153041. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és készülék menetfúrók hengerléséhez

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HÍVA IAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1964. I. 02: (EE—1062) Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbsége: 1963. I. 09. Közzététel napja: 1966. III. 22. Megjelent: 1966. X. 15. 153041 Szabadalmi osztály: 49 i Nemzetközi osztály: B 23 1 Decimái osztályozás: Ferenc Erdélyi, mérnök, Cleveland, Amerikai Egyesült Államok Eljárás és készülék menetfúrók hengerléséhez 1 A találmány eljárás menetfúrók hengerlésé­hez és készülék az eljárás foganatosítására. A menetfúrók előállítására ismert a forgácso­lással végzett megmunkálás és a forgácsmentes alakítás, mint pl. a kovácsolás, hideg- vagy me- 5 leg-hengerlés, valamint á forgácsolással és for­gácsmentesen végzett alakítások valamilyen kombinációja. A kombinált alakítási eljárások­nál vagy először forgácsmentes alakítással hen­gerlik be a munkadarabba a menethornyokat ip és azután marással, köszörüléssel vagy egyéb forgácsolási eljárással, készítik el a forgácshor­nyokat, vagy fordított munfcasorrendben először a forgácshornyokat, henger lik be tengelyirányú hengerek segítségével a kovácsolási hőmérsék- 15 létre felmelegített munkadarabba és azután for­gácsolási eljárással munkálják be a menetfúró­szárnyba a csavarmeneteket a munkadarab hi­deg állapotában. A menetfúrónak egy munkamenetben való 20 készrehengerlésére irányuló eddigi kísérletek nem vezettek eredményre. E kísérletek sikerte­lenségének oka felismerhetően az a tény, hogy á forgácshornyok behengerlésénél a munkada­rab tengelyirányban jelentős mértékben meg- 25 nyúlik és hogy e± a kitérjeszkedés vagy ten­gelyirányú nyúlás különböző anyagok, henger­lés! hőmérsékletek és hengerlési sebességek ese­tén nagymértékben változó és ezért nehezen el­lenőrizhető, A menetfúrószárnyak keresztirányú 30 profilkialakítását azonban, különösen a menet emelkedését, szűk mérethatárok közé kell hen­gerelni, vagy nagy méretráhagyással kell elké­szíteni, amit azután ismét forgácsolási meg­munkálással kell eltávolítani. Mivel azonban a rnenétprofil behengerlését és a forgácshorony behengerlését mindig ugyanabban a hengerlési síkban és ugyanabban az időben végezték, le­hetetlen volt az anyag tengelyirányú eltolódását úgy megállítani vagy kiküszöbölni, hogy a me­netfúrószárny keresztirányú profiljának kiala­kításánál a munkadarab a henger profiljával egy elméletileg elképzelt fogaskerékhajtást, pl. fogaskerék-fögasléc-szerű kapcsolatot képezzen. Az itt létrejövő legkisebb eltérés is a menet­emelkedésben olyan nagy pontatlanságot okoz, hogy a kész menetfúrót csak fáradságos után­munkálással lehet üzemképessé tenni, ha ;ugyan .nem kell a fúrót mint használhatatlant eldobni. A menetfúró egy munkamenetben történő elő­állítására ismert eljárások hibái olyan nagyok lehetnek, hogy a menetszárny külső részén levő anyagrészek a munkadarab anyagának többi ré­szétől elválnak, azaz leszakadnak. A menetfúrók forgácshornyainak hengerlésé­nél és a fúrószárnyak keresztprofiljának hen­gerlésénél fellépő, egymásnak ellentmondó ala­kítási törvények a menetfúrók hengerlését hát­rányosan befolyásolják, amit a találmány azzal küszöböl ki, hogy mind a forgácshornyokat, 153041

Next

/
Thumbnails
Contents