerszámot kényszeríti szin­tén alternáló mozgásra. A fentiek értelmében 15 a találmány szerinti szerkezetnek a forgómoz­gást előállító gép dobtengelyén, vele együttfor­góan hossztengelye mentén elcsúsztathatván ágyazott löketdobja, a löketdob külső felületén kiképzett, a löketdob hossztengelyére merőleges síkkal szöget bezáró síkban fekvő pályahornya, valamint egy körben elfordítható állítótesten ágyazott, a horonyba nyúló áilítócsapja és egy elfordulásellen biztosított továbbítószeivhez rög­zített ugyancsak a horonyba nyúló mozgató­csapja van. A találmány szerint a meghajtó dobtengeilyel együttforgó löketdobot a pályahoronyba nyúló állítócsap tengelyirányú mozgásra kényszeríti és eközben a löketpálya horonyba nyúló moz­;0 gatócsap a továbbítószerv révén a megfelelő 20 25 153841

Next

/
Thumbnails
Contents