151923. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolási állapotjelző

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1962. IV. 10. Közzététel napja: 1964. X. 23. Megjelent: 1965. XII." 01. (EE—917). 1519 3 Szabadalmi osztály: 74 c 1—13 Nemzetközi osztály: G 08 d Decimal osztályozás: Eisner János tervező, Budapest, Pálos Ferenc főkonstruktőr, Budapest Kapcsolási állapotjelző 1 Vülamosenergia- és más áramlási- vagy szál­lítási-folyamatoknak irányításában alapvető fon­tosságúak azok a különféle kapcsoló-, elzáró- és átváltószervek, amelyek az áramlási-, szállítási folyamatokat, illetve azok pályáját nyitják vagy 5 zárják (bekapcsolják, megszakítják). A találmány ilyen villamos elven működő kapcsolási állapotjelzőnek kialakítására vonat­kozik, amely az említett kapcsolószervek kap­csolási helyzetének feltüntetésére és ezzel ki- io sebb vagy nagyobb kiterjedésű átviteli beren­dezések teljes kapcsolási állapotának gyors és megbízható áttekintésére ad lehetőséget (pl. vil­lamos kapcsolóberendezések gyűjtősíneinek vo­nalai, csővezetékrendszerek, szállítóberendezés 15 sek, vasúti pályák sémái stb.). A következőkben a kapcsolási állapotjelzőnek villamos energiarendszerek kapcsolóberendezé­seiben való alkalmazását ismertetjük részlete­sen. 20 A villamos energiaátvitel céljára szolgáló be­rendezésekben a villamosáram útjának kijelö­lésére általában megszakítók és szakaszolók szolgálnak. Az energiaszállítás pályájának — az áram útjának — mindenkori állapotát feltün- 25 tető séma csak úgy válik áttekinthetővé és el­lenőrizhetővé, ha a kapcsolási szervek minden­kori helyzetét, tehát az energiaátviteli pálya nyitott vagy zárt állapotát, vagy ezen szervek­nek bármilyen okból bekövetkező, akár szán- 30 dékolt, akár önműködő helyzetváltozását ellen­őrizni tudjuk. Erre a célra általában olyan ve­zénylőtáblák és vezénylőasztalok terjedtek el, amelyekkel a berendezéshez tartozó mérőmű­szereken kívül a berendezés sémaképét is fel­tüntetik, a kapcsolási szervek jelképeivel, to­vábbá az azok működtetésére szolgáló elemek­kel együtt. E különféle módon kialakítható sémaképek, illetve állasjelzőrendszerek (festett sémák, vilá­gító sémák stb.) csak az esetben adhatnak tel­jes és megbízható áttekintést, ha a berendezés elvi képét feltüntető sémában a kapcsolási szer­vek a mindenkori tényleges helyzetnek meg­felelően vannak ábrázolva és azok állás válto­zása is jól felismerhető. Utóbbi célra az úgy­nevezett állásjelzők (nyugtázókapcsolók, működ­tető nyugtázókapcsolók) szolgálnak. Régebben a kapcsolószervek helyzetének fel­tüntetésére a legegyszerűbb módon színes vagy felirattal ellátott jelzőlámpákat alkalmaztak. Ezek továbbfejlesztéseként olyan lámpaszekré­nyek terjedtek el, amelyek pl. a kapcsolási váz­latba illeszkedő vonalsáv kivilágításával teszik a kapcsolási helyzetet érzékelhetővé. Minthogy azonban gyakran merült fel az az igény, hogy a kapcsolószervek helyzetváltozásáról a kezelő­személyzet azonnal tudomást vegyen,, olyan áll ás jelző kapcsolók kerültek alkalmazásra, ame­lyeknek a sémavonalba illeszkedő fogantyúit a

Next

/
Thumbnails
Contents