153396. lajstromszámú szabadalom • Szártalanító gép, főleg gépi úton betakarított bokorbabhoz

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI m- m LEÍRÁS Bejelentés napja: 1965. XI. 30. (HE—464) Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbsége: 1965. IX. 15. Közzététel napja: 1966. VIII. 22. Megjelent: 1967. III. 31. 153396 Szabadalmi osztály: 45 e 43/00 Nemzetközi osztály: A 01 f 43/00 Decimal osztályozás: 631,361.94 Feltaláló: Bruno Weirauch, Braunschweig, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: Maschinenfabrik August Herbert, Braunschweig, Német Szövetségi Köztársaság Szártalanítógép, főleg gépi úton betakarított bokorbabhoz Ismeretesek, főleg gépiiéig betakarított bokor­faab részére olyan szagtalanító berendezések, wile­lyek belső falán állványhoz rögzített választó­fésűvel szemben körbenforgó emelő elemek vannak. Ezek az emelő elemek a szóban levő szerkezet ismert kiviteli alakjaiban egyszerű ujjakkent vanniak kiképezve. Ezek az átaihaladás során az ömlesztett babban a szárakba kapasz­kodnak és ilyen módon főleg az úgynevezett iker és hármas darátokat a dob fala mentén feleméinek, majd. azokat a választófésűhöz veze­tik, ahol a szár vagy a bab egymástól való szétválasztása megtörténik. A kivitelezés e módjának a szakemberek előtt általánosan- isimért íhátránya az, hogy az ujjszerűen kialakított emelő elemek csak a szétágazó indáklat tudják megfogni és toválbb­szállítani, míg az egyszerű szárak azon azonnal lecsúsznak és így egyáltalában nem jutnak a választóflésű területére, nemhogy leválasztásuk megtörténíhetne. Ennél az óiknál fogva az ismert szártalanító berendezések hatásfoka igen rossz, és így arra kényszerülitek, hogy a szórtalanítás műveletét jórészt kézi erővel végezzék. Ez azonlban az egy­re fokozódó munkaerőnhiány miatt igyakorlatilag megvalósíthatatlan feladatot ró a konzervgyá­rakra. A feltaláló azt a Célt tűzte ki maga elé, hogy a fentiek-szerint fennálló problémát meg­oldja, vagyis olyan szártalanító berendezést 10 15 20 25 30 létesítsen, mely messzemenően gépi erővel mű-, ködik és így az igénybevett munkaerők számát csökkenti. ( A találmány szerint a kitűzött célt azzal lehe­tett tökéletes módon megoldani, hogy az emelő elemieket a dob belső része felé nyitott fogó­vágatokkal látjuk el és ezek szélessége a bab­indák, illetve szárak vastagságának felel meg. A vágatok beállítása a dob falához viszonyítva nagyjátból sugárirányú, előnyösen azonban a dölb forgási irányával ellentétes. A legegyszerűbb módon az említett emelő elemek vilía alakiban képezhetők ki. Előnyösen azonban gyűrűs tárcsákat alkalmazhatunk:, me­lyek a dolb tengelyére merőlegesen vannak a dob belső falán elhelyezve és belső élükön vá­gatokkal vannak kiialákíitva. Ilyen tárcsák olcsón állíthatok elő, nagy szállárdisiágúak és alakmerev­siégülk is jó, zavarmentes együttműködést biz­tosítanak a váliasztióflésűvel, ellenőrzésük könnyű és ugyancsak könnyen tisztíthatók is. , ' Ilyen kialakítású vágaitolkkial rendelkező, gyűrűs tárcsáknak még az a lényeges előnye, is meg­van, hogy a találmány szerint a szártalanítási művelethez azokat a gyűrűs tárcsákat használ­hatjuk fel, melyeket ez ideig már a fejező gépéknél, résziben a dob tengelyhez viszonyított excentrikus helyzetiben felhasználtak. Amennyi­ben ugyanis ezleket^a már ismert tárcsákat belső élükön a találmánynak megfelelően vágatokkal 153396

Next

/
Thumbnails
Contents