151648. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szőrmés juh- és báránybőrök kikészítésére

MAGYAR NftPKOZTAltSASAG ZABÄE5 LEÍRÁ ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Bejelentés napja: 1962. XI. 23. Közzététel napja: 1964. III. 23. Megjelent: 1965. IX. 01. (KE—708) 151648 Szabadalmi osztály: 28 a 9—12 Nemzetközi osztály: C 14 c Decimal osztályozás: Keskeny Ferenc vegyészmérnök, Budapest Eljárás szőrmés juh- és báránybőrök kikészítésére A jó minőségű szőrmeáru fontos jellemzője ä gyapjútarló nagyfokú lengesége és fénye. A juh és báránybőr kikészítésnél számos módszer is­meretes, melyekkel ezeket a tulaj donságokát biztosítani kívánják. Legszámottevőbb és a gya­korlatban leginkább alkalmazott módszer a formaldehiddel, ill. annak származékaival tör­ténő szőrmenemesítés, melynek során formaTín­gyapjú kondenzáció következtében a gyapjú — sok egyéb tulajdonságának megváltozásával egyidejűleg — szőrmeipari szempontból rend­kívül hátrányos filcelődési hajlama erősen le­csökken. A formaiinnal való szőrmenemesítés eredmé­nyes végrehajtásának döntő fontosságú alap­ieltétele a szőrmésbőrök gyapjúoldalának for­malinkezelés előtti tökéletes kibontása. A kel­lően ki nem bontott gyapjún a formalin nem tud eléggé mélyre hatolni a vasalás előtti kenési munkáknál és természetesen a vasalógépek forgó hengerei is kisebb felületen férnek hozzá vasalás közben a gyapjúszálakhoz. A szőrmés juh és báránybőrök gyapjúrészé­nek kidolgozását szőrmeipari, vasaló-, kartács-, és nyírógépeken végzik, mely műveleteket a hagyományos eljárások szerint krómozás után lezsírozott és szárított bőrökön hajtják végre. Ezekkel az eljárásokkal az átlagosnál fino­mabb gyapjúval rendelkező és az ún. halott­gyapjas szőrmésbőrök gyapjúrésze pannofixálás 10 15 20 25 30 előtt hem bontható ki megfelelően, minek kÖ" vetkeztében a festés utáni végső gyapjúmeg­munkálásnál az alsó filoes részből a gyapjútarló fölé nyúlnak ki a fénytelen pannofixálatlan gyapjúszálak, melyek a szőrmésbőr összhatásá­ban fénytelenné teszik. A témával kapcsolatban végzett kísérleteink­nél úgy találtuk, hogy közvetlenül cserzés után a szőrmésbőrök gyapjúrésze lényegesen köny­nyebben és eredményesebben munkálható meg, mint az eddigi eljárásokkal. A cserzés utáni közvetlen gyapjúkidolgozás­nál a gyapjúszálak teljes hosszban megnyúlnak^ így egy-egy vasalásnál lényegesen nagyobb mér­tékű a szálak megnyúlása, mint a korábbi el­járásoknál, amikor a száraz bőröket eGétsavas vízzel való gyenge lekenés után vasalták. A tapasztalható igen könnyű és minden köve­telményt kielégítő gyapjú kibontás arra vezet­hető vissza, hogy a már eredetileg is többé­kevésbé kuszált állapotú gyapjú, — mely álla­pot a cserzési műveletnél még fokozódik, — a gyapjúkidolgozás előtti szárítás kiküszöbölése folytán nem fixálódhat, hanem éppen ellenkező­leg, a cserzés utáni közVetlen vasalás alkalma­zásával a gyapjúszálak még leszáradásuk előtt a kívánt módon rendeződnek. Jelentős körülmény továbbá, hogy míg az eddig ismert eljárásoknál a krómcserzőléből fel­vett króm .az eredeti göndörállapotú gyapjúba J51648

Next

/
Thumbnails
Contents