153098. lajstromszámú szabadalom • Eljárás új, foszfortartalmú szerves vegyületek előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1964. XII. 09. (WE—320) Nagy-Britannia-i elsőbbsége: 1963. XII .09. Közzététel napja: 19-66. IV. 22. Megjelent: 1966. X. 15. 153098 Szabadalmi osztály: 12 o 26—27 Nemzetközi osztály: € 07 f Deci mái osztályozás: Feltalálók: Openshaw Harry Tacon, London, Whittaker Norman, London, Nagy-Britannia Tulajdonos: The Wellcome Foundation Limited cég, London, Nagy-Britannia Eljárás új, foszfortartalmú szerves vegyületek előállítására A jelen találmány új foszfónium-sókra és megíelelő foszforánokra, valamint azok előál­lítására szolgáló eljárásra vonatkozik. A találmány szerinti foszfónium-sók az I ál­talános képletű kationokat tartalamazzák — ahol R°, R1 és R 2 hidrogénatomokat jelente­nék, vagy egy további kettős kötés képződik R° és R1 vagy R 1 és R 2 távollétében a C(9)-es és a C(l)-es szénatomok vagy a C(l)-es szén­atom és az iNi(2)-es nitrogénatom között, R3 és R4 1—4 szénatommal rendelkező alacsonyabb alkoxi-gyököt jelentenek, vagy együtt metilén­-dioxi-csoportot képezhetnek, és B1 , B 2 és B 3 mindegyike alkil-, fenil- vagy szubsztituált fe­nilgyököt jelent. Ezek a vegyületek megfelelő anionnal képe­zett sók alakjában léteznek, és bázikus nitro­génatomjuk következtéiben savas addíciós só­kat is képezhetnek, Erős bázisokkal, így nát­rium-iamiddal vagy dimetil-szulfoxid nátrium­-származékával kezelve, az I képletű kationt tartalmazó foszfonium-,sok a II képletű megfe­lelő fosztforánokká alakulnak — ahol R1, R 2 , R3 , R 4 , B 1 , B 2 és B 3 jelentése azonos az I kép­lettel kapcsolatban megadottal. Ha a foszfó­nium-sóban a 0(9)^es és a C(l)-es szénatomok között kettős kötés van, ez 1,2-helyzetbe ván­dorol, amikor a foszforán képződik. A foszfónium-sók stabilisak, és könnyen elő­állíthatók szilárd alakban. A foszforánok azon­ban instabilisak, és nedvesség .hatására elbom­lanak; így előnyösen képződnek és használha­tók vízmentes oldószeres oldatban. Ezek a foszfónium-sók és foszforánok igen 5 hasznosak, például formakológiailag hatásos vegyületek szintézisében. Ha például egy II képletű foszforánt — ahol R3 és R 4 metoxi­-csoportot jelent — p-klór-benzaldehiddel rea­gáltatunk, majd a terméket redukáljuk és N-10 metilezzük, l,2,3,4-tetrahidro-i2-metil-6,7-dime­toxi-l-(4-klór-fenetil)-iz!okinolin, egy ismert anal­getikum képződik. Hasonlóképpen, ha egy 3,4--dihidro-6,7-dimetoxi-l-izokinolil-metilén-foszfo­ránt reagáltatunk 3-metil-l,2,3,4,6,7-hexahid-15 roxi-ö, 10-dimetoxi-2-oxo-llibH-ibenzo(a)kinoli­zinnal, 2-dehidro-O-metil-psziohotrin képződik. A foszforánok különösen előnyösek ebben a szintézisben, minthogy a kívánt sztereokémiái konfigurációval rendelkező termékekhez vezet-20 nek. A 2r-dehidro-0-metil-pszichotrin ismert módszerekkel végzett redukciója 2-dehidro-eme­tinhez vezet, amely értékes amőbicid szer. Azt találtuk, hogy a fentebb ismertetett ve­gyületeket elő lehet állítani olyan módon, 25 hogy egy III általános képletű vegyületet — ahol R3 és R 4 jelentése megegyezik az I képlet­ben megadottal, A egy erős sav, pl. sósav vagy kénsav anionja és X klór- vagy brómatom — egy IV képletű szubsztituált foszfkinal reagál-30 tatunk — ahol B1 , B 2 és B 3 jelentése megegye-153098

Next

/
Thumbnails
Contents