153390. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szinergetikus hatású fungicid szer előállítására

153390 poratfakú vagy folyékony közömbös vivőanya-. gok, tapádásfokozó, diszpergáló és nedvesítő­szerék és szükség eseftén őrölési segédanyagok is alkalmazhatók. Ilyen segédanyagokként pl. kaolin, talkum, .aktív kovasav, kaldumfcarbo- 5 nát (amely egyúttal az előnyös alkalikus kém­hatást is biztosítja), niaftalHnszulfonsav konden­zációs termékek, nátriumHdiibutil-Hnaftalinszulfo^ nát, részben elszappanosított poliviaiilaicetát („70/88 ill. „30/88") vagy ligninszulfonsavas 10 kalcium használhatók. Az alábbi példákban néhány, a találmány szerinti összetételű készítmény összetételi ará­nyát és kultúrnövényekre való (hatását szem­léltetjük; e készítményekben ttifenil-ón vegyü- 15 letekként trifenil-óniacetát, tritferal-ánklorid, tri­femil-ónhidroxid és bisz-(trifenil-óin)-oxid szere­pel; a kultúrnövényekre gyakorolt hatást a fi­totoxikusság összehasonlítása alapján, a kezelt kultúrnövények zöldsúlyára gyakorolt befolyás 20 megadásával is szemléltetjük. 1. példa Vízben szuszpendállható ún. parmetezőporokat 25 állítunk elő, az alább megadott összetételben, a felsorolt alfcotóanyagok összekeverése útján: „A" 'készítmény: 50 súlyrész trifenil-onkllorid 40 súlyrész kaolin 6 súlyrész naftalinszulfonsav kondenzációs termék sója 2 súlyrész nátrium-idibutilnaftaliinszulfoinát 2 súlyrész részlegesen elszappanosított polivinilacetát („70/88") „B" készítmény: (a találmány szerint) 50 súlyrész tófenU-ónklorid 35 sűlyrész maignéziumhidroxid 5 súlyrész etilén-biszr^tiokarbaininsav­cinksó 10 súlyrész fent említett tapadásfokozó, diszpergáló és nedvesítőszerek. „C" készítmény: (a találmány szerint) 50 súlyrész trifienil-ónklloirid 32 súlyrész vízmentes nátriumaoetát 5 súlyrész etüén-bisz-ditiokarbaminsav­mangánsó 3 súlyrész alumíniummaignléziumszilikát 10 súlyrész fent említett tapadásfokozó, diszpergáló és nedvesítőszerek. Fiatal páradicsom^növényekiet a négyleveles fejlődési állapotban négy párhuzamos kísérlet­ben, kezeltünk a fenti készítményekből előállí­tott oly vizes permetezőszerekkel, amelyek 1 li­ter permetlére számítva 4000 mg, 2000 mg, ül. 1000 mg trifenil-ónkloridot tartalmaztak; lecse­pegően nedvesre permeteztük a növényeket, majd 10 nap elteltével megvizsgáltuk a'növé-20 25 40 45 50 55 60 65 nyék károsodásának mértékét. A károsodás fo­kát szemxnértékkel állapítottuk meg és 0—10 számokkal értékeltük, ahol 0 semmi 'károsodást, 10 pedig teljes elhalást' jelent. Emellett megha­tároztuk a növények zöldsúlyát, a kezeletlen ellenőrző növényekkel összehasonlítva. E kísér­letek eredményeit az alábbi I. táblázatban fog­laltuk össze. I. táblázat A növények zöld­•Károsodási értek- súlyai a kezeletlen ö szám (0—10), a meg- növényekéhez (100) íí g adott hatóanyagkon- viszonyítva, a meg­t-"| centráció (mg/liter adott hatóanyag­.$ permetté) esetén koncentráció esetén ^ ^ (mg/liter) 4000 2000 1000 4000 2000 1000 A 8,5 7,2 6,1 15 28 42 B 1,2 0,8 0 81 96 100 C 1,5 0,4 0 95 98 98 Kezelet- -len 0 0 0 100 100 100 Amint a fenti adatokból látható, a találmány szerinti összetételű B és C készítmények gyar­korlatilag semmilyen károsodást nem okoznak a iparadicsomnövényeken, viszont az A készít­mény erős fitotoxikus hatást mutat, ami a ke­zelt növények zöldsúlyának alakulásából is ki­tűnik. 2. példa Vízben szuszpendálható ún. permetezőporokat állítunk elő, az alább megadott összetételben, a felsorolt alfcotóanyagok összekeverése útján: „A" készítmény: 20 súlyrész trifenil-ónacetát 65 súlyrész kaolin 10 súlyrész .naftaliaiszulfonsajv kondenzációs termék sója 3 súlyrész nátóuni-dibutünaftalinszulfonát 2 súlyrész részlegesen! elszappanosítotit polivmilacetát („70/88") „B" készítmény: (a találmány szerint) 20 súlyrész trifenil-ónaeetát 54 súlyrész kaolin 6 súlyrész magnéziumradroxid 5 súlyrész etüén-bisz-ditiokarbaminsav­nátriumsó 15 súlyrész fent említett nedvesítő, diszper­gálő és tapadásfokozó szerek „C" készítmény: (a találmány szerint) 20 súlyrész trifenil-ónaicetát •'•• 30 súlyrész kaolin 2

Next

/
Thumbnails
Contents