153228. lajstromszámú szabadalom • Dohányfüstszűrő, eljárás annak előállítására és berendezés az eljárás foganatosítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1964. VI. 24. (Cl—503) Nagy-Britannia-i és Észak-lrország-i elsőbbsé­gei: 1963. VI. 27., 1963. X. 08"; 1963. XII. 04., 1964. II. 07. Közzététel napja: 1966. VI. 22. Megjelent: 1967. I. 20. 153228 Szabadalmi osztály: 79 b 21—30 Nemzetközi osztály: A 24 c Decimái osztályozás: Feltalálók: Davenport Francis Robert Ashtead, Surrey, Ruback Sydney^ London Smith Brian, Äspley Heath, Buckinghamshire, Nagy-Britannia Tulajdonos: Cigarette Componenst Limited cég, London, Nagy-Britannia Dohányfüstszűrő, eljárás annak előállítására és berendezés az eljárás foganatosítására 1Ö A találmány dohányfüsitszűrőkre vonatkozik és főképpen — de nem kizárólag — dohány­füstszűrők előállításária szolgáló eljárásra, ahol mindegyik dohányfüstszűrő tartalmaz egy sza­kaszt, amiely olyan járulékos anyagot tartalmaz, • amely a dohányfüstre kívánt szűrő vagy más haítással van és egy olyan résszel van egyesítve, amely mam tartalmaz ilyen anyagot. Olyan szűrők, amelyeknek különböző karaifc­terisztikáijú szakaszai vannak:, a -szafcterületetT több'saörös szűrők elnevezéssel ismeretesek és a cigarettákat,. amelyek ilyen szűrőket tartalmaz­nak:,, többszörös szűrős cigarettáknak nevezik. Olyan rúd alakú testet, amely több külön­böző karakterisztikájú szakaszt tartalmaz és. 15 amely, ha tengelyére harántirányban átvágjuk, több darab többszörös szűrőt képez, a követ­kező leírásban többszörös hosszúságú többszörös .szűrőnek fogjuk nevezni. Többszörös szűrőket jelenleg számos külön­böző 'éLjárássai készítenek és valamennyi eljárás tartalmaz a gyártás Valamely szakaíszán olyan műveletet, amelynél rövid rúdallákú testeket .kezelnek, aimielyek niéba mindössze 7,5 mm hosz­szúak, különböző összetételűek és ezeket kombi­nálják speciálisan váltakozó, koaxiális és vé­gükkel egymáshoz illesztett viszonyban. Ilyen rövid testeknek nagy sebességű gépéken való kezelésénél számos nehézség adódik, és ezek — mint ismeretes — a gyártó gépi berendezés 20 25 nem kívánatos megakadását eredményezik. Né­mely esetben a dohány is tönkremegy. A találmány célja, hogy ezen nehézségeket ki­küszöbölje azáltal, hogy olyan többszörös szűrő gyártási eljárást alakít ki, amely nan tartalmaz­za rövid rúdalakú testek kezelését és rendezés sét. \ A találmány dohányfüstszűrő előállítási el­járást alakít ki, amely eljárás a következő mű­veleteket tartiamiazzarr egy - elnyúló szalagot; kö-­tegeit vagy fonalat folyamatosan adagolunk, ezen ' szalagra, kötegre Vagy fonalra olyan járulékos anyagot viszünk fel, amelynek: doihányfüsitre szűrő vagy más kívánt hatása van, ezt az anya­got szemcsés, folyékony vagy szuszpendált álla­potban visszük fel a szalag, köteg vagy fonal elkülönített zónáira, majd az: említett szalagot, köteget vagy fonalat, amiely az említett anya­got tartalmazza, rúdalakú testté tömörítjük, haj­togatjuk vagy nyaláboljuk, amely rúdalakú testiben, a felvitt járulékos anyag zónák axiáli­san különálló szakaszokat alkotnak és a rúd­alakú testet szűrőkre vagy többszörös hosszú­ságú szűrőrudíakra daraboljuk, harántirányú vá­gások útján. A találmány tárgyát példák kapcsán, vázlatos rajzok alapján, írjük le részletesebben. Az 1. ábra egy készülék kiviteli alakja a ta­lálmány szerinti eljárás megvalósítására, amely-153228

Next

/
Thumbnails
Contents