151858. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szerves bázisok előállítására

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1963. X. 03. (CE—432) Nagy-Britanniai elsőbbsége: 1962. X. 03. Közzététel napja: 1964. IX. 25. Megjelent: 1965, X. 01. 151858 Szabadalmi osztály* 12 p 1—5 Nemzetközi osztály: % 07 d2 Decimái osztályozás: Feltalálók: Fanshawe Ralph Saníorre, Olleveant Allan William, Widnes, Nagy-Britannia Tulajdonos: Imperial Chemical Industries !Ltd. cég, London, Nagy-Britannia Eljárás szerves bázisok előállítására A találmány szerves bázisok, különösen bipi­ridilék előállítására vonatkozó eljárás, A bipiridileket úgy állíthatjuk elő, hogy pi­ridint aktív fémmel, mint nátriummal, mabné­ziummal vagy alumíniummial reakcióba hozunk és a kapott reakcióterméket oxidáljuk. A mag­nézium . vagy alumínium, és a • piridin közötti reakció rendszerint' lassan indul meg, úgyhogy általában valamilyen v iniciátort szokás hozzá­-adnit Ha a reakció bármely ók miatt, pl. to­vábbi reaktánsmeninyiségak hozzáadása követ­keztében megszakad, a reakció újbóli megindí­tása végett további iniciátarmennyiség hozzá­adása szükséges. A szóbanf prgó típusú reakciót a gyakorlat­ban általaiban, szakaszosan szokták lejátszani, jóllehet a folyamatos technika, kereskedelmi és gazdasági okokból előnyben részesítendő", Ezért az eljárásnak, kielégítő mértékben folyamatossá tétele végett igen kívánatosnak látszanak a reakció észlelésére és fenntartására .alkalmas eszközök bevezetése. Azt találtuk, hogy a reafcciqelegy vezetőké­pességét fel lehet használni annak indikálására, hogy a , reakció folyamatban van-e vagy sem, következésképpen ez felhasználható oly, mód­szer gyanánt, amely a megfelelő reakciófolya­mat észlelésére és/vagy ellenőrzésére alkalmas. Ez különösen értékes a folyamatos eljárásban, de könnyítést jelent a szakaszos eljárásban is, különösen az utóbbi kezdeti szakaszában. A találmány tárgya oly eljárás fém és piri­din reagáltatására, melyet az jellemez, hogy a raákeióelegyet oly körülmények között tartjuk, hogy fajlagos vezetőképessége legalább 200 mikroobm""l cm _1 (a következőkben mikromho) legyen. Ez a bipiridil előállítására a fém-piri­din reakció termék ekén keresztül vezető úton a legjellegzetesebb érték, • A reakció általában nem, kívánt módon meg­gyorsul, ha a reakcióelegy fajlagos vezetőké­pessége 3000 mikromiho-t meghalad és, azt ta­láltuk, hogy a reakció gyors- és kielégítő lefo­lyását az biztosítja, ha a fajlagos vezetőképes­ség 200—2O00 mikromho között van. A fajlagos vezetőképesség továbbá jelzi a konverzió mértékét vagy az eljárással elért ki­termelést. A hagy fajlagos vezetőképesség ma­gas termelést jelent i(míként az pl. a fém-piri­din reakciótermékben koncentráltabb oldat ese­tén mutatkozik). A fajlagos vezetőképességet bármely ismert vezetőképesség mérési berendezéssel határoz­hatjuk meg. Mivel fontos, hogy a, mérések gyorsan' kövessék egymást és a, mintának szennyeződése egyéb anyagokkal f (pt. nedves­séggel vagy oxigénnel) a mérést jelentékenyen megváltoztatja, ajánlatos olyan vezetőképességi mérőberendezést használni, amelyre jellemző, 30 hogy eiektródpárja a reakcióedényben helyez-10 15 20 25 151858

Next

/
Thumbnails
Contents