153360. lajstromszámú szabadalom • Önműködő ruhaipari adagoló gép

MAGYAK NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1964. XI. 05. Közzététel napja: 1966. VII. 22. Megjelent: 1967. III. 31. (TE—391) 153360 Szabadalmi osztály: 52 a 45—54 Nemzetközi osztály: D 05 b Decimái osztályozás: 687.05 Feltaláló: Keresztes Ervin gépészmérnök, Budapest Tulajdonos: Textilipari Kutató Intézet, Budapest önműködő ruhaipari adagoló gép 1 *" A ruházati iparban a komplex gépesítés és az automata gépcsoportok: szükségszerűen előírják olyan berendezések kialakítását, melyek a sza­bászati kötegekből az egyes rétegeket, illetőleg rnunkaidaraibokat, egyenként és egymásutáni sor- 5 rendben a gépcsoport első, vagy. tetszésszermiti egységének munkaterébe juttatják. A szakirodalom szerint a munkadarabonként történő adagolást .álltaiéban zsebek elkészítésé­nél, ill. előkészítésénél kívánják megvalósítani. 10 Egyik ilyen berendezésnél a rétegek kötegből való iki'emelé'sé vákuummal történik, mellyel a legfelső réteg a csiszolópapír bevonatú legördülő mozgást végző henger palástjára tapad. * KT, esetleg felvett további .rétegeikjet vezérelt 15 lengésű, gyorsan forgó, tapadó bevonatú henger taszítja vissza az adaigolófórba. A felvevő hen­gerről .való. leválasztás és a imunkiadiaralbok. to­vábbltása a hengerre szerelt és ezáltal mozga­tott huzalok segítségévei történik. 20 Egy másik rendszerű berendezés az ingeleje készítő automata gépsortnan nyerít alkalmazást, az ing-zseb felvarró autamatagiépíe adagolja a felvarrandó alkatrészeket. A tárban elhelyezett köteg legfelső rétegét tapadó bevonatú keskeny 25 hevederekkel fogják meg. A szükséges egy ré­tegnek iá többitől való elválasztását a tár hir­telen süllyesztésével érik el, ezáltal ugyanis a rétegek közt fennálló tapadási egyensúly meg­bomlik. E barendtezés csiak kilógó fonaltól men- 30 tes alkatrészek adagolására használható, cél­szerű tehát ez esetben a munkadarabokat nem fosztó szövetből stancolással kialakítani. Meg kell még említeni az olyan adagolót, melynél .a imunkadaraibot a felületi bolyholk csi­pesszel történő magfogásával adagolják, vala­mint azt a megoldást, melynél a megfogást két többtűs ágyazat távolításával, az elengedést pe^­dig ezek visszaengedésével hajtják végre. A két utóbbi berendezés nem. rendclkezilk a szánTdékolatlanul felemelt munkadarabot levá­lasztó berendezéssel, tehát az adagolás minő­sége lényegében nem a berendezéstől, hanem a rétegek egymásközti, tapadásától, ill. a köteg és a tár falai közti súrlódás mérvétől, valamint a vágott szélek tiszitaságátór- függ. Az ismert berendezés mindegyiké csak azt a követelményt elégíti ki, hogy a rétegeket a 'tár­ban elfoglalt helyzetnek 'megfelelően adagolja, tehát csak olyan alkatrészek gyártásánál alkal­mazható, ahol a szín és fonák oldal közötti különbség nem játszik szerepet. A ruhaipar különböző ágazatainál azonban döntően az un.- „páros terítést" alkalmazzák; a terítési módhoz pedig olyan berendezés szüksé­ges, ímely a megmunkáló géphez mindig azo­nos felülettel juttatja el az alkatrészt. Ez eset­ben minden második réteget lapjával 180°-kal meg kel fordítani. A találmány szerinti gép feladata az, hogy a 153360

Next

/
Thumbnails
Contents