151731. lajstromszámú szabadalom • Mikrohullámú harmonikus szűrő

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL TEA rte i f>9 SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1963. II. 09. Közzététel napja: 1964. VI. 23. Megjelent: 1965. IX. 01. (TA—758) Szabadalmi osztály: '21 a4 64—77 Nemzetközi osztály: H 03 h Decimái osztályozás: Feltaláló: Csurgay Árpád tudományos munkatárs, Budapest Tulajdonos: Távközlési Kutató Intézet, Budapest Mikrohullámú harmonikus szűrő 1 A találmány tárgya olyan mikrohullámú fezűrő, amely különösen a felharmonikusok za­varó hatásának kiküszöbölésére alkalmas, mert azokat különlegesen nagy mértékben csilla­pítja. 5 Mikrohullámú berendezésékben gyakran szük­áég van olyan szűrők kidolgozására, amelyek­ben az áteresztosáv frekvenciái lényegesen ki­sebbek a z'árósáv frekvenciáinál. Ez az igény Vetődik fél pl. a nemlineáris elemekben kelet- Í0 kező felharmonikusok kiszűrésére készítendő eszköz kidolgozásakor. Olyan szűrőre.van szük­ség, amelynek csillapítás és reflexió nélkül kell átengednie a jelfrekvenciád sávba eső frekven­ciájú elektromágneses hullámokat, de erősen 15 csillapítania kell a jelfrekvenciák kétszeresével, háromszorosával stb. egyenlő frekvenciájú elektromágneses hullámokat. E hullámok ugyanis jelátviteli berendezésekben zavaró jele­ket okoznak, mérőműszerekben pedig mégha- 20 misítják a mérés eredményét. A csőtápvonalakban felépített mikrohullámú sáváteresztő szűrők jelenleg ismert típusainak zárósávi csillapítása az áteresztősáv frekvenciái- 25 nál lényegesen nagyobb frekvenciákon lerom­lik. Ennek az az oka, hogy a csőtápvonal a frekvencia növekedésével mind több és több módusban vezeti az elektromágneses energiát és így az alapmódus erőteréhez kialakított geo- 30 hietríájú szűrőn a jel magasabb módusban átj halad. A találmány szerinti szűrő a fenti hiányossá» gokat azáltal küszöböli ki, hogy új kialakítású Íriszt alkalmaz szűrőelemként. Az új szűrőélem — összehasonlítva az eddig alkalmazott megoldásokkal — azonos zárcsávi csillapítás esetén lényegesen jobb alapsávi hüil­lámillesztési feltételek biztosítását teszi lehe­tővé, Azonos alapsávi hullámillesztési feltételek esetén pedig megsokszorozza a zárósávi csilla­pítást. Félépítése egyszerűbb, méretei azonos működési paraméterek esetén lényegesen kiseb­bek az azonos feltétéleknek eleget tevő eddigi szűrők mereteinéi. Az ismert megoldásokat az alábbiakban fog­laljuk össze: A derékszögű négyszögkeresztmetszetű cső­tápvonalban a csőtápvonal tengelyére merőlege­sen elhelyezett fémlemez, ha azon megfelelő alakú nyílást vágunk, a TE 10 módusban beeső elektromágneses hullámokat szelektíven reflek­tálja. E fémlemezeket rezonáns íriszeknek ne­vezzük. Az 1. a ábra ilyen ismert irisz elhelye­zését mutatja. Az 1. b és 1. c, illetve 1. d és 1. e ábrák pedig két különböző ismert iriszt mutatnak nézetben és metszetben. Az íriszek helyettesítő képe — mint ismeretes — párhu­zamos rezgőkör. A rezgőkör rezcnanciafrekven­ciájának környezetében a rezonanás irisz aka-151731

Next

/
Thumbnails
Contents