153401. lajstromszámú szabadalom • Közép- és nagyfeszültésgű műanyagszigetelésű kábel

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZAB AD AI Ml | 153401 LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1964. VI. 10. (KA—1014) Közzététel napja: 1966. VIII. 22. Megjelent: 1967. III. 31. Szabadalmi osztály: 21 c 1—19 Nemzetközi osztály: H 02 g Decimái osztályozás: Feltalálók: Kardos György oki. gépészmérnök, Gyúlási Ferenc villamosmérnök, Budapest Vö^tr^ /lf Tulajdonos: Magyar Kábel Művek, Budapest O Q^t*-*.£t. f /Z \t * Közép- és nagyfeszültségű műanyagszigetelésű kábel A találmány közép- és nagyfeszültségű mű­anyagszigetelésű kebel, amelynek kábelköpenye és egy vagy több műanyagszigetelésű tömör vezetője van. 5 A műanyagszigetelésű kábeleik egyszerű gyár­tási teohinologiáj'ufc és szerelhetőségük követ­keztében 1 kV feszültségszintien igen gyorsan és széles körben elterjedtek. 1 kV-nal nagyobb feszültségen ezeknek a kábeleknek az eltérje- io dése csak vontatott ütemben és korlátozott mértékben hialad előre, aminek oka az, hogy a nagyobb feszültségek biztonságos szigetelésére meglehetősen vastag műanyagréteget kell fel­vinni, ami a műanyagszigetelésű kábelek gaz- 15 daságosságát csökkenti, Sokirányú erőfeszítés . történt annak érdtelkiében, hogy a középfeszült­ségű • műanyagszigetelésű kábelek szigetelésének vas&gságát csökkentsék. Ezt a feladatot három­irányú törekvéssel igyekeztek megoldani: egyik 20 a I vezető és a szigetelés között keletkező leve­gőréteg kiküszöblöésé, másik a légzárványmen­tes szigetelőréteg előállítása, harmadik a szige­telés külső felületére félvezető és fémréteg lég­zárványmentes felvitele. Amiennyitoen ezt a hár- 25 mas feladatot sikerül megoldani, akkor remény van arra, hogy a műanyagszigetelés vastagságát csökkenteni lehessen és ezáltal gazdaságos ká­belszerkezet kialakítható legyen. Az első feladat megoldására általában szokásos zo a sodrott vezető felületének fémszalagokkal és félvezető rétegeikkel való simítása, ami a veze­ték felületén fellépő vülanios térerősség helyi megnövelését megelőzi' és a szigetelés villamos igénybevételét egyenletessé teszi. Más megol­dásban tömör vezetőt alkalmaznak, aminek sima felületére a felvitt műanyagréteg erősen rázsugorocülk és ezzel kizárja a légzárvány kép­ződés lehetőségét. A szigetelőanyagban kelet­kező légzárványok megelőzésére olyan különle­ges extrudereket (tömlőző gépeket) alkalmaz­nafc, amelyek megfelelő elszívó berendezéssel vannak ellátvai és így meggátolják a szigetelő­rétegbe levegő bevitelét. Legnehezebbnek bizo­nyult a műanyagszigetélés külső felületénefe megfelelő kiképzése. Általánosain elfogadott el­járás' szerint a műanyagszigetelési külső felüle­tére félvezető szalagokból és fémszalagokból álló réteget visznek fel. Van olyan eljárás is, amely a félvezető szalagok közé iktatott fél­vezető gumiréteggel biztosítja, a félvezető ré­tegnek a műanyagszigeteléshez való jó tapadá­sát. Mindezen eljárások ellenére sem sikerült a műanyagszigetelésű kábelek szigetelésének felü­letén olyan réteget létrehozni, ami teljes biz­tonsággal kizárná a műanyagszigetelés felüle­téről a légzárványokaifc és ezzel együtt az az ionozás /képződésének lehetőségét, aminek kö­vetkeztében a középfeszültségű műanyagszige­telésű kábeleket még ma is nagyobb szigetélés-153401

Next

/
Thumbnails
Contents