153277. lajstromszámú szabadalom • Eljárás új 4H-tieno (2,3-b) (1,4) benzotiazinszármazékok előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1965. IX. 30. (SA—1664) Svájci elsőbbsége: 1964. X. 01., 19§4. X. 21., 1964. XII. 23., 1965. IV. 01., 1965. VIII. 18. Közzététel napja: 1966. VI. 22. Megjelent: 1967. I. 20. 153277 Szabadalmi osztály: 12 p 1—5 Nemzetközi osztály: C 07 d4 Decimái osztályozás: Feltalálók: Tulajdonos: Dr. Renz Jany vegyész, Basel, Dr. Bourquin Jean-Pierre vegyész, Basel, „ AND07 A r rp-s Dr. Winkler Hans vegyész, Basel, Dr. Gagnaux Pierre vegyész, Allschwill, «as 1 Guldimann Simon vegyész, Basel, Ruesch Leo vegyész, Basel, Schwarb ovéf c ' Gustav vegyész, Allschwill, •• Svájc Eljárás új 4H-tieno[2,3-b][l,4]benzotiazm- származékok előállítására 1 A találmány tárgya eljárás a VIII általános képletű új heterociklusos vegyületek előállítá­sára.. Ebben a képletben R és R' egy-íegy hallo­génatornot vagy alkil-, alkoxi-, álkilmerkapto-, acil-, acilaimino-, dialikilaimino-, kanbalkoxi-, nitro-, nitrozo-, triifluormetil-, trifluormétiltio-, trifluQiiaiceitil- vagy oianocsoportot, R2' hidrogén­atomot vagy alifás vagy aromás atcilcsopoirtot jelent, n értéke 0, 1, 2, 3 vagy 4, m-é pedig 0, 1 vagy 2 lehet. A találmány értelmében úgy jutunk az olyan VIII általános képletű •vegyületekhez, amelyben R2' hidrogénatomot képvisel, hogy egy IX álta­lános képletű vegyületet — ebben a képletben R, R', n és m jelentése azonos a fant megadot­tal, Acil pedig alifás vagy aromás acilcsoportdt jelent — vagy nátrium-, ill. káliumfcar'bonát vagy nátrium, ill. káliumtódrogénkiarbwnát di­metilformiaimidos szuszpenziójában 60—156 G°­on hevítünk, vagy nátrium- vagy kálium-hidr­oxid hozzáadása tubán aoetontoan forrásig mele­gítünik. A realkoió időtartama a hőmérséklettől függ, és előnyösen 10 perc és 2,-5 óra kőzött van. Rézbronz hozzáadásai előnyös a reakcióira, de nem feltétlenül szükséges. A reakció által előidézett molekulán belüli gyűrűzáródás át­rendeződéssel jár együtt;/ ilyen átrendeződést eddig az irodalom szerint csak a difeniléterek és difenilszulfidok esetében figyeltek meg, és Smíles^átirendeződésnék nevezték el. A tiofén-10 15 20 25 30 gyűrű a és ß helyzetei reakcióképességének kü­lönbözőisége^ valamint a tiofénszármazéköknafc az e reaíkcióraál szükséges hőmérsékletekkel szemben való, a benzolszármazékénál nagyobb érzékenysége miatt nam lehetett előre látni, hogy ez a SmneS-átrendeződés a 3-tienil-fenil­szulfidokra is alika'lmaízlható. . A találmány szerintii eljárás azonban nem­csak olyan VIII általános képletű vegyületek előállítására .alkalmas, amelyekben R2' hidrogént jelent, hanem I általános képletű vegyületekére is — ebben a képletben Rx hidrogén-, klór­vagy brómatomo-t vagy 1—4 szénatomos alkoxi-, alkilmerkapto-, alkilszulfinil- vagy alMlszulfo­nilcsoportiot, 2—4 szénatamos alifás acilcsopor­tot, trifluoranwtil- vagy cianocsöportöt jelent, R2 pedig hidrogénatomot képvisel — a II áltialáttos képletű vegyületeknek — ebben a képletben Rt jelentése azonos a fent megadottal, R^ pedig hidrogénatomot, 1—4 szénatamos adlesőportot vagy benzöilcsoportot jelent — molekulán be­lüli gyűrűzárásával. , Az olyan I általános képletű vegyületek, ame­lyek képletében R2 hMrogénatomot képvisel, acilozással átalakíthatók olyan megfelelő I ál­talános képletű vegyületekké, amelyeikben R2 1—4 szénatomos alifás acilcsoport vagy benzoil­csoport. Hasonló módon acilozással átelakítíha­tok a VIII általános képletű vegyületek, ame­lyek képlétében R2' hidrogénatomot képvisel, 153277

Next

/
Thumbnails
Contents