151787. lajstromszámú szabadalom • Fokozatnélküli, automatikus után- és visszaállítószerkezet nyomóközeggel működtetett fékek számára, különösen gépjárművekhez

151787 tása azáltal történik, hogy a rugó maradandó alakváltozást szenved, ha rugalmassági határán túl van terhelve, anélkül azonban, hogy az elő­zőkben említett visszaállító hatását elveszítené. Tudvalevő azonban, hogy a dörzsbevonat ko­pása mindig csak igen kismértékű, pl. tized­milliméter vagy még kisebb. Egy rugót úgy ki­alakítani, hogy már ilyen csekély rugóút esetén is a rugalmassági határ felett legyen igénybe­véve, és ezáltal a dörzsbevonatot utánállítsa, gyakorlatilag lehetetlen. A rugó tehát csak egy bizonyos, lényegesen nagyobb rugóút esetén, amit a kopás által megnőtt, ennek megfelelő fékpofajáték idéz elő, fog rugalmassági határa felett deformálódni. Ez a bizonyos rugóút az őt befolyásoló tényezők, mint anyag, tekercs és drótátmérő miatt nagyon változó és nem pon­tosan kézben tartható. Lehet azonban olyan nagy is, hogy a rugó egész működési tartomá­nyában nem kerül rugalmas deformáció alá. Ennek eredménye egyre növekvő fékpof a játék lesz, és az. üzemi fék meghúzási ideje egyre emelkedik. Ismeretes továbbá olyan önműködő utánállító­szerkezet, amelynél a fékpofák utánállítása a dugattyúval mozgathatóan összekötött, kúposán kifelé futó hüvely és ezen elrendezett golyós gyűrű együttműködéséből adódik oly módon, hogy a dugattyú visszahúzódásakor a golyós­gyűrű golyói a hüvely kúpjára felszaladnak és az ezáltal elért önfékezéssel a hüvelyt egy meg­határozott állásban rögzítik. Könnyen lehetséges azonban, hogy bizonyos idő után a golyók a kúppal való pontszerűen érintkezés következtében abba könnyen be­nyomódnak, ami által a szükséges önfékezés megszűnik. Ezzel együtt nő a fékpofajáték, va­lamint a fék meghúzási ideje, miután a pedál­nyomás utánengedése után a visszahúzórugó a fékpofákat mindig a beépítésüknek megfelelő kiindulóállásba húzza vissza. Ismeretesek további utánállító szerkezetek, amelyeknél az utánállítást dugattyúgyűrűszerű feszítőtagok vagy szorítótárcsák hozzák létre, amelyeket erősen feszített állapotban építenek be és a dugattyút vagy a dugattyúrudat meg­felelő ütközőkkel a szükséges játékra beállítják. Ezeknek az utánállítószerkezeteknek az a dön­tő hátrányuk, hogy a dugattyú mozgatásához szükséges erő nagyon nagy, azaz a dugattyú­nak már magában a dob, tárcsa vagy hasonló felé való mozgatásához indokolatlanul nagy láb­erőt kell kifejteni. További hátránya ezeknek a szerkezetnek, hogy a feszítőtag vagy szorító­tárcsa kifáradása esetén az utánállító hatás nincs meg. Tehát nemcsak pontos gyártást és nehéz szerelést igényelnek, hanem nagyon ér­tékes, állandó minőségű anyagot. A találmány célja, hogy olyan fokozatnélküli automatikus után- és visszaállító szerkezetet lé­tesítsen, amelynek helyigénye kicsi, felépítése . az alkatrészek egyszerű és gyors be- és kiszere­lését teszi lehetővé, és megnövelt működési biz­tonsága állandóan hatásos után- és visszaállí­tást biztosít. Ezt a feladatot a találmány szerinti berende­zés következőképp oldja meg: Az után- és visszaállítást létrehozó eszközök a dugattyú belsejében központos furatban van-5 nak elrendezve és a dugattyú homlokoldalán oldhatóan felerősített lemezzel vannak a kerék­fékhenger nyomóterétől elválasztva. Ezáltal a dugattyúval együtt zárt beépítési egységet ké­peznek. 10 A Hörzstest kúpos külsőgyűrűből és osztott kúpos belsőgyűrűből áll. Utóbbi a kerékfékhen­ger aljára erősített és a dugattyúban levő köz­pontos furatba nyomuló vezetőcsapszegen moz­gathatóan van vezetve. A dugattyút visszavezető 15 nyomórugó egyrészt' a dugattyú homlokoldalán oldhatóan felerősített lemezen, másrészt a dörzs­test kúpos külsőgyűrűjén támaszkodik és elő­feszítve van beépítve. Ugyancsak a dugattyú központos furatában található távolságtartó hü-20 vely hossza úgy van meghatározva, hogy oldott fék esetén a dugattyú homlokoldalán oldhatóan felerősített lemezzel állandó oldási játékot al­kosson. A találmányt részletesebben a rajz alapján 25 ismertetjük, amely a találmány szerinti szerke­zet példakénti kiviteli alakját tünteti fel. Az 1. ábra a szerkezet hosszmetszete a fék oldott állapotában. A 2. ábra a szerkezet hosszmetszete fékállás-30 ban. A 3. ábra az 1. ábra A—A vonala mentén vett metszet nagyobb léptékben. Az önmagában ismert módon a főfékhenger­rel összeköttetésben álló 1 kerékfékhengerben 35 2 dugattyú hosszirányban mozgathatóan van vezetve. A kerékfékhenger belső falának és az 1 henger nyomásterének tömítése céljából 2 dugattyú egyik végén 4 tömítés van. Az 1 hen­geren és a 2 dugattyú másik végén felerősített 40 3 karima elpiszkolódás ellen zárja le a henger belső terét. A 2 dugattyú 14 csapban végződik, amely ön­magában ismert módon a fékdob fékpofájával, vagy a lemezfék bevonathordozójával van össze-45 kötve. A 2 dugattyúban 13 központos furat van, amely az utánállítást és visszaállítást létrehozó 6, 7, 8, 9, 10 eszközöket felveszi. Ezt a 13 fura­tot az 1 henger nyomóterétől a 2 dugattyú hom-50 lak oldalán oldhatóan felerősített 11 lemez vá­lasztja el, ezáltal a dugattyú és az után- és visszaállítást létrehozó eszközök együtt zárt be­építési egységet képeznek. A 13 furatba az 1 henger aljára felerősített 5 vezetőcsapszeg nyo-55 mul be. Ezen az 5 vezetőcsapszegen a 8 kúpos külső gyűrűből és 7 osztott kúpos belsőgyűrű­ből álló 6 dörzstest a 7 kúpos belsőgyűrűjével mozgathatóan van vezetve. A 6 dörzstest 8 kú­pos külsőgyűrűjén és a 11 lemezen támaszkodik 60 az 5 vezetőcsapszeget körülfogó 9 nyomórugó, amely előfeszítve van beépítve, hogy a 12 oldási játék által létrehozott kis rugóút mellett a dörzs­bevonatok megfelelő visszaállítását érhessük el. A 9 nyomórugóra 10 távolságtartó hüvely van 65 rátolva, amelynek hossza úgy van méretezve, 2

Next

/
Thumbnails
Contents