153350. lajstromszámú szabadalom • Irón, elsősorban golyósirón hosszirányban állítható, rugóterheléses irónbetéttel

:Í 153350 4 elhajlása mellett kiváltja. Egymásán csúszó és súrlódást okozó ferde, felületek mint hiatásközlő elemeik, a kapcsolószerv forgómozgásának végr , réhajtásához a találmány szerint szükségtelenné válnak. A nyomógomb, a rugalmasan elforduló közdarab, vagy közdarabok, a kapcsolószerv, továbbá a nyomógomb és kaipesolószerv egy­mással szembeni elmozdulását haltároló ütköző is a találmány szerint egy darabból állítható elő- és pl. műanyagból' _ tömeggyártás^szerűen fröccsönthető, úgy hogy a golyősirón —-kivéve a betétet az eiállítórugóval, melyek mindig rendelkezésre kell, hogy álljanak — csupán két különálló darabból, nevezetesen az iróníhüvely­ből ós a kapcsolóegységből készíthető. Az utób­bi esetben az irómhüvely a felső végén, pl. egy hasíték segítségével mindenesetre rugalmasan tágítható kell, hogy legyen, hogy a kapcsoló­egységet felülről be lehessen helyezni. Előnyös azonban az irónrudat, mint szokásos, két rész­ből kiképezni. A találmányt a maijz példaképpen szemlélteti. Az 1. és 3. ábra a találmány szerint kikép­zett golyősirón felső végének egy-egy hossz­metszetét mutatja. A 2. ábra az elállító mecha­nizmust ábrázolja síkba kiterítve. A 4. ábrán egy elállító elem külön ki van rajzolva. Az 5. és 6. ábra két metszetben egy elállító elemnek további kiviteli alakját mutatja. A 7. ábra az 5. ábra A—B metszetét szemlélteti. Az 1. és 3. ábrában 1 az irónhüvelyt, 2 az irórifoetétet és 3 a betételállító rugót jelöli. Az elállító mechanizmus a 4 nyomógombból, az 5 fcapcsolószervből és a 6 hajlítótámaszdk­ból áll, mélyek — a nyomógomb hossztengelye körül elhelyezve és azt csavarvonal alakban körülvéve —• a nyomógombot és a kapcsoló­szervet egymással összekötik. Az elállítószerke­zethez tartoznak továbbá (lásd a 2. ábrát is) a kapcsolóiszerven levő 7 fogak a ferde felső homlokfelületekkel és a 8 és 9 bevágásokkal, az irónhüvely belsejében. 10 jelöli a 4 nyomó­gomb alján elhelyezett ütközőcsapat. A 4 nyo­mógomb abból a célból, hogy működtetés alatt a hyomóújjhoz képest el ne fordulhasson, pl. egy 11 recézett nyomófelülettel ellátható. A betételállítás folyamata az 1. és 2. ábrá­ban bemutatott szerkezet segítségével a követ­kezőképpen játszódáík le: A rajzon a 2 irónbetét nyugalmi helyzetében van ábrázolva. Ebben az állásban az 5 kap­csolóiszerv 7 fogai az 1 irónhüvelyben, a 8 hosszú bevágásban helyezkednek el. Ha a 'be­tét író helyzetbe hozatala céljából a 4 nyomó­gombra a berajzolt nyíl irányában nyomás hat, akkor a 4 nyomógomb az 5 kapcsolöszerv 'és 2 íróbetét a nyomás irányában eltolódnak. Az eltojódás a 3 betét elállító rugó ellenében tör­' ténik, aminek következtében a 4 nyomógomb és 5 kaipesolószerv az elmozdulás folyamán egy­máshoz egy kevéssel közelebb kerülnek, miáltal a haijlótitámaszok csekély mértékben elhajlást szenvednek - és a kapesolószervvél forgató nyo­matékot közölnek. A nyomógomb 'és kapcsoló­szerv közlekedését a .10 ütközőcsap határolja, mely a saját hossza által 'meghatározott út be­futása után az 5 bapcsölósziervre felül, úgy hogy a hajlítótámaszok túlterhelése nem kövefr­kezhetifc be. A 4 nyomógomb és 5 fcaipcsoló-5 szerv előtolási mozgásának további következ­ménye, hagy a 7 fogak a 8 bevágásokban le-­felé csúsznak és végül a 8 bevágásokból kilép­nek és szabaddá válnak. A 7 fogak kiszabat dulásánafc következménye, hogy a mar csak 10 egy csekély mértékben elhajlott rugalmas 6 hajlítótámaszok a betétrugó hatása alatt tovább hajlanak és ezáltal az 5 kapcsolószervet for­gásba hozzák, úgy hogy annak 7 fogai a nyo­mógomb és kapcsolószerv visszamozgása közben 15 a 3 betétál'lító rugó nyomás1 alatt a szomszé­dos 9 rövid .bevágásokba beugranak. Ebben a helyzetben a betét író állásban van. Az íróbetét visszaállítása író (helyzetből nyu­galmi helyzetibe, azaz a 7 fogak átvezetése: a 20 9 rövid bevágásokból a 8 hosszú bevágá&okba ugyanilyen módon játszódik le. A 3, ábrán mutatott megoldásnál a nyomó­. gomb két 12 és 13 diarabból áll, melyek közül a felső 'darab a 14 vezetőkörmök által elfor-25 dúlás ellen biztosítva az irónhüvelyben elhe­lyezett 15 vezietohasítékákban van vezetve, míg az alsó 13 elfordítható darab a 16 hajlítótá­maszok közvetítésével egy 17 kapcsolószervvel egyetlen egységgé van összekötve. A 12 és 13 í0 darabök érintkezési felületei fűrészfoigszerűen vannak kiképezve úgy, hogy a 13 darab a 12 darabhoz képest csak egy irányban tud elfor­dulni. Ebben a kiviteli formában a 17 kap­csolószerven egy lefelé nyúló csőalakú 18 tol­í5 dat nyúlik ki, melynek alsó része vízszintes irányú és egymáshoz képest 90°-kial eltolt 18a hasítékok által rugalmasan van kiképezve és az irónhüvelyben egy rögzített 19 ütközőre tá­maszkodik. A kapcsoló fogak a 20 számmal 40 vannak jelölve. Az ütközőcsap a 3. ábrában is a 10 jelet viseli, Ellentétben .az 1. ábrán mu­tatott kivitellel, ahol a 10 ütközőcsap a nyo­mógomb közepéhez van erősítve, a 3. álbra esetében a nyomógomb-keresztmetszet kerüle-45 ten helyezkedik el, de a kivitel megoldható úgy is, hogy a nem a nyomógombhoz rögzített ütközőcsapok a rugalmas közdarabok külső fe­lületére úgy vannak rögzítve, hogy azok a nyomógomb működtetésekor a nyomógombhoz 50 és a kapcsolószervhez felütköznek. Ez a kivitel az 1. ábrán mutatott kiviteltől abban különbözik, hogy a nyomógomb közvet­lenül a 2 íróbetétee hat. Ebből a célból el van látva a 12 nyomógomT5-részbe belenyúló 21 55 nyomócsappal, melynek aljára a kapcsolószerv 18 csőalakú nyúlványában vezetett 22 nyomó­szerv van erősítve, amely minden állásban köz­vetlenül a 2 íróbetétre támaszkodik. A 3, ábrán bemutatott szerkezet a köveíke-60 zőképpen működik: A rajzolt helyzetben a 2 íróbetét nyugalmi helyzetben van. Ekkor a 17 kapcsolószerv 20 körmei az 1 íróhüvely 8 hosszú bevágásaiban helyezkednek el. Ha az íróbetét íróállásba foo­g5 zatala céljából a 12 nyomógombra a berajzolt 2

Next

/
Thumbnails
Contents