153728. lajstromszámú szabadalom • Mágneses elektromechanikai átalakító

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1985. III. 11. (BA—1313) Közzététel napja: 1967. I. 23. Megjelent: 1987. X. 16. 153728 Szabadalmi osztály: 21 a2 1—14 Nemzetközi osztály: H 04 m Dacimái osztályozás: Feltalálók: Barát Zoltán villamosmérnök, 75%, Tagányi György villamosmérnök, 25%, Budapest Tulajdonos: Telefongyár, Budapest Mágneses elektromechanikai átalakító I A találmány mágneses' elektrotechnikai át­alakító, amelyet főleg elektroakusztikai eszkö­zökben (hallgató, hangszedő és vágófej, mikro­fon, hangszóró) lehet előnyösen alkalmazni. A mágneses elektromechanikai átalakítók 5 számos változata ismert a szakirodalomban. Különösen a távbeszélő-hallgatók fejlesztése so­rán vált szükségessé a mind tökéletesebb mág­neses átalakító. A korszerű távbeszélőhallgatók átalakítói két nagy csoportba oszthatóak: kör- 10 szimmetrikus elrendezésű, un. gyűrűhorgonyos átalakítók és koncentrált, más néven rezgőnyel­ves átalakítók. A korszerű mágneses átalakí­tókra jellemző, hogy az egyszeresen, vagy két­szeresen ellenütemű (bétpólusú, illetve négy- 15 pólusú) •mágnesköri felépítés valamely változa­tát alkalmazzák, általában 0,1—0,2 mm légrés­szélességgel. A gyűrűhorgonyos hallgatók lég­rése általában nagyobb, a rezgőnyelves átalakí­tóknál csaknem egységesen 0,1 mm, a légrés 20 szélessége. Ennél kisebb légrést gyártástechno­lógiai okok miatt nem tartanak megvalósítha­tónak, mert még a 0,1 mm-es légrés megvaló­sítása is esetleg darabonkénti deformációs lég­résbeállítást tesz szükségessé (J. S. P. Roher- 25 ton: The Roeking-Armature Receiver The Post Office Electrical Engineers' Journal Vol. 49. [1956.] Part 1. p. 40—48). Az ellenütemű rend­szerekben a. két légrés egyenlőségének biztosí­tására egyes esetekben olyan légréstartó le- go mezt hasznainak, amely e rezgő nyelvbe rá­hajlítva mindkét légrés méretét meghatározza. (F. V. Hunt: Electroaooustics. John Wiley, 1954. p. 215. Fig. 7. 2.) Ezen megoldások .azonban vagy csak a mű­ködés közben változatlanul maradó álló légrést tartják megbízhatóan, vagy pedig a rezgő nyelvnek az álló lágrésekhez vezető részét egy­ben a mágneses kör zárására is felhasználják. A találmány célja, hogy az átalakító' légrés­tartó lemez mind az álló, mind a változó lég­rést megbízhatóan meghatározza és a mágneses kör zárása nem a rezgőnyelvet, hanem ,a lénye­gesen vastagabb álló sarut használja fel. Ezen célokat azzal érjük el, hogy a mágneses elektromechanikai -átalakító rezgőnyelvének se­gédnyelveket formálunk ki és a rezgőnyelvre és 'ennek segédnyelveire nem ferromágneses anyagból készült távolságtartó lemezeket fek­tetünk, ezeket mechanikai összeerősítésisel a sa­ruk és a rezgőnyelv közé szorítjuk. Az ábra a találmány egy kiviteli alakját tünteti fel. A felső saru a rajzon csak szaggatott vonallal van feltüntetve. A sík 1 rezgőnyelvnek 2 segédnyel­vei vannak, és a rezgőnyelvre fektetett 3 távol­ságtartó' lemezek biztosítják a légrések mére­tét. A 4 tekercs meneteinek síkjában elhelye­zett 5 permanens mágneseket, valamint a tá­volságtartókkal ellátott rezgőnyelveket a raj­zon nem ábrázolt mechanikai összerősítés kö-153728

Next

/
Thumbnails
Contents